Kommuniké från årsstämma i EMOTRA AB (publ)

I dag, den 3 juni 2020, hölls årsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Vid stämman beslutades härutöver om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med totalt 165 550 kronor, 70 950 kronor (1,5 prisbasbelopp) till styrelseordföranden och 47 300 SEK (1 prisbasbelopp) vardera till två externa/oberoende ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor och en revisorssuppleant skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Claes Holmberg, Jan Pilebjer*, Anna Sjörs* och Lars-Håkan Thorell omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att Thomas Nilsson omväljs till revisor samt att Marcus Hellsten omväljs som revisorssuppleant.                                                                                                 * oberoende styrelseledamöter, enligt Spotlight Stockmarkets regelverk

EMOTRA AB (publ)

STYRELSEN

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se

 

Prenumerera

Dokument & länkar