Empir har ingått avtal med Infracom om försäljning av samtliga aktier i Advoco Communication och Frontnode

Report this content

23 mars 2021

Empir Group AB (”Empir”) har, genom sitt helägda dotterbolag Empir Apply AB, idag, den 23 mars 2021, ingått avtal med Infracom Group AB (publ), org.nr 559111–0787 (”Infracom”), avseende försäljning av samtliga aktier i Advoco Communication AB, org.nr 556623–1048 (”Advoco”) och samtliga aktier i Frontnode AB, org.nr 556527–4064 (”Frontnode”). Köpeskillingen för aktierna i Advoco och Frontnode uppgår till 45,5 MSEK, med möjlighet till en tilläggsköpeskilling om högst 9,5 MSEK. Försäljningarna beräknas genomföras den 31 mars 2021.

Den 29 januari 2021 offentliggjorde Empir ett pressmeddelande att Empir har träffat en icke-bindande överenskommelse med Infracom avseende försäljning av aktierna i Advoco och Frontnode.  Idag har bindande avtal ingåtts mellan Empir Apply AB och Infracom avseende försäljning av samtliga aktier i Advoco och Frontnode. Köpeskillingen har fastställts till 45,5 MSEK plus en möjlig tilläggsköpeskilling om högst 9,5 MSEK. Försäljningarna beräknas genomföras den 31 mars 2021. Tilläggsköpeskilling utgår för det fall omsättningen hänförlig till försäljning av produkter och tjänster för bolag inom Infracoms koncern (inklusive Advoco och Frontnode) uppgår till vissa nivåer under perioden från 1 april 2021 till den 31 mars 2024.

"När Advoco och Frontnode nu avyttras ligger fokus inom Empir Apply på Fleet Intelligence. Här finns en stor efterfrågan på tjänster för minskad miljöpåverkan, minskat CO2-avtryck och andra smarta tjänster för fordonsflottan. Här avser vi att fortsätta vidareutvecklingen av vårt redan starka koncept”, säger Kajsa Lundfall, VD och koncernchef för Empirs affärssegment Empir Apply.

"Avyttringen av Empirs telekomaffär till en industriell köpare som konsoliderar marknaden är en logisk utveckling inom en bransch som snabbt konsolideras på ett färre antal större aktörer. Infracom är en perfekt match och ett bra hem för Advoco och vi är stolta över att ha varit med att utveckla Advoco till dagens position och är nöjda med försäljningen", säger Lars Save, VD och koncernchef för Empir.

Försäljningen möjliggör en ytterligare fokusering och koncentration av Empirs resurser på ett framtidsområde där vi de senaste åren har investerat betydande belopp och har tagit en position inom fordonsadministration och fordonsflottor och pool-bilar. Våra lösningar inom Portify och Miljöbilscentralen är tekniskt och kommersiellt i framkant. Vi ser nu fram emot tillväxt och marknadens acceptans av våra tjänster. En betydande andel av försäljningslikviden kommer att återinvesteras inom vårt affärsområde Empir Apply för att påskynda tillväxten både organiskt och genom förvärv.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2021 kl. 21.30 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.


Prenumerera

Dokument & länkar