Utfall i företrädesemission

Den 21 juni 2017 avslutades teckningstiden i EMOTRA AB:s (”Emotra”) företrädesemission om högst cirka 17,5 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 13,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 79 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 4 184 399 aktier och Emotra tillförs cirka 13,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,2  MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 27 juni 2017.

VD Claes Holmberg kommenterar

”Jag vill tacka alla som valt att investera i Emotra. Med likviden som bolaget tillförs kan vi nu ta till vara på potentialen som vi ser för EDOR® och inleda marknadslanseringen av metoden. Vi ser att det finns ett klart intresse bland de psykiatriska klinikerna, både att delta på våra utbildningar som vi håller som en del av våra marknadsaktiviteter och av att komma igång med EDOR®. Vår målsättning är att senast två år efter lansering nå bred marknadsacceptans bland ledande psykiatriska kliniker i västvärlden.”

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen tecknades till 13 808 516,70 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 79 procent. 4 184 399 aktier nyemitteras och Emotra tillförs därmed cirka 13,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK. 3 704 723 aktier (motsvarande cirka 70 procent) tilldelas tecknare med företrädesrätt. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka skickas ut idag, den 27 juni 2017. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller ej avräkningsnotor. 

Antal aktier och aktiekapital

När Emotras företrädesemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 13 702 259 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 2 534 917,92 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas att ske i mitten av juli 2017.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Emotra i samband med företrädesemissionen.

För information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:  

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2017. 

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Prenumerera

Dokument & länkar