Kommuniké från den extra bolagsstämman i Empire AB (publ) den 24 februari 2017

Vid den extra bolagsstämman i Empire AB (publ) (nedan ”Bolaget”) den 24 februari 2017 kl. 10:00 beslutades att Bolaget byter firma och verksamhet och blir holdingbolag för Kakel Max-koncernen där Kakel Max Holding AB, med dotterbolag ingår.

Stämman beslutade i enlighet med samtliga framlagda förslag, enligt i huvudsak följande:

  • Bolaget genomför en sammanläggning av aktier genom att varje tvåhundra (200) aktier slås samman till en (1) aktie.
  • Bolaget genomför en minskning av aktiekapitalet med 2 437 464 kronor för täckande av förlust utan indragning av aktier.
  • Bolaget genomför en nyemission av högst 405 175 B-aktier till allmänheten till en kurs om 10 kronor per aktie.
  • Bolaget genomför en minskning av aktiekapitalet med högst 9 714 606,17 kronor utan indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna och överföring till fritt eget kapital genom utdelning av Bolagets helägda dotterbolag Empire Sweden AB. För en (1) aktie av serie A eller B i Bolaget erhålls två (2) nya aktier i Empire Sweden AB.
  • Bolaget genomför en sammanläggning av aktier genom att varje fem (5) aktier slås samman till en (1) aktie.
  • Bolaget förvärvar samtliga aktier i Kakel Max Holding AB genom en apportemission.
  • Till nya styrelseledamöter valdes Joakim Alm, Keivan Ashhami och Maria Wideroth. Maria Wideroth valdes till styrelsens ordförande. Ian Wachtmeister, Thomas Petrén och Stefan Thelin lämnar styrelsen.
  • Bolaget genomför ändringar i bolagsordningen beträffande firma, verksamhet samt aktier för anpassning av bolaget till den nya verksamheten.

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kan laddas ner på: www.empire.se/bolagsstyrning/bolagsstamma/

För ytterligare information, kontakta:

Ian Wachtmeister, styrelseordförande i Empire AB, + 46 70 241 10 02
ian@wachtmeister.se

eller

Joakim Alm, styrelseledamot i Kakel Max Holding AB
joakim.alm@almequity.se
+ 46 73 396 97 27

Empire’s B shares are listed on First North NASDAQ OMX Nordic since 2011.

Denna information är sådan information som Empire AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24:e februari 2017 kl. 17,20 CET.

Om Empire:
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsumentmarknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, , HoMedics, Valera och Salter. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3.Empire är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503015 50, är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Dokument & länkar