Emotra AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB avger härmed delårsrapport för de första tre kvartalen 2021.

Sammanfattning perioden juli - september 2021

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 921 kSEK (-1 118)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,02 SEK (-0,03)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 6 154 kSEK (2 308)
 • Den 7 juli meddelas att Emotra erhållit patent i Kanada
 • Den 9 juli meddelas att Emotra startat forskningssamarbete med Kings College

Sammanfattning perioden januari – september 2021

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 457 kSEK (-3 440)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,09 SEK (-0,10)
 • Nyemission av aktier och teckningsoptioner genomfördes under juni månad och övertecknades till 176 procent
 • Styrelsen utökades genom inval av Ingela Hallberg
 • Avtal om forskningssamarbete med National Institute of Mental Health i USA

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 8 oktober beslutade extra bolagsstämma om förvärv av NeuraMetrix Inc, genom omvänt förvärv, val av Claes Holmberg och Ingela Hallberg samt nyval av Sir Roy Andersson, Anders Blom, Martin Schalling och Julia Viklund till nya styrelseledamöter att ersätta Lars-Håkan Thorell, Jan Pilebjer och Anna Sjörs Dahlman. Bolagsstämman beslutade även om NeuraMetrix AB som nytt firmanamn.
 • Emotra AB (”Emotra” eller “Bolaget”) meddelar att insynspersonerna i Emotras ledning och styrelse samt att Emotras största ägare, Maida Vale Capital AB, avser utnyttja innehavda teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”) för teckning av nya aktier. Det innebär ett utnyttjande av Teckningsoptioner för cirka 2,1 MSEK vilket motsvarar cirka 35 procent av emissionsvolymen.
 • Utnyttjandekursen för Teckningsoptionerna serie TO2 fastställdes till 0,26 SEK per ny aktie. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Emotra under perioden 29 november till och med den 13 december 2021, med variation för banker som har tidigare datum. Sista dag för handel i Teckningsoptionerna är torsdag den 9 december.
 • Emotra AB har anställt Daniel Rudeklint som CFO. Daniel har lång erfarenhet från revision och internrevision i en global miljö. I och med anställningen går bolaget från att ha funktionen på konsultbasis till en fast anställd ekonomichef.
 • Den tvist med en italiensk leverantör som pågått sedan hösten 2017 har lösts på ett för bolaget positivt sätt och leverantören frånföll samtliga betalningskrav.
 • Emotra har slutfört det omvända förvärvet av NeuraMetrix och fattat beslut om apportemission.

KOMMENTARER FRÅN VD

Sammanfattande beskrivning av Bolagets nya situation

Den 31 augusti 2021 informerade Emotra genom pressmeddelande att Bolaget ingått avtal med aktieägarna i NeuraMetrix, Inc. om att förvärva samtliga aktier i NeuraMetrix, Inc. (”NeuraMetrix”). Köpeskillingen motsvarade 93,9 MSEK ska erläggas genom nyemitterade aktier i Emotra (”Vederlagsaktierna”). På en extra bolagsstämma den 8 oktober 2021 godkändes transaktionen enhälligt vilket senare stadfästes och styrelsen fattade beslut om apportemission. I samband med transaktionens genomförande kommer bolaget att byta namn till NeuraMetrix AB.

NeuraMetrix har genom sin patenterade applikation erhållit breakthrough device status hos FDA för att på ett helt unikt sätt identifiera och monitorera några av våra största folksjukdomar som påverkar hjärnan. Med över en miljard datapunkter, kan NeuraMetrix med hjälp av stark statistisk signifikans identifiera sjukdomar vid ett betydligt tidigare stadium än vad som är möjligt med befintliga tekniker. NeuraMetrix har redan flera pågående internationella samarbeten inom läkemedelsindustrin och forskningsinstitut, bland annat med Karolinska Institutet och Boston University. I dagsläget är teknologin även under utveckling för den privata sektorn med syfte att monitorera psykisk ohälsa och stress i stora organisationer. Den kommersiella potentialen är betydande.

Vi i Emotra har bedömt att denna strukturaffär ger en unik möjlighet att skapa värde för aktieägarna. Förvärvet förväntas att ge synergieffekter då bolagen har en naturlig passform vad gäller mål, marknad, kunder, geografiskt fokus och problemen som de respektive teknologierna löser, vilket styrelserna tror förenklas av att bolagen verkar inom samma koncern.

Sammanfattning av transaktionen

 • Emotra AB förvärvar, villkorat av godkännande av bolagsstämma, NeuraMetrix, Inc. i sin helhet genom en s.k. apportemission
 • Köpeskillingen för NeuraMetrix motsvarar cirka 94 MSEK
 • Förvärvet finansieras genom emission till en teckningskurs om 0,34 SEK
 • Som ett resultat av förvärvet kommer de befintliga aktieägarna i NeuraMetrix att erhålla aktier i Emotra som motsvarar cirka 77 procent av Emotras utestående aktier efter apportemissionen
 • Extra bolagsstämma den 8 oktober 2021 godkände förvärvet av NeuraMetrix Inc. och bemyndigade styrelsen att besluta om emission av Vederlagsaktierna.
 • Bolagsstämman godkände även byte av företagsnamn från Emotra AB till NeuraMetrix AB

Styrelseledamöter i Emotra AB (under namnändring till NeuraMetrix AB)

Styrelsen i Bolaget består efter den extra bolagsstämman den 8 oktober av Claes Holmberg som styrelsens ordförande och Ingela Hallberg samt nyvalda ledamöter, Sir Roy Anderson, Anders Blom, Martin Schalling och Julia Viklund. I pressmeddelande den 6 september 2021, med kallelse till extra bolagsstämma, gavs en utförlig presentation av samtliga nyvalda ledamöter.

NeuraMetrix TC (Typing Cadence)

NeuraMetrix upptäckte att hur vi skriver på ett tangentbord är vår starkaste vana. Således är denna vana hårdkodad i hjärnan. När hjärnan attackeras av en sjukdom, så går hårdkodningen sönder och beteendet blir mer variabelt. Detta går dock mycket långsamt och sker i mycket små bitar. NeuraMetrix har uppfunnit ett sätt att mäta hur stark denna vana är, vilket kan användas för att diagnosticera och monitorera hjärnsjukdomar och psykiatriska störningar. NeuraMetrix har omsatt denna upptäckt och uppfinning i ett mjukvarusystem, NeuraMetrix TC (Typing Cadence), som övervakar hjärnhälsa för att möjliggöra bättre vård av patienter med olika neurologiska sjukdomar och psykiska störningar. NeuraMetrix TC installeras på patientens dator där den löpande och i bakgrunden mäter rytm i hur personen skriver på tangentbordet. Mätningen sker i millisekunder, vilket möjliggör upptäckt av mycket subtila förändringar i kognitiv och motorisk funktion. Flera av NeuraMetrix’ forskningsrådgivare tror att systemet är så känsligt att det skulle kunna upptäcka Alzheimers kanske 20 år tidigare än vad som idag är möjligt.

Applikationsområden inkluderar övervakning av Parkinsons, Alzheimers, bipolär sjukdom, multipel skleros, depression med flera.  NeuraMetrix har mätt över 600 personer, såväl individer med diagnoser som friska kontroller, enligt ovan och ackumulerat en databas på över 1 miljard datapunkter. NeuraMetrix har en stark IP position, med 4 godkända USA patent och två ytterligare som lämnas in i oktober i år. Dessutom har bolaget dragit nytta av sin historia inom datasäkerhet och uppfunnit sätt att skydda produkten mot olagligt användande. NeuraMetrix har sitt ursprung i USA och bolaget grundades 2013. NeuraMetrix har ett omfattande nätverk av vetenskapliga partners och potentiella kunder i USA och även i Europa. NeuraMetrix har dessutom representation i Sydamerika och Sydostasien.

Problem för pharma, läkare och forskare

Idag existerar inga pålitliga, objektiva, detaljerade och icke-invasiva biomarkörer av kognition eller reglering av motorik. Inom diagnos och övervakning av flertalet sjukdomar som påverkar det centrala nervsystemet (”CNS-sjukdomar”) och psykiska störningar finns inga kvantitativa objektiva mått. Dessa sjukdomar inkluderar Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, eller depression, ångest, bipolär sjukdom och schizofreni.

