Empir Groups företrädesemission övertecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

 

PRESSMEDDELANDE                                                                         

Stockholm den 23 april 2019

Teckningsperioden i Empir Group AB:s (”Empir Group” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 16 april 2019. Sammanräkningen av utfallet i Företrädesemissionen visar att 7 549 aktier av serie A och 861 956 aktier av serie B tecknades med företrädesrätt samt att 22 815 aktier av serie A och 359 682 aktier av serie B tecknades utan stöd av företrädesrätt. Således tecknades totalt 1 252 002 aktier, motsvarande cirka 124 procent av aktierna som erbjöds i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och de lämnade emissionsgarantierna kommer inte att utnyttjas. Empir Group tillförs cirka 15 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

Tilldelning av nya A- och B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet. De personer som tilldelats A- respektive B-aktier utan stöd av teckningsrätter meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 11 316 270,31 kr, från nuvarande 50 923 272,59 kr till 62 239 542,90 kr, genom utgivande av 1 006 560 nya aktier, varav 14 814 aktier av serie A och 991 746 aktier av serie B. Efter Företrädesemissionen uppgår antalet aktier i Empir Group till 5 536 085 aktier, fördelat på 81 480 aktier av serie A och 5 454 605 aktier av serie B.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i Företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och därefter beräknas handel i de nya aktierna kunna påbörjas på Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Empir Group i samband med Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 705 90 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2019 kl. 12.15 CEST.

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Empir Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Empir Group har endast skett genom det prospekt som Empir Group offentliggjorde den 28 mars 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Empir Group har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Empir Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Prenumerera

Dokument & länkar