EG7 slutför förvärvet av Innova Intellectual Properties S.à r.l.

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 31 mars 2021

Enad Global 7 AB (publ) (”EG7” eller ”Bolaget”) har, har idag slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Innova Intellectual Properties S.à r.l. ("Innova"), vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande publicerat den 25 februari 2021 ("Transaktionen"), för en köpeskilling om cirka 109,8 miljoner EUR på kontant och skuldfri basis. Köpeskillingen erläggs helt med nyemitterade aktier i EG7 och Transaktionen inkluderar ingen tilläggsköpeskilling. Antalet nyemitterade aktier uppgår till 9 726 053 aktier, vilka emitteras till ett pris per aktie om 113,57 SEK. Efter Transaktionen kommer säljarna av Innova, inneha sammanlagt omkring 11,21 procent av de utestående aktierna och rösterna i EG7.

SLUTFÖRANDE AV FÖRVÄRVET AV INNOVA

Köpeskillingen som erlagts för 100 procent av aktierna i Innova uppgår till cirka 109,8 miljoner EUR, motsvarande cirka 1,1 miljard SEK, på en kontant- och skuldfri basis. Köpeskillingen erläggs helt med nyemitterade aktier i EG7.

Priset per EG7-aktie baseras på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för EG7-aktien på Nasdaq First North Growth Market för de 10 på varandra sammanhängande handelsdagarna före den 25 februari 2021 motsvarande 113,57 SEK per aktie.

Styrelsen har idag med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 december 2020 beslutat om att emittera aktierna som erläggs som köpeskilling. Nyemissionen av aktierna resulterar i en utspädning om cirka 11,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Transaktionen genom en ökning av antalet utestående aktier med 9 726 053, från 77 034 399 till 86 760 452. Aktiekapitalet ökar med 389 042,12 kronor från 3 081 375,96 kronor till 3 470 418,08 kronor.

EG7:s och Innovas finansiella rapportering kommer att konsolideras från och med 31 mars 2021.

För ytterligare information om förvärvet av Innova, vänligen se tidigare pressmeddelanden publicerade den 25 februari 2021.

RÅDGIVARE

Baker McKenzie är legal rådgivare till EG7 I samband med Transaktionen. Agnitio Capital är finansiell rådgivare och DLA Piper är legal rådgivare till Innova och dess aktieägare i samband med Transaktionen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 670 anställda i 13 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 klockan 20:30 CEST.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i EG7 i någon jurisdiktion, varken från EG7 eller från någon annan.

Taggar:

EG7

Dokument & länkar