Delårsrapport för perioden 2002-01-01 - 2002-06-30

Report this content

Delårsrapport för perioden 2002-01-01 - 2002-06-30 Fortsatt förlust, resultatförbättring i Sverige. Första halvåret 2002 präglades av fortsatt svag efterfrågan från The Empires kundgrupper inom svensk och finländsk verkstadsindustri. Koncernens resultat för perioden blev en förlust med -2,8 MSEK ( -0,9 MSEK ). Försäljningen uppgick till 96,7 MSEK ( 127,3 MSEK ). Försäljningen i moderbolaget var 88,4 MSEK ( 103,8 MSEK ). I siffrorna för 2001 ingår den nu sålda enheten i Västerås med 11,9 MSEK. Volym och lönsamhetsutvecklingen för det finska dotterbolaget Etamet är fortsatt mycket svag. The Empire redovisar ett positivt kassaflöde på 1,0 MSEK för första halvåret. - Styrelse och företagsledning ser återigen över verksamheterna i både Finland och Sverige för att finna ytterliggare samordningsfördelar och effektiviseringar. Målet är att uppnå break even i Sverige under resten av år 2002 och under år 2003 i Finland, säger VD Peter Sjödahl. Utvecklingen av försäljning och resultat i Sverige de 5 senaste kvartalen: Kv 2 2002 Kv 1 2002 Kv 4 2001 Kv 3 2001 Kv 2 2001 TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK Försäljning 43 976 44 472 42 990 41 946 48 954 Resultat -706 -336 -5 178 -1 962 -2 101 före skatt Under sommaren har The Empire tagit sitt nya, högeffektiva centrallager i Enköping i drift. -Flytten till Enköping gick bra, vi flyttade 500 ton material och alla våra kapmaskiner under 3 veckor i juli, det här kommer att bli ett lyft för hela vårt företag, avslutar Peter Sjödahl. UTDRAG UR BALANSRÄKNINGEN 30 juni 30 juni 31 dec 31 dec 31 dec 2002 2001 2001 2000 1999 pro forma Eget kapital MSEK 28.1 36.2 30.9 37.3 35.2 Totalt sysselsatt kapital 51.4 66.8 56.7 61.9 46.7 Räntebärande skulder 23.3 30.5 25.8 24.7 11.6 Balansomslutning MSEK 85.1 113.7 85.3 110.4 82.7 Soliditet % 33.1 31.9 36.3 33.8 42.5 Likviditet 2.0 2.0 2.4 1.9 1.9 (oms.tillgångar : korta skulder) Eget kapital per aktie SEK 14:81 19:07 16:28 19:61 18:52 UTDRAG UR RESULTATRÄKNINGEN Jan-juni Jan-juni Jan-dec Jan - dec Helår 2002 2001 2001 2000 1999 pro forma pro forma Leveranser MSEK 96.7 127.3 230.6 222.4 200.8 Resultat före -2.834 - 864 -8.519 5.855 -4.005 skatt TSEK Vinst/förlust per aktie efter skatt SEK -1:49 -0:46 -3.31 2.13 -1.48 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. I resultat år 2000 ligger extraordinära intäkter på 3.2 MSEK som är återbetalning av företagsanknutna överskottsmedel från SPP. Denna rapport har ej varit föremål för revisionernas granskning. DETTA ÄR THE EMPIRE Start: The Empire bildades 1983. Verksamhet: Förädling och distribution av halvfabrikat i metaller, stål och plast. Affärsidé: Service, kvalitet och action. Storlek: De externa leveranserna ligger på nivå 200 MSEK per år, vilket åstadkommes av ca.70 anställda. Divisioner: The Empire har verksamhet på följande orter i Sverige: Stockholm, Enköping, Göteborg, Växjö, Gnosjö och Malmö. Dotterbolag: Oy Etamet Empire AB i Finland. Idel grossist - och materialservice företag. Resten av kvartalsrapporten finner Du på www.empire .se Delårsrapport för perioden januari - september 2002 kommer att lämnas den 6 november 2002. Kontaktpersoner: Johan Wachtmeister, styrelseordförande 0708-78 41 20 Peter Sjödahl, verkställande direktör 0708-30 10 70 Stockholm den 23 augusti 2002 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00510/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00510/wkr0003.xls Tabeller