Bokslutskommuniké 2016

Finansiell utveckling, okt - december

 • Försäljningen blev 9,2 mkr (16,9), -46%
 • Rörelseresultatet blev -1,3 mkr (-6,6)
 • Resultat efter finansnetto blev -1,5 mkr (-4,6)
 • Resultat efter skatt blev -1,5 mkr (-4,6)
 • Periodens totalresultat blev -1,4 mkr (-4,2)
 • Resultat per aktie blev -0,01 kr (-0,03)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet blev -0,3 mkr (-1,5)

Finansiell utveckling, jan - december

 • Försäljningen blev 35,3 mkr (40,9), -14 %
 • Rörelseresultatet blev -1,8 mkr (-10,9)
 • Resultat efter finansnetto blev -2,4 mkr (-9,4)
 • Resultat efter skatt blev -2,4 mkr (-9,4)
 • Periodens totalresultat blev -2,7 mkr (-9,4)
 • Resultat per aktie blev -0,02 kr (-0,06)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet blev -6,7 mkr (-6,4)

Väsentliga händelser, okt-december
Beslut togs om sänkning av personalkostnaderna, vilket påverkar nästa års resultat.
Beslut om att ha säljare med incitamentsbaserad ersättning.
Avtal om 3PL (Tredjepartslogistik) med Electra Sweden AB.
Utveckling av hemsidan.

Väsentliga händelser efter perioden
Flytt av lagret till logistikpartner inleddes februari 2017.
Personalstyrkan fortsatte att minska.
Aktieöverlåtelseavtal träffades med Kakelmax holding AB gällande omvänt förvärv av deras verksamhet.
Vid den extra bolagsstämman den 24 februari beslutades om emissioner, aktiesammanläggningar, förändringar av bolagsordning m.m.
Bl.a beslöts om nyemission om cirka 4 mkr att tecknas 13 – 24 mars.
Ägarlån amorterades med 1 mkr.
Storägare Ian Wachtmeister & Thomas Petrén tecknade preferensaktier i Empire Sweden AB till ett värde av 500 tkr vardera.

Kommentarer från VD
   
    
Dags att koppla ett nytt grepp.

Marknaden i sin helhet visade den vanliga uppgången i Q4, men det avspeglas tyvärr inte i vårt resultat som är kraftigt sämre än föregående år.
Detta duger naturligtvis inte.
Dels beror resultatet på en förskjutning i stora order från större kunder som resulterade i en jämförlig ökning under Q3, men visar också att den energi vi lagt ned på omställningen av verksamheten är absolut nödvändig. Jag menar att det vi nu gör är rätt väg för att få en ny start och nya förutsättningar på en föränderlig marknad.
Förberedelser för det omvända förvärvet av Kakelmax AB drog ut på tiden men beslöts genomföras vid den extra stämman den 24 februari 2017.
Kakelmax AB bereds därigenom möjlighet att snabbt expandera sin verksamhet, samtidigt som våra aktieägare får 8 % av aktierna i denna.
Åtgärden betyder för vår del att vi får ersättning för börsplatsen på First North och för moderbolagets förlustavdrag.
Parallella förhandlingar med Electra AB om en 3PL-lösning (tredjepartslogistik) resulterade under Q 4 i ett avtal som väsentligt förbättrar vår logistik och ger möjligheter att bedriva E-handel.
Ett led i detta är att vår webbsida www.C3.se kommer att få en ordentlig ansiktslyftning.
Efter det omvända förvärvet av Kakelmax AB kommer vår verksamhet att flyttas till Empire Sweden AB, och det sista ledet i åtgärdsprogrammet som togs av stämman den 24 februari blir att Empire Sweden AB delas ut till våra aktieägare och noteras på AktieTorget.
Aktieägarna kommer därmed att ha aktier i både Kakelmax AB och Empire Sweden AB.
Tidpunkten när Empire AB övergår till att bli Kakelmax AB har av praktiska skäl lagts till slutet av april i samband med att apportemissionen registreras.
Enligt plan skall Empire Sweden AB, som delats ut till tidigare aktieägare, noteras på AktieTorget i början av maj, vilket kommer att sänka bolagets fasta kostnader.
   
   
Stockholm den 8 mars 2017
   
   
Ulf Bork, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Ulf Bork, telefon: +46-733 596 871 /
email: ulf.bork@empirenordic.com

Om Empire
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsument-marknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, Dirt Devil & Valera. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3.
Empire är listat på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

Taggar: