EMOTRA meddelar första kommersiella avtalet tecknat

Report this content

Idag, den 9 mars, har Emotra tecknat det första kommersiella avtalet med en privat psykiatrisk klinik i Warszawa.

Kontraktet undertecknades under dagen i Warszawa av kliniken och Emotras marknadschef, Daniel Poté. Avtalet innebär att kunden lånar instrumentet och betalar Emotra för analyser utan rabatt.

Kliniken, som leds av en läkare kopplad till ett av de centra som medverkat i EUDOR-A studien, har ambitionen att inom kort vara igång med rutinmässig användning av EDOR.

Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur mycket avtalet är värt, eftersom det beror på antalet genomförda tester.

Sedan januari 2018 har Emotra bearbetat marknaden främst genom att träffa potentiella kunder och arrangera seminarier lokalt på enskilda sjukhus och i olika städer i Europa. Efter bolagets första besök i Warszawa i januari har ett mindre seminarierum med speciellt inbjudna kliniker genomförts.

Marknadschefen, Daniel Poté kommenterar

-          Det gläder oss att kunna konstatera att vår nya strategi fungerar. Att vi nu tecknat vårt första avtal för EDOR bör ses som ett kvitto på att den information som testet ger, har ett värde för den psykiatriska vårdgivaren. För Emotra är detta ett viktigt steg i vår kommersiella utveckling, eftersom vi på kort tid gått från en situation där vi som en forskningsorganisation betalade varje center för att testa patienter, till att nu ta betalt för testerna. Strategiskt sett, har vi nu tagit ett första steg mot att bygga en plattform av användare, vilket är nödvändig för införandet av ett nytt koncept inom området.

Nu fortsätter en fokuserad bearbetning av marknaden där en mix av olika aktiviteter kommer att användas. Ett växande antal vetenskapliga samarbeten, viktiga för den fortsatta utvecklingen, är på gång. Vetenskapliga publikationer, bland andra den kommande EUDOR-A- artikeln, är under framtagning.

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018.

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Prenumerera

Dokument & länkar