Femte utbildningsmötet om EDOR® genomfördes igår

Emotra AB (”Emotra”) har tidigare meddelat att bolaget avser att genomföra 12 seminarier i olika länder under 2017, för utbildning av nya kliniska centra i användning av EDOR. Hittills har möten arrangerats i Rumänien, Frankrike, Kazakstan, Portugal och nu senast i Ungern. Igår den 3 oktober 2017 genomfördes ytterligare ett utbildningstillfälle, denna gång i Budapest. I vilka länder kurserna hålls styrs av möjligheterna att arrangera möten och klinikernas möjligheter att lösgöra personal för kurstillfället. Diskussioner pågår med ett flertal kliniker från vart och ett av de länder, i vilka möten hittills genomförts. Klinikerna har meddelat att de önskar gå vidare och anskaffa utrustning för rutinmässig användning och för medverkan i en klinisk Fas IV uppföljning, som Emotra förbereder.

De fyra första kurserna har samlat deltagare från psykiatriska kliniker och forskningsinstitutioner hos större sjukhus och de anmälda till gårdagens kurs i Budapest tillhör samma kategori. Liksom vid tidigare kurstillfällen, var det ett antal kliniker som efter mötet kontaktade Emotra för att diskutera förutsättningarna för att anskaffa instrumentet.

I de fall kursdeltagarna önskar införskaffa utrustning har de ingen möjlighet att lägga order direkt i samband med kurstillfället. Anskaffning av ny utrustning måste beslutas av sjukhusledningen eller funktioner med särskilt ansvar för sådana frågor. Genom de lyckade kurserna har kontakt etablerats med ett flertal kliniker som framfört att de önskar anskaffa EDOR®. Emotra erbjuder klinikerna ett antal olika upplägg för att underlätta besluten för potentiella köpare.

Diskussioner pågår om prissättning på produkterna och om ersättningsnivåer för klinisk uppföljning av testade patienter.

Forskningschefen, Lars-Håkan Thorell, kommenterar

”Från samtliga nu genomförda möten kan vi konstatera att det finns ett uppenbart intresse bland de psykiatriska klinikerna, både att delta i våra utbildningar och att komma igång med EDOR®”, berättar Emotras forskningschef, Lars-Håkan Thorell. ”Vi bjuder in till de här seminarierna ihop med forskare som medverkat i EUDOR-A och som redan skaffat sig ordentlig erfarenhet av metoden. För Emotras del är det viktigt att fortsätta arbetet med att dokumentera uppföljningen av testade patienter. Vi måste samla data från många kliniska fall, så att vi lär oss mer om metodens precision och tillförlitlighet. Med det starka vetenskapliga underlag vi nu har, är det rätt tid för ett så kallat Fas IV projekt. Det innebär att alla som köper och använder EDOR® i klinisk verksamhet förbinder sig att dels ge klinisk information om patienterna som testas och att dels följa upp dem under ett år med avseende på självmord och självmordsförsök. Statistiken ska sedan jämföras med tidigare års självmordsstatistik vid kliniken. Fas IV studien skall på så vis ge information om förändringar i självmordsfrekvensen i varje deltagande klinik, jämfört med de tidigare åren och jämfört med kliniker som ännu inte använder EDOR®. Den förväntas ge beviset om nyttan av EDOR® i verkliga livet", berättar forskningschefen vidare. ”Vi anpassar nu metoden och journalföringsprogrammet, så att vi ska få möjligheter att på ett enkelt och rationellt sätt dokumentera all viktig uppföljningsdata. Våra diskussioner med de intresserade klinikerna handlar bland annat om hur detta ska gå till och hur arbetet ska värderas”, avslutar Lars-Håkan Thorell.

EDOR® kommer att introduceras till psykiatriska specialistkliniker i Europa som en objektiv mätmetod, som syftar till att komplettera den traditionella subjektiva evalueringen av självmordsrisk i kliniska rutinsituationer. Genom att test med EDOR® identifierar hyporeaktiva patienter och genom att hyporeaktivitet är en markör för självmordsbeteende ger metoden stöd i den rutinmässiga bedömningen. Fortsatta studier, främst en succesivt växande dokumentation från inrapportering via ett patientuppföljningssystem (Fas IV-uppföljning), kommer på sikt ytterligare att öka förståelsen av hyporeaktivitetens betydelse för självmordsbeteende.

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar