Emotras omställning mot ett kommersiellt företag

Emotras arbete under kvartal tre och fyra har haft fokus på att omvandla företaget från en organisation inriktad enbart mot att driva forskning och klinisk dokumentation till ett bolag med fokus på kommersialiseringen av EDOR®. För Emotras del omfattar arbetet allt från teknisk utveckling, kommunikation och säljaktiviteter till leverans och fakturering.

Marknadschefen, Daniel Poté kommenterar arbetet

Med tanke på den solida vetenskapliga grund som EDOR vilar på kan det tyckas som att vi kommer till ett dukat bord men det suicidala området är ytterst komplext. Det är en verklig utmaning att skapa det som behövs för en kommersialisering. Det krävs ett fokuserat och uthålligt arbete för att psykiatriska företrädare ska ta till sig ett helt nytt sätt att arbeta med bedömning av självmordsrisk.”

VD, Claes Holmberg konstaterar

”Utvärderingen av den tidigare prövade strategin har fått oss att tänka om och det har lett till framtagningen av en förändrad och betydligt mer kostnadseffektiv marknadsstrategi. I framtiden kommer vi att sprida information och hålla utbildning betydligt mer lokalt, antingen på enskilda sjukhus eller för ett antal kliniker i olika städer i Europa.”

Under kvartal fyra har en grafisk profil för företaget, tagits fram. Bolagets hemsida har vidareutvecklats, så att den i större utsträckning vänder sig till kundgruppen, som ska köpa och använda EDOR. Emotra har tagit fram en strukturerad kommunikation kring bolagets metod, EDOR, dess forskning, resultat och värde i klinisk rutin. Parallellt med detta arbete har planering och aktiviteter för att fördjupa relationerna med EUDOR-A klinikerna startats. Kontakter med beslutsfattare som möter suicidriskpatienter har tagits. Planer för ökad närvaro på nationella och internationella möten har tagits fram.

Marknadschefen, Daniel Poté, kommenterar vidare

”När vi nu blickar framåt, har vi en intensiv och intressant period med mycket aktiviteter. Vår främsta styrka är att EDOR är den första och hittills enda objektivt kvantitativa metoden, som verkligen underlättar bedömningen av självmordsrisk. Vår metod identifierar hyporeaktiva patienter och genomförda studier visar entydigt på en högre andel självmord i den gruppen än bland normalt reaktiva. Enda tänkbara slutsatsen från dessa observationer är att hyporeaktiva individer är mer sårbara för självmordshandlingar än andra. En annan väsentlig styrka är naturligtvis de kliniker som medverkat i EUDOR-A och som vi utvecklar och fördjupar vårt samarbete med. Höstens arbete har i stor utsträckning handlat om att genomföra nödvändiga åtgärder för att kunna bedriva en relevant och effektiv marknadskommunikation och påbörja en försäljningsverksamhet. Nu är vi betydligt bättre rustade för att kunna marknadsföra EDOR till psykiatrin i Europa.”

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar