Stämmokommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 1 december 2017, hölls extra bolagsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om val av styrelse

Stämman beslutade att Margit Ferm, Claes Holmberg och Lars-Håkan Thorell omväljs till styrelseledamöter samt nyval av Jan Pilebjer som styrelseledamot att ersätta Roy Jonebrant.

Jan Pilebjer, född 1954 som i grunden har en ekonomexamen från Uppsala Universitet, är affärsrådgivare och Business Intelligence Officer vid GU Ventures AB. Jan Pilebjer har arbetat i stora världsomspännande bolag samt har startat och drivit mindre entreprenörsföretag inom såväl diagnostik- som läkemedelsområdena. Bland Jan Pilebjers internationella och industriella erfarenheter kan nämnas företag som Baxter Healthcare Inc., Nycomed AS, KabiVitrum AB, Medirox AB, Biopool AB och Upjohn AB och där han haft sin bas i länder som Schweiz, USA och Danmark.

Roy Jonebrant kommer fortsättningsvis, genom Jonebrant Ekonomikonsult AB, upprätthålla Emotras ekonomifunktion.

Göteborg i december 2017

EMOTRA AB (publ)

STYRELSEN 

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:

Claes Holmberg, VD

Telefon: 0708-25 45 47

E-post: claes@emotra.se 

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar