Delårsrapport Q2 - 2016 i sammandrag

Finansiell utveckling, april-juni
Försäljningen blev 8,2 mkr (9,3), -12%
Rörelseresultatet före avskrivningar blev 0,5 mkr (-1,4)
Resultat efter finansnetto blev 0,3 mkr (-1,6)
Resultat efter skatt blev 0,3 mkr (-1,6)
Periodens totalresultat blev 0,3 mkr (-2,0)
Resultat per aktie blev 0,01 kr (-0,16)
Kassaflöde från löpande verksamhet blev -1,5 mkr (0,2)
 
Finansiell utveckling, januari - juni

Försäljningen blev 17,7 mkr (17,2), +3%
Rörelseresultatet blev 0,1 mkr (-3,0)
Resultat efter finansnetto blev -0,3 mkr (-3,4)
Resultat före skatt blev -0,3 mkr (-3,4)
Periodens totalresultat blev -0,4 mkr (-3,8)
Resultat per aktie blev 0,00 kr (-0,31)
Kassaflöde från löpande verksamhet blev -5,5 mkr (-4,3)

Väsentliga händelser, april - juni
Kostnadsreservering har i tidigare perioder gjorts i de danska dotterbolagen. Utfallet visar att tidigare reserveringartill viss del har kunnat återföras under perioden. Av försiktighetsskäl har reservering skett i tidigare perioder av en leverantörsskuld i Empire Sweden AB. Under perioden har det visat sig att den reserverade leverantörsskulden varit för hög varför den delvis har återförts. Sammantaget ger återförda reserveringar en positiv resultatpåverkan med 2,5 mkr.

Väsentliga händelser efter perioden
Empire Sweden AB har upptagit ägarlån om 2,525 mkr för att stärka likviditeten. Organisatoriska förändringar för att minska omkostnaderna har initierats. Empire har tecknat ett avtal för distribution av varumärkena Dirt Devil och Vax (floorcare), se pressrealease 5 September.

Kommentarer från VD
 
Kära Empire-intressent,
 
Försäljningen under Q2 var något lägre än förra året. Under första halvåret 2016 var omsättningen något högre än förra året. Rörelseresultatet blev 0,5 mkr för Q2 och 0,1 mkr för Q1 + Q2. Även om vi behållit våra marknadsandelar för de viktigaste produkterna så räcker inte det. De nuvarande driftskostnaderna är för höga och föranleder en omorganisation av verksamheten. Till detta återkommer vi inom kort.
Vi hänvisar också till not (se sid 2) avseende kostnadsreserveringar som återförts med en positiv resultatpåverkan.
 
Stockholm den 6 september 2016
 
 
Ulf Bork, VD och koncernchef
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Ulf Bork, telefon: +46-733 596 871 /
email: ulf.bork@empirenordic.com

Om Empire

Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsument-marknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, HoMedics, Salter & Valera. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3. Empire är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Dokument & länkar