Delårsrapport  Jan – Juni 2019

Report this content

Januari – Juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 138,4 (133,7) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,6 (-2,2) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -6,1 (-2,5) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,99 (-0,53*) kr

April – Juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 68,0 (72,8) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -7,3 (-4,9) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -7,5 (-5,0) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -1,16 (-1,25*) kr

VD har ordet
Plötsligt händer det! Empir drabbas av sin första rejäla kundförlust som starkt påverkar denna delårsrapport och därmed är helåret 2019 på många sätt resultatmässigt förlorat. Största kunden för dotterbolaget Advoco Communication, inom vårt Segment Apply, har under perioden en realiserad kundförlust som påverkar kvartalets resultat med hela 5,7 mkr. Tillsammans med mindre strukturkostnader under perioden, ca 0,7 mkr, så uppgår kostnader av engångskaraktär under det första halvåret till ca 6,4 mkr, varav 5,9 mkr andra kvartalet.

Inget ont som inte har något gott med sig heter det. Genom ett aktivt agerande från Empirs sida har vårt dotterbolag Technode aktivt medverkat i och till stor del finansierat ett utköp av konkursboet och därmed säkrat kundrelationerna med ca 30 000 slutkunder. Istället för en stor kund har vi nu direkt avtal med ett av Sveriges största organiserade nätverk av aktiv försäljning mot små och medelstora företag över hela Sverige. Vi räknar med att detta på många sätt förändrar hela koncernens möjligheter till det bättre och påskyndar vårt arbete sedan 2016 att komplettera vår stora systemutvecklingsverksamhet inom segmentet Solve med bättre utveckling av investeringarna inom segmentet Apply.

Inom segmentet Solve och vår konsultativa verksamhet sker det en aktiv konsolidering av verksamheten för att öka lönsamheten av förvärvad affärsvolym. Denna minskning av det stora beroendet av konsultverksamheten sker fortlöpande där lönsamhet prioriteras framför affärsvolym och under våren har en gradvis avveckling av konsultrörelsen i gamla Empir Solutions (n.ä.t. Frontwalker Göteborg) skett och har i praktiken upphört eller överförts till andra enheter inom koncernen. Allt eftersom vi får tillväxt inom segmenten Apply och Serve kommer vi att öka kravet på lönsamhet inom konsultrörelsen och på så vis få ett stabilare, jämnare och mer balanserat kassaflöde i koncernen.

Med enbart 3,5 % tillväxt första halvåret och med de händelser som skett enligt ovan så blir det inte någon tvåsiffrig tillväxt för Empir under 2019. 2019 kommer bli ett mellanår på många sätt. Marknadens prissättning på vår aktie gör det extra svårt att fullfölja vår förvärvsplan, som delvis lagts på is under 2019 för att fokusera på mindre kontanta förvärv och att öka vårt ägande i Technode som nu är 76,12%. Vår avsikt är att gradvis öka Empirs innehav i Technode om detta kan ske på rimliga villkor allt eftersom verksamheten utvecklas som vi tänkt oss.

Jag ser stora möjligheter med de nya förutsättningar som Advoco Communication har fått i samband med den konkurs som deras största kund drabbades av samt hur vi lyckades lösa den uppkomna situationen. Empir kommer under resten av året försöka påskynda utvecklingen inom Apply och kanalisera vårt fria kassaflöde nästen helt till detta segment.

Resultatmässigt redovisar Empir för första halvåret ett EBITDA, rensat från IFRS 16 effekter, om ca -2,5 mkr (0,0 mkr). Med ett resultat efter skatt om -6,1mkr. (- 2,5 mkr) så kan vi inte vara nöjda på något sätt, men så länge försämringen är av engångskaraktär så får man hantera det hela så bra man kan även om 2019 blir ett mellanår vilket vi inte riktigt hade tänkt oss.

Omvärldsmässigt går det trögare, men inte nattsvart. Vi får arbeta lite hårdare för varje intäktskrona inom konsultverksamheten men marknaden för våra tjänster ser inte ut att vika, snarare tvärtom p g a den allmänna digitaliseringsvågen i samhället. Utmaningen för våra konsultbolag är att ha tillgång till rätt mix av kompetenser vid rätt tillfälle för att kunna möta aktuell efterfrågan av IT. En viss inbromsning kan öka möjligheterna på rekryteringssidan.

De tre senaste åren har vi investerat så mycket som vi har kunnat i våra produktbolag, främst Portify och Advoco inom segmentet Apply. Vi kommer att intensifiera arbetet med att få luft under vingarna igen efter den stora kundförlusten som drabbat Advoco. Det som känns extra bra är att se hur Technode koncernen hanterade situationen och den lösning som togs fram. Vi har enligt min uppfattning ett bättre utgångsläge idag efter konkursen än innan även om det kommer ta ett tag innan vi har kommit ifatt fullt ut.

