Handlingar inför årsstämman tillgängliga

Report this content

Emotra AB (publ) (”Emotra”) meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.emotra.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

Fullständiga beslutsförslag inför ordinarie bolagsstämma i EMOTRA AB - 190515Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Direktlänk till handlingarna: http://emotra.se/sv/investors/documents/shareholders-meeting/ 

Emotras årsstämma

Aktieägarna i Emotra AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 11.00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyn 15 i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019, och
  •  anmäla sig till bolaget senast måndagen den 13 maj 2019 skriftligen till EMOTRA AB, Göteborgsvägen 88, 433 63 Sävedalen. Anmälan kan också göras per telefon 0732 34 41 93 eller per e-post daniel@emotra.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Sävedalen i april 2019

EMOTRA AB (publ)

STYRELSEN

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.

Emotra AB (publ), Göteborgsvägen 88, 433 63 Sävedalen

Tel: +46 708 25 45 47, www.emotra.se