The Empires rapport för första kvartalet 2003.

The Empires rapport för första kvartalet 2003. Stor inkråmsaffär Den stora händelsen för The Empire är det avtal som träffades den 28 april, 2003, om försäljning av verksamhet och tillgångar i The Empire AB och i dotterbolaget OY Etamet. Detta sker i en inkråmsaffär med den danska Alumeco koncernen - genom dotterbolaget Metallcenter AB - med den 19 maj som tillträdesdag. På bolagsstämman idag den 8 maj anpassades bolagsordningen till det nya läget. Verksamhetsbeskrivningen lyder "Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva kapitalförvaltning, bedriva handel med och tillverkning av produkter företrädesvis för och inom verkstads- och byggindustrin, ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet" Denna har nu lämnats till PRV för registrering. Vid en extra bolagsstämma den 16 maj skall själva överlåtelsen godkännas. Efter överlåtelsen kommer The Empire AB att vara ett bolag med underskottsavdrag i storleksordningen 15 MSEK i moderbolaget och 5 MSEK i det finska dotterbolaget Etamet. Det svenska moderbolaget kommer också att ha en kassa, vars storlek inte är känd förrän om cirka två veckor. Detta sammanhänger bl.a. med lagerinventeringen den 16 till 19 maj. Aktien (EMP B) handlas vidare på Stockholmsbörsens O-lista, där den placerats på observationslistan. Styrelsens beslut att avyttra verksamheten. - Genom samgåendet med Alumeco och Metallcenter medverkar The Empire till att skapa en av Nordens ledande aluminium-, stål- och plastgrossister. Affären är strukturerad som en inkråmsaffär enligt köparens starka preferens. I en svag marknad de senaste två åren har The Empire omstrukturerats kraftigt. Det blev dock uppenbart att bolaget inte skulle uppnå god lönsamhet förrän marknaden tydligt stärkts. Den svaga konjunkturen har även påverkat köpeskillingen, som styrelsen bedömer kommer att hamna något under de bokförda värdena. - Sammantaget är inkråmsaffären efter omständigheterna en bra affär för aktieägare, kunder, leverantörer och The Empires anställda, anser styrelsen och konstaterar att styrelsens uppgift nu är att slutföra affären till den 19 maj samt att på bästa sätt ta tillvara det börsnoterade Empires tillgångar till aktieägarnas bästa. Det arbetet har just startat. Resultat och kostnader De fasta kostnaderna har under Q1 planenligt minskats väsentligt både i Sverige och Finland. De omfattande rationaliseringarna under slutet av 2002 har alltså givit effekt, men likafullt blev koncernens resultat i första kvartalet en förlust före skatt på - 1.518 TSEK, varav -424 TSEK i dotterbolaget Etamet. Resultatet kan jämföras med -9.2 MSEK i Q4/02 och -16.1 MSEK för helåret 2002. Även om dessa resultat innehöll jämförelsestörande poster på -3.3 MSEK avspeglas här en begynnande turn-around av bolagets resultat. Marknad Februari var en hyfsad månad i Sverige men orderingången sjönk åter vid mitten av mars. Även april blev en besvikelse och urholkningen av det egna kapitalet fortsatte därför, om än i måttlig takt. Verkstadsindustrin - framför allt i Mellansverige - ville inte riktigt komma igång trots idoga säljarinsatser. [REMOVED GRAPHIC] DETTA ÄR THE EMPIRE Start: The Empire bildades 1983. Verksamhet: Förädling och distribution av halvfabrikat i metaller, stål och plast. Affärside: Service, kvalitet och action. Storlek: De externa leveranserna ligger på nivå 180 MSEK per år, vilket åstadkommes av 59 anställda varav 55 i Sverige. Divisioner: The Empire har verksamhet på följande orter i Sverige: Stockholm, Enköping, Göteborg, Växjö, Gnosjö och Malmö. Dotterbolag: Oy Etamet Empire AB i Finland. Idel grossist - och materialservice företag. Resten av delårsrapporten finner Du på www.empire.se Kontaktpersoner: Johan Wachtmeister, styrelseordförande 0708-78 41 20 Ian Wachtmeister, verkställande direktör 0702-41 10 02 Stockholm den 8 maj 2003 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01230/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01230/wkr0003.xls Tabeller

Om oss

The Empires verksamhet är förädling och och distribution av stål, plast och metaller. Säljorganisation och lager finns på sju ställen i Sverige samt i Helsingfors, Finland. Affärsidén är service, kvalitet och action.