Empir har nu 30 månader kvar för att 2021 kunna leverera de kommunicerade finansiella målen. Med fokus på resultatmåttet ser jag i dagsläget detta som fortsatt möjligt att uppnå med rimlig affärsrisk och omvärldsvillkor, dock med reservation att den sidledes förskjutning som 2019 kommer att innebära kan ställa till det för oss. Vi ändrar dock inte vår målformulering och inväntar de kommande delårsrapporterna innan vi har en bestämd uppfattning. Inget är fortsatt omöjligt!

Vi har en acceptabel kassa och ca 50 mkr i disponibla medel inklusive checkkrediter, vi är följaktligen inte helt tandlösa. Vi ser inga större svårigheter att hitta passande målbolag inom våra segment Apply och Serve. Vår förvärvsmodell att erlägga ca 50 % av transaktionsvärdet med nya egna aktier ger oss i dagsläget vissa problem och begränsningar. Vi undersöker därför aktivt alternativa finansieringsvägar för att fortsatt kunna förvärva lönsamma produkt- och serviceföretag till bra villkor för Empir utan att tvingas trycka upp allt för mycket nya aktier till en, enligt vår uppfattning, låg marknadskurs.

Vår position innebär att vi är en noterad koncern med ett renodlat ägarbolag och med ett antal självständiga operativa bolag med rikstäckande kapacitet och nordiska ambitioner verksamma i tre segment, systemutveckling, applikationer och service av drift och support, Solve, Apply och Serve.

Vi har alla lärt oss genom erfarenhet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom offentlig och privat sektor.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelar vad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare.

Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie.

Vi vill påverka IT Sverige och skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas.

Vi erbjuder våra kunder kunskap genom erfarenhet.

Marknad och kunder

Vi bedömer att digitaliseringen och IT investeringarna fortsatt kommer att ligga på en hög nivå och att marknadsförutsättningarna under 2019 och minst fram till sommaren 2020 kommer att vara fortsatt goda. Även vid en bred nedgång av konjunkturen kommer behovet att digitalisera affärsprocesser och administration att finnas kvar och efterfrågan bedöms vara fortsatt god för Empirs tjänster.

Den avkylning inom konsultrörelsen som vi nu märker av är troligen, enbart av godo och bör minska bristen på relevanta resurser till rimlig kostnad, vilket tidigare har varit en begränsande faktor.

Kunder och försäljning lär fortsatt koncentreras till storstäderna, men kanske inte alldeles nödvändigt tjänsteproduktionen, inte ens konsultativ och personell sådan. Genom de senaste årens ökade tjänsteutbud inom Apply och Serve räknar Empir med att ta över nya affärer och öka vår marknadsnärvaro, inte minst inom dessa mer lönsamma segment. Med ökad närvaro inom egna produkter och tjänster i segmenten Apply och Serve erhåller vi inte bara ökad lönsamhet utan också en mer balanserad koncern vilket ger en betydligt större motståndskraft mot marknadsförändringar och minskad efterfrågan.

Utsikter

2019 kommer att bli ett år med begränsad organisk tillväxt för Empir. Vår aktiekurs ger inte stora möjlighet, att som tidigare år, exekvera på vår förvärvsdrivna tillväxtstrategi. Under resten av året fokuserar vi på att förbättra våra befintliga dotterbolags resultat och att kontant försöka genomföra mindre förvärv, i huvudsak inom det icke konsultativa segmentet Empir Apply. Vi lägger fortsatt stort fokus på våra investeringar i produktbolaget Portify och vår IT support och partnernätverk i Advoco Communication som planenligt kommer att vara en avtrappande belastning under 2019 men bidra till resultatet en bit in i 2020. Vi jobbar med våra koncernövergripande kostnader som är för höga med nuvarande affärsvolymer. Nya ekonomisystem och rationaliseringar är på plats och vi har nu verktygen att rationalisera ”Back Office”. Empir lämnar ingen specifik årsprognos annat än att vi har en uttalad förvärvsdriven tillväxt med målen att vid slutet av 2021 omsätta ca 500 mkr och uppnå minst 7 % EBT marginal. Denna ambition är tillsvidare oförändrad och styr våra handlingar såväl på kort som lång sikt. Marknadens värdering av vår aktie gör det dock svårt att motivera fortsatta förvärv med hjälp av riktade nyemissioner. Empir påbörjade utdelning som beslutades på årsstämman 2019 och vår definitiva avsikt är att fortsätta vara ett utdelande bolag. Därtill har Empir ca 53,0 mkr i underskottsavdrag som kraftigt kommer att förbättra Empirs utdelningsförmåga under de kommande åren.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD & Koncernchef, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@empirgroup.se

Torbjörn Nilsson, CFO & vVD, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@empirgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar