Kommuniké från extra bolagsstämma i Emotra AB (publ)

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Emotra AB (publ) (”Bolaget”) idag den 8 oktober 2021 i Göteborg beslutades bland annat följande.

Ändring av bolagsordning med ändring av Bolagets namn

Bolagsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen innebärandes:

  • att Bolagets företagsnamn ändras till NeuraMetrix AB;
  • att antalet styrelseledamöter ska uppgå till lägst 4 och högst 7 stycken med 0 suppleanter;
  • att aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 650 000 och högst 26 600 000 kronor; samt
  • att antalet aktier ska vara lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000 stycken.

Styrelseval och styrelsearvode

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förlag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 6 stycken med 0 suppleanter.

Beslutades om nyval av Sir Roy Anderson, Anders Blom, Martin Schalling och Julia Viklund till ledamöter i styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Beslutades att entlediga Jan Pilebjer, Anna Sjörs Dahlman och Lars-Håkan Thorell som styrelseledamöter.

Claes Holmberg och Ingela Hallberg kvarstår som ledamöter i styrelsen för tiden intill nästa årsstämma. Claes Holmberg kvarstår som styrelsens ordförande.

Den föreslagna styrelseledamoten Jan Samzelius meddelade Bolaget att han inte står till förfogande för val till Bolagets styrelse.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ersättning till vardera styrelseledamoten ska utgå med 100 000 kronor.

Godkännande av förvärvet av Neurametrix Inc.

Bolagsstämman beslutade vidare att godkänna förvärvet av samtliga aktier i NeuraMetrix Inc. (”NeuraMetrix”) till en köpeskilling om ca 94 000 000 kronor. Förvärvet sker i enlighet med det avtal Bolaget ingick med aktieägarna i NeuraMetrix den 31 augusti 2021, vilket offentliggjordes av Bolaget samma dag.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades av bolagsstämman att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier (vederlagsaktier) i Bolaget att erläggas som köpeskilling vid Bolagets förvärv av aktier i NeuraMetrix.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se