Fundamental konkurrensfördel och affärsidé

NeuraMetrix TC levererar ett mått på inkonsekvens till kunder. Inkonsekvens i beteenden är en väletablerad markör för många CNS-sjukdomar och verkar fungera även för psykiatriska sjukdomar. Data från andra studier av intraindividuell variation indikerar att de flesta vanor är mycket mindre konsekventa än kadens i tangentbordsskrift. I en studie av Parkinsons sjukdom 2014 var NeuraMetrix TCs tillförlitlighet över 99 procent.

Marknaden för NeuraMetrix TC

NeuraMetrix TC identifierar en biomarkör för neurologisk och psykisk sjukdom. BIS Research har publicerat en marknadsrapport, ”Global Digital Biomarkers Market – Analysis and Forecast, 2019-2025”, som estimerade att den globala marknaden för digitala biomarkörer genererade en omsättning om 500 MUSD 2018 och förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 40 procent till över 5,6 MDUSD per slutet av 2025. NeuraMetrix Typing Cadences slutanvändare inkluderar både läkare och deras patienter såväl som läkemedelsbolag i behov av mer träffsäkra och kostnadseffektiva biomarkörer för klinisk läkemedelsutveckling. I detta sammanhang kommer neurodegenerativa sjukdomar vara ett särskilt viktigt terapiområde. Ytterligare en användargrupp är den grupp som benämns ”the worried well” – stöd för ängsliga men friska individer för att mäta mental hälsa, inklusive släktingar till sjuka individer. Därutöver har myndigheter ett stort intresse av objektiv, mätbar information.

Metoden EDOR®

EDOR, “Electro Dermal Orienting Reactivity”, är en metod som adderar biologisk information och utgör ett komplement till den kliniska intervjun och anamnesen. Ett EDOR produktsystem består av tre delar: hörlurar, EDOR-Box och en dator. Hörlurarna, som är kopplade till EDOR-Box, generar signalerna och läser av respons från patienten. Filen med data på patientens respons skickas till Emotras molnlösning med hjälp av mjukvara, specifik för EDOR. Eftersom hyporeaktivitet är en biologiskt baserad markör och oberoende av kliniska skalor, patientens ålder och kön, ger den biologisk information som möjliggör en mer komplett bedömning av patienten. Testpersonen placerar sina fingrar på elektroder som finns på EDOR-Boxen och lyssnar samtidigt på ljudsignaler. Sekvensen av ljudsignaler upplevs som slumpmässig av patienten, men är likadan varje gång. Baserat på patientens elektrodermala reaktioner till neutrala ljudsignaler, identifierar testet patienter som reaktiva eller hyporeaktiva. Testet, som tar 20–30 minuter att utföra, mäter respons på stimuli över tid, dvs hur snabbt man vänjer sig till något i ens omgivning. Patienter som slutar reagerar mycket snabbt eller som inte alls reagerar, identifieras som hyporeaktiva. Hyporeaktiva, deprimerade patienter har visat sig vara mer sårbara för självmordsförsök och självmord. Nya data pekar även mot att hyporeaktivitet är relaterat till ökad risk för återfall i depression

Fördelar med EDOR  

 • Ger information om risk på kort och lång sikt, stödjer beslut för behandling och eftervård
 • Objektiv biomarkör som är oberoende av kliniska skalor samt av patientens ålder och kön
 • Enkelt att utföra med tydliga resultat som enkelt kan kommuniceras vidare i behandlingsteam

Marknaden för EDOR

För EDOR® Test kan den långsiktiga potentialen kunna uppskattas genom att beräkna behovet av att testa samtliga deprimerade globalt men det förbiser ett antal begränsningar där ett väl utbyggt sjukvårdssystem för mental hälsa är en viktig förutsättning. Vi uppskattar att användning av EDOR för bedömning av risk för återfall i depression bör kunna nå cirka tio procent av den globala mängden deprimerade. Årligen drabbas 322 miljoner människor i världen av depression, en sjukdom som ökade med 18 procent mellan åren 2005 och 2015 - särskilt bland barn och unga. Enbart i Europa beräknas detta motsvara mer än 40 miljoner människor med depression.

Emotra och NeuraMetrix känner till varandra väl sedan tidigare. Genom AstraZenecas BioVentureHub etablerades vår första kontakt som sen utvecklades till ett fortsatt informationsutbyte kring marknader, kontakter och möjligheter för bolagen. Vi insåg då att det fanns mycket fina synergier mellan bolagen, då passformen med avseende på marknader, målgrupper, kontaktnät är synnerligen god. Jag ser fram emot att utveckla det nya bolaget och konstaterar att vi har en sällsynt möjlighet att kunna använda våra respektive styrkor för att adressera och lösa den stora och globala utmaningen som finns inom indikationsområdena neurologiska sjukdomar och mental hälsa idag. Den globala marknaden för det sammanslagna Bolaget är mycket stor. Fler än 30 miljoner människor lider av kroniska hjärnsjukdomar, motsvarande en marknadspotential om mer än 25 miljarder SEK årligen. Potentialen inom indikationsområdet psykiatriska sjukdomar än mångdubbelt större. Sammanslagningen av Emotra och NeuraMetrix gör att det kan gå mycket fortare att penetrera den internationella marknaden, till fördel för patienter och aktieägare.

Jag ser verkligen framåt med tillförsikt och gläder mig över möjligheten att få ta itu med det nya Bolagets stora utmaningar.

Göteborg den 29 november 2021
Daniel Poté, VD

Resultaträkning i sammandrag jul – sep jan – sep jan - dec
Belopp i kSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övriga intäkter 0 89 0 228 355
Rörelsens kostnader -1 921 -1 207 -5 457 -3 668 -5 752
Rörelseresultat -1 921 -1 118 -5 457 -3 440 -5 397
Resultat från finansiella poster -1 - -1 - -
Resultat före skatt -1 922 -1 118 -5 458 -3 440 -5 397
Skatt 0 0 0 0 0
Periodens resultat -1 922 -1 118 -5 458 -3 440 -5 397
Resultat per aktie, SEK -0,02 -0,03 -0,09 -0,10 -0,15
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,02 -0,03 -0,09 -0,10 -0,15
Genomsnittligt antal aktier 82 513 556 38 043 599 61 859 069 34 144 598 35 119 348
Potentiella aktier från teckningsoptioner 31 772 672 11 653 840 31 772 672 11 653 840 0
Balansräkning i sammandrag
Belopp i kSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 4 9 8
Omsättningstillgångar
Varulager 625 625 625
Övriga fordringar 1 389 362 556
Kassa bank 6 154 2 308 4 302
Summa omsättningstillgångar 8 168 3 295 5 483
Summa tillgångar 8 172 3 304 5 491
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 6 274 1 826 3 484
Kortfristiga skulder 1 898 1 478 2 007
Summa eget kapital och skulder 8 172 3 304 5 491

Förändringar i eget kapitalBelopp i kSEK Aktiekapital Uppskrivningsfond Överkurs
fond
Balanserad förlust Totalt eget kapital
Eget kapital 2019-12-31 501 0 8 998 -7 588 1 911
Nyemission 222 4 440 4 662
Emissionskostnader -1 307 -1 307
Disp enl beslut stämma -8 998 8 998 0
Periodens resultat -3 440 -3 440
Eget kapital 2020-09-30 723 0 3 133 -2 030 1 826
Nyemission 182 3 664 3 846
Emissionskostnader -231 -231
Periodens resultat -1 957 -1 957
Eget kapital 2020-12-31 905 0 6 566 -3 987 3 484
Nyemission 663 10 203 10 866
Emissionskostnader -2 618 -2 618
Disp enl beslut stämma -3 987 3 987 0
Periodens resultat -5 458 -5 458
Eget kapital 2021-09-30       1 568 0 10 164 -5 458 6 274

Kassaflödesanalys i sammandrag
Belopp i kSEK jan – sep2021 jan – sep2020 jan – dec 2020
Resultat efter finansiella poster -5 458 -3 440 -5 397
Justering för poster som inte ingår i kassaflöde 3 -2 36
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -5 455 -3 442 -5 361
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -940 -221 77
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 395 -3 663 -5 284
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 248 3 355 6 970
Periodens kassaflöde 1 853 -308 1 686
Likvida medel vid årets början 4 302 2 616 2 616
Likvida medel vid periodens slut 6 154 2 308 4 302
Nyckeltal jan – sep 2021 jan – sep 2020 jan – dec 2020
Nettoomsättning, kSEK 0 0 0
Rörelseresultat, kSEK -5 457 -3 440 -5 397
Periodens resultat, kSEK -5 458 -3 440 -5 397
Resultat per aktie, SEK -0,09 -0,10 -0,15
Eget kapital per aktie, SEK 0,07 0,05 0,07
Avkastning på eget kapital, % Neg Neg neg
Soliditet, % 76,8 55,3 63,4
Medelantalet medarbetare 3 3 3
Genomsnittligt antal aktier 61 859 069 34 144 598 35 119 348
Potentiella aktier från teckningsoptioner 31 772 672 11 653 840 0
Antal aktier vid periodens utgång 82 513 556 38 043 599 47 659 009

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital, %: Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.
Soliditet, %: Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Resultat per aktie, SEK: Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier.
Eget kapital per aktie, SEK: Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens slut.

Nettoomsättning                                                                                                                                             Ingen försäljning har skett under perioden.

Övriga intäkter föregående år består huvudsakligen av stöd från Tillväxtverket för korttidsarbete.

Rörelseresultatet                                                                                                                                             

Bolagets kostnadsökning beror huvudsakligen på en ökad aktivitet kring produktutveckling.  

Finansiell status och företrädesemission

Den 22 april informerade Bolaget i pressmeddelande att styrelsen fattat beslut om att genomföra en företrädesemission av units, villkorad av godkännande från ordinariebolagsstämma den 24 maj 2021. Nyemissionen tecknade till cirka 176 procent och inbringade i första steget 9,5 MSEK, innan emissionskostnader. I emissionen tecknades units innehållande såväl aktier som teckningsoptioner TO2 och TO3.

Göteborgs tingsrätt har tidigare meddelat att ansökan om stämning har inlämnats från ABC Form Srl. Semplificata (”ABC”), för arbeten i huvudsak utförda av professor Marco Sarchiapone under perioden 2014 – 2017. ABC har i målet vid tingsrätten yrkat att Bolaget ska förpliktigas betala närmare 1,7 MSEK plus vissa räntor och ersättning för rättegångskostnader. Nu har en förlikning mellan parterna uppnåtts. Den rättsliga och ekonomiska innebörden av förlikningen är i korthet att leverantören har frånfallit alla betalningskrav mot Emotra AB och att vardera parten betalar sina egna rättegångskostnader.

Styrelsen konstaterar att även om samtliga innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 väljer att utnyttjas dessa och teckna aktier, är disponibla medel inte är tillräckliga för att finansiera en långsiktig utveckling. Styrelsen för nu diskussioner om hur Bolaget ska tillföras ytterligare kapital för att finansiera en uthållig kommersiell utveckling av Bolaget. 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Emotra AB är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Bolagets produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Årsredovisning från 2020 samt Memorandum från 2021, som finns på www.emotra.se och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet uppgick i slutet av tredje kvartalet 2021 till 1 567 757,566 SEK. Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgick då till 82 513 556 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,019 SEK. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen EMOT. Bolaget innehar inga egna aktier. Antalet teckningsoptioner av serie TO 2 uppgår till 15 886 336 och antalet teckningsoptioner av serie TO 3 uppgår till 15 886 336. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie. TO2 under perioden 29 november 2021 till och med den 13 december 2021. TO3 under perioden 3 oktober 2022 till och med den 17 oktober 2022. För information om övriga villkor hänvisas till bolaget hemsida www.emotra.se

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Granskning
Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2021                                                                                 den 22 februari 2022

Delårsrapport jan- mars 2022                                                                                 den 11 maj 2022

Delårsrapport jan- juni 2022                                                                                den 24 augusti 2022

Delårsrapport jan- september 2022                                                                      den 28 oktober 2022

Bokslutskommuniké för 2022                                                                                 den 24 februari 2023

Årsstämma kommer att hållas den 18 maj 2022. Årsredovisningen kommer att vara tillgänglig på Bolagets hemsida www.emotra.se senast tre veckor innan stämman och k rekvireras från Bolaget per e-post daniel@emotra.se.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

                                                 

Stockholm den 29 november 2021
Emotra AB (publ)


Styrelsen och verkställande direktören

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att identifiera hyporeaktiva patienter.

 EMOTRA AB, Färögatan 33, 164 51 Kista

Tel: +46732 – 34 41 93, www.neurametrix.com, www.emotra.se

Prenumerera