Kommuniké från årsstämma i EMOTRA AB (publ)

I dag, den 15 maj 2019, hölls årsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Vid stämman beslutades härutöver om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med totalt 162 750 kronor, 69 750 kronor till styrelseordföranden (1,5 prisbasbelopp) och 46 500 kronor (1 prisbasbelopp) vardera till två externa/oberoende ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor och en revisorssuppleant skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Claes Holmberg, Jan Pilebjer* och Lars-Håkan Thorell omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman om nyval av Anna Sjörs*, som ordinarie ledamot att ersätta avgående ledamoten Margit Ferm. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Thomas Nilsson omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår samt att Marcus Hellsten omväljs som revisorssuppleant.                                                                                              * oberoende styrelseledamöter, enligt Spotlight Stockmarkets regelverk

Anna Sjörs Dahlman, född 1981, medicine doktor inom rehabiliteringsmedicin. Hon har en bakgrund inom teknisk biologi, med inriktning på medicinsk teknik, och har i sin forskning arbetat med att mäta fysiologiska reaktioner som uppstår till följd av lång- eller kortvarig stressbelastning, smärta, sömnbrist, fysisk aktivitet etc. Mycket av denna forskning har genomförts vid Institutet för stressmedicin i Göteborg. Hon har även gästforskat vid Naval Postgraduate School i Monterey, USA kring biologiska effekter av skiftarbete och störd sömn och hon är sedan 2013 styrelseledamot i svensk beteendemedicinsk förening. Anna har via sin forskning och tidigare samarbete med Lars-Håkan Thorell ett kunnande inom elektrodermala mätningar och även en djupare förståelse för EDOR-Testet. Idag arbetar Anna med forskning kring trötthetsdetektion och fysiologisk övervakning av förare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) 

Stämman fattade beslut om följande ändring av bolagsordningen:

Tidigare lydelse Ny lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 1 760 804,10 kronor   och högst 7 043 216,40 kronor. § 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst   2 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst 9 517 860 och högst   38 071 440 stycken. § 5 Antal aktierAntalet   aktier skall vara lägst 26 315 789 och högst 105 263 156 stycken. 

Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 13)

Stämman fattade beslut om minskning av aktiekapitalet med 4 380 699,994 kr för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier. Aktierna kvotvärde efter minskningen kommer att uppgå till 0,019 kronor. Minskningen förutsätter tillstånd av Bolagsverket och ändring av bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om nyemisson av aktier (punkt 14)  

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara ett belopp om 2,5 miljoner euro (total emissionslikvid).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för marknadslansering av bolagets metod EDOR®.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara ägarspridning.

EMOTRA AB (publ) 

STYRELSEN 

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.

Emotra AB (publ), Göteborgsvägen 88, 433 63 Sävedalen

Tel: +46 708 25 45 47, www.emotra.se

Prenumerera

Dokument & länkar