Kommuniké från extra bolagsstämma i Empir Group AB

Report this content

PRESSMEDDELANDE                                                                         

Stockholm den 25 juni 2019

Empir Group AB, org.nr 556313-5309 (”Bolaget”), har hållit extra bolagsstämma den 25 juni 2019 kl. 15.00 på Hamilton Advokatbyrå, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska Bolagets aktiekapital med 56 703 457,901564 kronor för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 5 536 085,00 kronor, fördelat på 5 536 085 aktier (varav 81 480 aktier av serie A och 5 454 605 aktier av serie B), envar med ett kvotvärde om 1,00 kronor. Minskningen av aktiekapitalet erfordrar tillstånd från Bolagsverket.

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet beslutade stämman vidare i enlighet med styrelsens förslag att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för (i) aktiekapitalet ändras från lägst 36 000 000 kronor och högst 144 000 000 kronor till lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor samt (ii) antalet aktier ändras från lägst 3 200 000 aktier och högst 12 800 000 aktier till lägst 5 500 000 aktier och högst 22 000 000 aktier. Endast första stycket i § 5 ändras, övriga stycken kvarstår i sin helhet.

Antagande av teckningsoptionsprogram 2019/2022 och riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett teckningsoptionsprogram för personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner (Teckningsoptionsprogram 2019/2022) genom emission av högst 350 000 teckningsoptioner. Under förutsättning av fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som emitteras med anledning av Teckningsoptionsprogram 2019/2022 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 350 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 5,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 6,0 procent av antalet B-aktier i Bolaget.

För detaljerade villkor avseende beslutet på extra bolagsstämman hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.empir.se.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 705 90 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019 kl. 16.30 CEST.

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar