KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMPIR GROUP AB

Report this content

Aktieägarna i Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 juni 2019 klockan 15:00 på Hamilton Advokatbyrå, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar 14:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som

dels                     är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2019,

dels                     anmält sig till Bolaget senast den 18 juni 2019 under adress Empir Group AB, ”Extra bolagsstämma”, Sveavägen 66, 111 34 Stockholm eller per telefon 08 – 446 55 00 eller via e‑post info@empirgroup.se. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i den extra bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 18 juni 2019, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Empir Group AB, Sveavägen 66, 111 34 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.empir.se.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om:

a)         ändring av bolagsordningen

b)         minskning av aktiekapitalet

   8. Beslut om:

a)       antagande av teckningsoptionsprogram 2019/2022

b)        riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner

   9.Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7 – Beslut om a) ändring av bolagsordningen b) minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att a) ändra Bolagets bolagsordning och b) minska Bolagets aktiekapital enligt följande.

a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av Bolagets aktiekapital som föreslås nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för (i) aktiekapitalet ändras från lägst 36 000 000 kronor och högst 144 000 000 kronor till lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor samt (ii) antalet aktier ändras från lägst 3 200 000 aktier och högst 12 800 000 aktier till lägst 5 500 000 aktier och högst 22 000 000 aktier. Bolagsordningens § 4 och § 5 första stycket får därmed följande lydelse:

§4 – ”Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

§ 5 (endast första stycket ändras, övriga stycken kvarstår i sin helhet) – ”Bolaget ska kunna utge lägst 5 500 000 aktier och högst 22 000 000 aktier.

b) Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 56 703 457,901564 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen (se under punkt a) ovan). Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 5 536 085,00 kronor, fördelat på 5 536 085 aktier (varav 81 480 aktier av serie A och 5 454 605 aktier av serie B), envar med ett kvotvärde om 1,00 kronor.

Minskningen av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital att användas i enlighet med beslut av bolagsstämma erfordrar tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol.

Stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) ovan ska antas som ett beslut.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 8 – Beslut om a) antagande av teckningsoptionsprogram 2019/2022 b) riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om a) antagande av teckningsoptionsprogram 2019/2022 b) riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner enligt följande.

a) Beslut om antagande av teckningsoptionsprogram 2019/2022

Programmet i sammandrag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för högst 67 personer i koncernledning och andra nyckelpersoner (inklusive konsulter) inom Empir-koncernen – Teckningsoptionsprogram 2019/2022 – enligt följande.

Rätten att teckna teckningsoptionerna ska endast tillkomma ett av Bolaget helägt dotterbolag, vartefter teckningsoptionerna överlåts till deltagare till marknadspris.

Antalet teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019/2022 ska inte överstiga 350 000 teckningsoptioner. Överteckning kan inte ske.

Bakgrund och motiv

Syftet – tillika skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt – med Teckningsoptionsprogram 2019/2022 är att premiera ett långsiktigt engagemang hos Bolagets anställda, att tillse att Bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i programdeltagarnas ersättning, att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och att i övrigt öka intressegemenskapen mellan koncernens anställda och Bolagets aktieägare. Programmet förväntas vidare motivera programdeltagarna till fortsatt anställning i Bolaget.

Mot bakgrund av ovan angivna motiv och nedan föreslagna huvudsakliga villkor är det styrelsens bedömning att det föreslagna Teckningsoptionsprogram 2019/2022 är rimligt och till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Huvudsakliga villkor

(a)      Teckningsoptionsprogrammet 2019/2022 ska omfatta högst 350 000 teckningsoptioner.

(b)      Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 23 kronor. Respektive teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.

(c)       Teckningsoptionsprogrammet 2019/2022 ska omfatta högst 67 personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner (inklusive konsulter) inom Empir-koncernen.

(d)      Tilldelning av teckningsoptioner sker med sammanlagt högst 350 000 teckningsoptioner, och ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer:

(i)         Bolagets verkställande direktör: högst 75 000 teckningsoptioner;

(ii)       Bolagets CFO: högst 55 000 teckningsoptioner;

(iii)     Övriga nyckelmedarbetare i ledande ställning i koncernen (högst 15 personer): högst 8 000 teckningsoptioner per person; och

(iv)     Övriga nyckelmedarbetare i koncernen (högst 50 personer): högst 2 000 teckningsoptioner per person. Bolagets styrelseledamöter ska inte tilldelas teckningsoptioner.

(e)      Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolagets dotterbolag för att därefter erbjuds deltagarna att förvärvas till marknadspris beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Tilldelning av teckningsoptioner får ske senast den 31 augusti 2019. Tilldelning får endast ske i sådan utsträckning det totala antalet teckningsoptioner enligt programmet inte överstiger 350 000 teckningsoptioner.

(f)        Tilldelade och tecknade teckningsoptioner kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B av innehavaren från och med den 1 – 30 september 2022. Löptiden är således längre än tre år från emissionstillfället.

(g)      Deltagande i Teckningsoptionsprogram 2019/2022 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Kostnader

Styrelsen bedömer att Teckningsoptionsprogram 2019/2022, med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till, vid tidpunkten för förvärvet, marknadsvärde beräknat enligt en oberoende extern värdering med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, inte i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration.

Bolaget kommer inte att kompensera deltagarna för den investering som erläggande av premie, vid förvärv av teckningsoptionerna, innebär.

Utspädning och effekt på viktiga nyckeltal

Under förutsättning av fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som emitteras med anledning av Teckningsoptionsprogram 2019/2022 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 350 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 5,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 6,0 procent av antalet B-aktier i Bolaget.

Viktiga nyckeltal för koncernens verksamhet är koncernens soliditet och nettomarginal. Vid fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som emitteras med anledning av Teckningsoptionsprogram 2019/2022 är det styrelsens bedömning att påverkan av Teckningsoptionsprogram 2019/2022 på nämnda nyckeltal är obefintlig eller marginell.

Beredning

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2019/2022 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Förslaget har enhälligt antagits av styrelsen. Verkställande direktören för Bolaget har inte deltagit beredningen av förslaget.

Säkringsåtgärder

Med anledning av de beräknade begränsade kostnaderna har styrelsen beslutat att inte föreslå stämman att besluta om några särskilda åtgärder för täckande av dessa mindre kostnader i anledning av Teckningsoptionsprogram 2019/2022.

För täckandet av Bolagets åtagande att erbjuda tilldelade teckningsoptioner till teckning inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019/2022 föreslår styrelsen samtidigt en riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner.

Aktierelaterade incitamentsprogram

I koncernen förekommer för närvarande inga andra aktierelaterade incitamentsprogram.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut avseende Teckningsoptionsprogram 2019/2022 och styrelsens förslag om riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner enligt punkt 8 b utgör ett sammanhållet förslag, varför beslut i enlighet med det ena delförslaget ska vara villkorat av beslut i enlighet med det andra delförslaget samt att 16 kapitlet aktiebolagslagen ska tillämpas på det sammanhållna förslaget. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs således att det biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

b) Beslut om riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 934 881,782903[1] kronor, på följande villkor.

a)       Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma MSC Group AB, org.nr 559075-7588, ett helägt dotterbolag till Bolaget, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till marknadspris till de personer som deltar i Teckningsoptionsprogram 2019/2022 och med det antal teckningsoptioner som fastställs, allt i enlighet med av bolagsstämman fastställda principer för Teckningsoptionsprogram 2019/2022. Överteckning kan inte ske.

b)      Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den 27 juni 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

c)       Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

d)      För teckningsoptionerna gäller i övrigt sedvanliga villkor, inklusive villkor att teckningskursen och det antal aktie varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna kan bli föremål för sedvanlig omräkning enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Teckningsoptionsprogram 2019/2022. De teckningsoptioner som avses emitteras avses möjliggöra Bolagets leverans av aktier av serie B enligt programmet.

Styrelsens förslag om riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner och styrelsens förslag till beslut avseende Teckningsoptionsprogram 2019/2022 enligt punkt 8 a utgör ett sammanhållet förslag, varför beslut i enlighet med det ena delförslaget ska vara villkorat av beslut i enlighet med det andra delförslaget samt att 16 kapitlet aktiebolagslagen ska tillämpas på det sammanhållna förslaget. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs således att det biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av teckningsoptionerna vid Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Handlingar

Förslag till beslut enligt punkt 7 - 8 (fullständiga i denna kallelse), redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över redogörelsen hålls tillgängliga hos Bolaget på Sveavägen 66 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.empir.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5 536 085, varav 81 480 aktier är av serie A och 5 454 605 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en röst och varje aktie av serie B medför en tiondels röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 626 940,5. Bolaget äger inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________

Stockholm i maj 2019

Empir Group AB

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 705 90 18 22

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver

verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group

tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade

applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan

1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.


[1] För det fall extra bolagsstämman den 25 juni 2019 beslutar om en minskning av Bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag i punkt 7 kommer Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 350 000 kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar