Emotra AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2018.

Sammanfattning perioden januari – juni 2018

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 605 kSEK (-3 542)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,26 SEK (-0,36)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 4 979 kSEK (1 067)
 • Första kommersiella avtalet tecknat
 • Klinikmöten och seminarier genomförda i större städer i Europa

Sammanfattning perioden april – juni 2018

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 744 kSEK (-1 681)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,17)

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Emotra erhöll patentskydd i Japan
 • Inga övriga händelser efter periodens utgång

Kommentarer från VD

-          Sammanfattande analys av väsentliga händelser under första halvåret 2018

 • Det första kommersiella avtalet tecknades med en privat klinik i Warszawa, med anknytning till en av de universitetskliniker som medverkade i EUDOR-A. Kliniken har gått igång med testverksamheten under andra kvartalet 2018.
 • Marknadsföringen under våren har riktats mot större städer i Europa.
 • Möten med kliniker, klinikkedjor och seminarier har genomförts i ett antal av dessa städer
 • Diskussioner pågår med ett flertal kliniker/klinikkedjor.
 • Strategin upplevs som helt rätt för Emotra och arbetet kommer att fortsätta på samma sätt under hösten.
 • Emotras patentansökan i Japan godkändes av japanska patentverket i slutet av juli 2018.
 • Efter ytterligare genomgång av databasen i EUDOR-A och ytterligare statistiska analyser har författandet av ett manuskript till vetenskaplig artikel för redovisning av resultaten i EUDOR-A pågått under hela kvartalet. En mindre grupp ansvarar för framtagning av manuskriptet men det är cirka 40 olika forskare från 18 olika institutioner/organisationer som ska kommentera och godkänna texten innan den kan skickas in för publicering, vilket tar tid.

-          Marknadsföring/marknadsstrategi 

Under kvartal ett och två 2018 har marknaderna bearbetats betydligt mer direkt och med ett mer strikt geografiskt fokus. Givet bolagets resurser och tidiga erfarenheter har arbetet inriktats till ett fåtal stora städer i Europa. Dessa städer har hög täthet av mottagningar och sjukhus med både öppna och slutna avdelningar som diagnosticerar och behandlar patientgrupper, relevanta för test med EDOR. Psykiatrer, psykologer och terapeuter knutna till dessa vårdenheter ingår ofta i lokala nätverk som utbyter information och erfarenheter om nya rön eller metoder. Emotras aktiviteter riktar sig mot att skapa av en första plattform av användare inom dessa nätverk så att bolaget på sikt kan nå ut till en bredare användning i sjukvården.

Den höga andelen psykiatriska kliniker i dessa städer gör det möjligt för en liten organisation att enkelt nå ett stort antal av de mottagningar som har relevant och stort patientunderlag och att även använda de lokala nätverk som finns. Dessutom är det ofta så att innovationer sprids från dessa nätverk och städer ut i resten av landet.

Med de reaktioner Emotra mötts av finns goda utsikter att på sikt få ett tillräckligt antal psykiatriska mottagningar som kan bli föregångare och förebilder för andra kliniker, så att metoden kan få bredare spridning.    

EDOR® kommer att marknadsföras som ett instrument för att identifiera hyporeaktiva patienter, som ett komplement till den traditionella riskbedömningen och inte för att ersätta denna. Genom test med EDOR identifieras inte bara en grupp som har högre risk för självmord utan också en i åratal utsträckt neuropsykologisk dysfunktion som med sannolikhet kan botas i framtiden. Metoden kan däremot inte uttala sig om patienternas övriga psykiska kondition, akuta tillstånd eller sociala situation. Den analysen måste göras av vårdgivaren.

Den stora fördelen som EDOR® erbjuder är att det är ett objektiv test, till skillnad från de subjektiva metoder som används i klinisk rutin.

Bolagets hemsida har utvecklats vidare under våren och det arbetet kommer att fortsätta under hösten. Nu vänder sig hemsidan i större utsträckning till kundgruppen, som ska köpa och använda EDOR. I all kommunikation med potentiella kunder använder sig nu Emotra av den strukturerade beskrivning av bolagets metod, EDOR®, forskningen bakom metoden, resultat och värde i klinisk rutin, som togs fram under hösten 2017. Parallellt med det pågående arbetet med att kontakta och besöka kliniker i olika storstadsområden i Europa genomförs lokala seminarier i samarbete med kliniker som redan har erfarenhet av att använda EDOR. En skillnad mot tidigare är att det nu är Emotra som arrangerar kurserna.

-          Forskning, utveckling och studier 

Inom forsknings- & utvecklingsverksamheten fortsätter arbetet med att göra analyserna av testresultaten datorbaserade. Målsättningen är att den stora majoriteten av analyser ska kunna genomföras helt datorbaserat och att endast i gränsfall ska den databaserade analysen behöva kompletteras av manuella bedömningar. Ett flertal viktiga forskningsstudier pågår och kommer att rapporteras längre fram, däribland artikeln från den avslutade multicenterstudien, EUDOR-A, vars manuskript är under framtagning av en grupp forskare som medverkade i studien.

Över 1 500 patienter har testats med EDOR® sedan den naturalistiska (och icke blinda) europeiska kliniska multicenterstudien, EUDOR-A, startade under hösten 2014. Analys av resultaten efter ett års uppföljning av samtliga testade patienter visade att klinikerna tagit stor hänsyn till utfallet i testet och genomgående höjt riskbedömningen och graden av suicidpreventiva insatser för de patienter som testats vara hyporeaktiva. Andelen självmord i den hyporeaktiva gruppen minskade avsevärt, högst sannolikt som en följd av dessa insatser. I den reaktiva gruppen var andelen självmord, helt enligt beräkningarna, mycket lågt. Det går emellertid inte att utesluta att det även kan finnas andra idag okända faktorer som bidragit till den kraftiga reduktionen av antalet självmord.

Efter det att resultaten sammanställts och presenterats internt i gruppen av medverkande forskare, har materialet analyserats statistiskt, omarbetats efter det att databasen gåtts igenom och reviderats (för att eliminera eventuella tolkningsdiskrepanser) och analyseras statistiskt igen.

Författandet av ett manuskript till vetenskaplig artikel för redovisning av resultaten i EUDOR-A har pågått sedan fjärde kvartalet 2017. En publikationskommitté ansvarar för framtagning av manuskriptet men det är cirka 40 olika forskare från 16 olika forskningsinstitutioner som ska kommentera och godkänna texten innan den kan skickas in för publicering.

Den totala andelen självmord som dokumenterats i EUDOR-A är rekordlågt, betydligt lägre än i samtliga tidigare blinda studier. Högst sannolikt förklaras denna minskning genom de riktade suicidpreventiva åtgärder som enligt klinikerna vidtagits för att skydda hyporeaktiva patienter.

Samtliga viktiga observationer bekräftar den för EDOR® centrala hypotesen att hyporeaktiva patienter är mer sårbara för självmordshandlingar än reaktiva patienter.

-          Beviljat patent från PRV, patentansökningar och varumärkesskydd

Japanska patentverket meddelade i slutet av juli 2018, godkännande för Emotras ansökan nr 2016-516080 ”A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF SUICIDE RISK”. Tidigare har svenska Patent- och registreringsverket, PRV, meddelat beviljande av Emotras patentansökan, nr 1300614-3, ”Apparatur för användning vid bedömning av självmordsrisk”.

Ytterligare patentansökningar har lämnats in i EU, USA och Kanada.

EUIPO (EU:s varumärkesmyndighet) meddelade under 2016, beviljande av varumärkesskydd för EDOR® inom EU.

-          Om självmordsproblematiken

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för människor i åldrarna 15-44 år, totalt cirka 1 500 årligen i Sverige och nära en miljon i världen. Det stora flertalet personer som försöker ta sina liv lider ofta av depression och har många gånger haft kontakt med vården, kort tid före självmordsförsöket. I genomsnitt medför varje enskilt självmordsförsök, i det svenska samhället, direkta vårdkostnader om 0,9 MSEK (enligt Räddningsverket, 2004). Andelen depressionssjuka är relativt likartat i den industrialiserade delen av världen. Totalt 150 000 i Sverige och mellan 5 och 10 miljoner i Europa respektive USA, behandlas årligen för depression.

-          Tidigare kliniska studier

Resultaten från tidigare studier visar entydigt på att andelen självmord är betydligt högre bland de som testats vara hyporeaktiva än bland de reaktiva patienterna. Senare testresultat, publicerades under september 2013 i Journal of Psychiatric Research, från 783 tyska patienter har bekräftat samtliga tidigare uppnådda goda resultat.

-                       

      Fördelar med EDOR®   
 • Med hög precision skiljer testet ut     de i risk för självmord från de som inte är i risk
 • Självmordspreventiva     insatser till de som är i risk
 • Objektiva     och kvantitativa mätresultat
 • Många liv     kan räddas
 • Vårdkostnader     minskar
 • Ledande     forskare bakom metoden
 • Snabbt test, enkelt att utföra
 • Kliniska bevis publicerade
                                       

EDOR®, test och produkt

-          De elektrodermala mätningar som görs enligt Emotras metod, EDOR®, beror på hudens (derma) varierande svettberoende förmåga att leda svag ström. Ju mer en person reagerar på en signal, desto starkare ström uppmäts. Det är främst svettkörtlar i huden på insidan av fingrar och tår som är känsliga för yttre händelser som ljudsignaler. Genom att ge noggrant utvalda ljudstimuli med noggrant utprovade tidsintervall under en klart definierad testsituation, kan överlevnadsviktiga reaktioner i hjärnan mätas som en kort och omärklig ökning av fingersvettning. Genom att testa reaktioner på dessa signaler kan man fastställa vilka som är elektrodermalt hyporeaktiva. När man väl konstaterat att en patient är hyporeaktiv, kan man förutsätta att detta tillstånd varar i minst 1-2 år och kan vara mycket långvarigt. I kombination med en allvarlig depression innebär hyporeaktivitet en signifikant ökad självmordsbenägenhet. Själva testet tar 15 minuter och hela undersökningen med förberedelser och avslut tar under 30 minuter att genomföra. De objektivt uppmätta värdena ger tillsammans med övrig riskbedömning värdefull information om i vilken omfattning den testade personen behöver särskilda självmordspreventiva insatser.

-          Produkten EDOR® består av hård- och mjukvara som tillsammans utgör ett komplett mätsystem; ett egenutvecklat mätinstrument ” EDOR® Box”, ett par hörlurar, en specialutrustad laptop, mjukvara samt utbildningspaket och experttjänster över Internet.

-          EDOR® Box är stor som ett glasögonfodral. Den placeras på skrivbordet framför den person som ska testas. Sensorer för mätning av elektrodermal aktivitet och blodflöde i fingrar är monterade på ovansidan. Produkten är utformad så att patienter inte behöver transporteras till ett psykofysiologiskt laboratorium som annars är vanligt med den ökade risken för självmordsförsök som själva transporten medför. Många års forskning och lång erfarenhet från fältet ligger till grund för konstruktionen av produktsystemet.

Göteborg den 22 augusti 2018
Claes Holmberg, VD
Resultaträkning i sammandrag apr   - jun jan   - jun jan   - dec
Belopp i kSEK 2018 2017 2018 2017 2017
Nettoomsättning 2 0 2 0 0
Rörelsens kostnader -1 746 -1 681 -3 607 -3 542 -9 282
Rörelseresultat -1 744 -1 681 -3 605 -3 542 -9 282
Resultat från finansiella poster -2 -1 -2 -1 -2
Resultat före skatt -1 746 -1 682 -3 607 -3 543 -9 284
Skatt 40 40 79 79 158
Periodens resultat -1 706 -1 642 -3 528 -3 464 -9 126
Resultat per aktie, SEK -0,12 -0,17 -0,26 -0,36 -0,79
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,12 -0,17 -0,26 -0,36 -0,79
Genomsnittligt antal aktier 13 702 259 9 517 860 13 702 259 9 517 860 11 561 317


Balansräkning i sammandrag
Belopp i kSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 557 1 306 1942
Omsättningstillgångar
Varulager 728 0 728
Övriga fordringar 454 769 413
Kassa bank 4 979 1 067 8 251
Summa omsättningstillgångar 6 161 1 836 9 394
Summa tillgångar 6 718 3 142 10 336


Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 4 463 1 286 7 991
Avsättningar 118 276 197
Långfristiga skulder 0 70 35
Kortfristiga skulder 2 102 1 510 2 113
Summa eget kapital och skulder 6 718 3 142 10 336


Kassaflödesanalys   i sammandrag
Belopp i kSEK jan – jun2018 jan – jun2017 jan – dec 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   förändring av rörelsekapital -3 241 -3 155 -8 514
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 4 -428 -193
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -22
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -35 -35 12 296
Periodens kassaflöde -3 272 -3 617 3 567
Likvida medel vid årets början 8 251 4 684 4 684
Likvida medel   vid periodens slut 4 979 1 067 8 251


Förändringar i eget kapitalBelopp i kSEK Aktiekapital Uppskrivningsfond Överkurs
  fond
Balanserad förlust Totalt eget kapital
Eget kapital 2016-12-31 1 761 1 097 -5 1 897 4 750
Resultat disp enl stämma 5 -5 0
Upplösning uppskrivning -244 244 0
Periodens resultat -3 464 -3 464
Eget kapital 2017-06-30 1 761 853 0 -1 328 1 286
Upplösning uppskrivning -244 244 0
Periodens resultat -5 662 -5 662
Nyemission 774 13 035 13 809
Emissionskostnader -1 442 -1 442
Eget kapital 2017-12-31 2 535 609 11 593 -6 746 7 991
Resultat disp enl stämma -11 593 11 593
Upplösning uppskrivning -122 122 0
Periodens resultat -3 528 -3 528
Eget kapital 2018-06-30 2 535 487 0 1 441 4 463


Nyckeltal jan – jun 2018 jan – jun 2017 jan – dec 2017
Nettoomsättning, kSEK 2 0 0
Rörelseresultat, kSEK -3 605 -3 542 -9 282
Periodens resultat, kSEK -3 528 -3 464 -9 126
Resultat per aktie, SEK -0,26 -0,36 -0,79
Eget kapital per aktie, SEK 0,33 0,14 0,58
Avkastning på eget kapital,   % neg neg neg
Soliditet, % 66,4 40,9 77,3
Medelantalet medarbetare 4 3 3
Genomsnittligt antal aktier 13 702 259 9 517 860 11 561 317
Antal aktier vid periodens   utgång 13 702 259 9 517 860 13 702 259

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital, %: Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget   kapital.
Soliditet, %: Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Resultat per aktie, SEK: Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt   antal aktier.
Eget kapital per aktie, SEK: Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens slut.

Nettoomsättning                                                                                                                                            Bolagets försäljning av test-analyser, service och underhåll har genererat intäkter om 2 KSEK under perioden.

Rörelseresultatet                                                                                                                                            

Kostnaderna under perioden har minskat väsentligt från kvartal 3 och 4, föregående år. Rörelseresultatet under kvartalet är därmed tillbaka i samma nivå som motsvarande period 2017. Skillnaden jämfört med tidigare är emellertid att det nu är marknadsföringen, som tar den större andelen av bolagets kostnader. Övriga externa kostnader ha minskat i och med att kostnaderna i samband med den kliniska studien, EUDOR-A, avslutades under 2017. Personalkostnaderna har ökat med anledning av rekrytering av marknadschef.

Emotras finansiella status

Genom den nyemission som genomfördes i juni 2017, har Emotra erhållit finansiell uthållighet som möjliggör en kommersialisering av EDOR®. När nu kostnaderna för marknadsföring ökar, kommer samtidigt kostnaderna för kliniska studier att minska avsevärt. Bolaget kommer även i fortsättningen att visa återhållsamhet beträffande kostnader.                                                                                                 I företrädesemissionen tecknades 4 184 399 aktier och Emotra tillfördes därmed cirka 12,4 MSEK efter emissionskostnader. Under sommaren och hösten 2017 ökade bolagets kostnader markant, vilket främst berodde på att bolaget betalade ut ersättningar för klinikernas kostnader i den genomförda studien och drabbades av höga kostnader för genomförandet av seminarier i sex länder. Den verksamheten har nu upphört och har ersatts av en betydligt mer kostnadseffektiv marknadsstrategi. Även om marknadsaktiviteterna, efter införandet av den nya strategin, nu medför betydligt lägre kostnader, konstaterar styrelsen att disponibla medel inte är tillräckliga för att finansiera en bred internationell marknadsintroduktion av EDOR®. Styrelsen för nu diskussioner om hur Bolaget skulle kunna tillföras ytterligare kapital för att finansiera en bred och uthållig internationell lansering av EDOR®. Under årsstämman den 9 maj fattades beslut om att bemyndiga styrelsen rätten att genomföra nyemission om högst 24 MSEK under tiden fram till nästa årsstämma.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Emotra är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Emotras produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2017, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet om 2 534 917,92 SEK är fördelat på 13 702 259 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,185 SEK.
Aktien är noterad på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen EMOT.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Januari - September 2018                                                            den 24 oktober 2018

Bokslutskommuniké för 2018                                                                                 den 21 februari 2019

 
Årsstämma hölls den 9 maj 2018 i Göteborg. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.emotra.se och kan även rekvireras från bolaget per e-post claes@emotra.se.
 

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.
                                                    
Göteborg den 22 augusti 2018
Emotra AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018.

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar