Delårsrapport Q3 – 2016 i sammandrag

Finansiell utveckling, juli - sep
Försäljningen blev 8,4 mkr (6,8), +24%
Rörelseresultatet blev -0,6 mkr (-1,3)
Resultat efter finansnetto blev -0,7 mkr (-1,4)
Resultat efter skatt blev -0,7 mkr (-1,4)
Periodens totalresultat blev -0,9 mkr (-1,4)
Resultat per aktie blev -0,01 kr (-0,01)
Kassaflöde från löpande verksamhet blev 0,4 mkr (-0,6)

Finansiell utveckling, januari - sep

Försäljningen blev 26,1 mkr (24), +9%
Rörelseresultatet blev -0,5 mkr (-4,3)
Resultat efter finansnetto blev -0,9 mkr (-4,8)
Resultat före skatt blev -0,9 mkr (-4,8)
Periodens totalresultat blev -1,3 mkr (-5,2)
Resultat per aktie blev -0,01 kr (-0,03)
Kassaflöde från löpande verksamhet blev -5,1 mkr (-4,9)

Väsentliga händelser, juli - sep

Kostnadsreservering har i tidigare perioder gjorts i det finska dotterbolaget. Utfallet visar att tidigare reserveringar till viss del har kunnat återföras under perioden. Även en del reserverade leverantörsskulder i Empire Sweden har varit för höga varför de också delvis har återförts. Sammantaget ger återförda reserveringar en positiv resultatpåverkan med 0,7 mkr. Ägarlån om sammanlagt 2,525 mkr har upptagits. Organisatoriska förändringar för att minska omkostnaderna har initierats. Empire har tecknat ett avtal för distribution av varumärkena Dirt Devil och Vax (floorcare), se pressrealease 5 September.

Väsentliga händelser efter perioden

Personalstyrkan har minskat med 3 personer (43%) och funktionerna har till viss del ersatts av extern personal med incitamentsbaserad ersättning.
Avtal har träffats om tredjeparts logistik med Electra Sweden AB i Kalmar för att ytterligare minska omkostnaderna och Empire kommer inom kort att övergå i denna lösning.
Nyligen publicerades den nya hemsidan www.C3.se, som moderniserar vår marknadsföring och försäljning.

Kommentarer från VD

Försäljningen under Q3 var högre än förra året (+24%). Under perioden januari –september var försäljningen något högre (9%) än motsvarande period 2015.
Rörelseresultatet, EBIT, blev -0,6 mkr (-1,3) för Q3 och -0,5 mkr (-4,3) för hela perioden. De omställningar av verksamheten som vi aviserat och nu påbörjat kommer att påtagligt sänka kostnaderna och skapa möjligheter att långsiktigt nå positiva resultat.
Ett viktigt steg i den riktningen är det avtal som just träffats med Electra Sweden AB i Kalmar om tredjeparts logistik. Antalet anställda har minskat i omorganisationen vilket också kommer att leda till lägre omkostnader.
Se vidare not (se sid 2) avseende kostnadsreserveringar som återförts med en positiv resultatpåverkan.

Stockholm 2016-11-03,
Ulf Bork, Vd Empire AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Ulf Bork, telefon: +46-733 596 871 /
email: ulf.bork@empirenordic.com
 
 
Om Empire
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsument-marknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, HoMedics, Salter & Valera. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3. Empire är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Dokument & länkar