Kommuniké från extra bolagsstämma i Empir Group AB

Report this content

Empir Group AB (”Bolaget”) har idag, den 15 juni 2021, hållit extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman beslutade bland annat att styrelsen ska bestå av Bengt Lindström (omval), Axel Save (omval), Tommy Bergqvist (nyval), Lena Sundsvik (nyval) och Peter Ågren (nyval) samt att välja Lena Sundsvik till ny styrelseordförande. Lars Save, som tidigare meddelat att han skulle avgå som VD med omedelbar verkan för det fall han valdes som styrelseordförande på extra bolagsstämman, kommer därmed att fortsätta som VD och koncernchef för Bolaget tillsvidare.

Vid stämman fattades beslut om att godkänna transaktionen med Xavitech AB (publ):s helägda dotterbolag Frontwalker Group AB avseende avyttring av 1 333 aktier i Racasse AB. Förutsatt att extra bolagsstämman i Xavitech idag beslutar att godkänna transaktionen är samtliga villkor för transaktionens genomförande uppfyllda. Tillträde beräknas ske omkring den 30 juni 2021.

Stämman beslutade vidare om efterutdelning om 0,2 kr per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 17 juni 2021. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 22 juni 2021.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av Bengt Lindström (omval), Axel Save (omval), Tommy Bergqvist (nyval), Lena Sundsvik (nyval) och Peter Ågren (nyval) samt att välja Lena Sundsvik till ny styrelseordförande. Lars Save, som tidigare meddelat att han skulle avgå som VD med omedelbar verkan för det fall han valdes som styrelseordförande på extra bolagsstämman, kommer därmed att fortsätta som VD för Bolaget tillsvidare.

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kr till ordföranden och med 120 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juni 2021 kl. 14.20 CEST.

Prenumerera