EG7 slutför förvärvet av Piranha Games Inc.

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 1 mars 2021

Enad Global 7 AB (publ) (”EG7” eller ”Bolaget”) har slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Piranha Games Inc. ("Piranha Games"), vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande publicerat den 25 november 2020, för en köpeskilling om 31,4 miljoner CAD, plus en tilläggsköpeskilling om maximalt 63,4 miljoner CAD, på kontant- och skuldfri basis ("Transaktionen"). Den initiala köpeskillingen erläggs delvis med aktier i EG7 uppgående till 808 091 aktier motsvarande ett värde om 10,5 miljoner CAD, motsvarande cirka 68,9 miljoner kronor

[1] (”Aktievederlaget”), och delvis genom en kontantbetalning som uppgår till 20,9 miljoner CAD, motsvarande cirka 137,9 miljoner kronor (”Kontantvederlaget”). 50 procent av Vederlagsaktierna, motsvarande cirka 5,2 miljoner CAD, som motsvarar cirka 34,4 miljoner SEK, hålls tillbaka av Bolaget ("Återhållsaktierna") och tjänas in av säljarna över en period om 12 månader med förbehåll för vissa villkor ("Återhållsperioden"). Efter Transaktionen kommer säljarna av Piranha Games, inneha sammanlagt omkring 0,5 procent av de utestående aktierna och rösterna i EG7.

SLUTFÖRANDE AV FÖRVÄRVET AV PIRANHA GAMES

Den initiala köpeskillingen som erlagts för 100 procent av aktierna i Piranha Games uppgår till 31,4 miljoner CAD, motsvarande cirka 206,8 miljoner kronor, på en kontant- och skuldfri basis (den "Initiala Köpeskillingen"). Den Initiala Köpeskillingen består av Kontantvederlaget och Aktievederlaget.

Värdet av Aktievederlaget uppgår till 10,5 miljoner CAD, motsvarande cirka 68,9 miljoner kronor och 808 091 aktier i EG7. Priset per EG7-aktie baseras på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen ("VWAP") för EG7-aktien på Nasdaq First North Growth Market för de 20 på varandra sammanhängande handelsdagar före den 25 november 2020 motsvarande 85,32 kronor per aktie. 50 procent av Vederlagsaktierna, motsvarande cirka 5,2 miljoner CAD, som motsvarar cirka 34,4 miljoner SEK, hålls tillbaka av Bolaget och tjänas in av säljarna över Återhållsperioden. Efter utgången av Återhållsperioden ska Återhållsaktierna, efter justering av antalet Återhållsaktier intjänade av säljarna, emitteras baserat på VWAP för EG7-aktien på Nasdaq First North Growth Market för de 20 på varandra sammanhängande handelsdagarna före den 25 november 2020, motsvarande 85,32 SEK per EG7-aktie. Kontantvederlaget om 20,9 miljoner CAD, motsvarande cirka 137,9 miljoner kronor, har betalats kontant och finansieras genom tillgängliga likvida medel.

I tillägg till den Initiala Köpeskillingen kan EG7 komma att betala en tilläggsköpeskilling upp till ytterligare 63,4 miljoner CAD till säljarna av Piranha Games, som utgår under förutsättning att Piranha Games uppnår vissa finansiella mål under perioden 1 december 2020-31 december 2025, och betalas med upp till 50 procent med nyemitterade aktier och resterande del kontant. Priset på tilläggsköpeskillingsaktierna kommer att motsvara VWAP för EG7-aktien på Nasdaq First North Growth Market för de 20 på varandra sammanhängande handelsdagarna före den dag aktierna emitteras.

Styrelsen har med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 december 2020 beslutat om att emittera 404 040 aktier (dvs. aktierna som erläggs som Aktievederlaget exklusive Återhållsaktierna). Nyemissionen av Aktievederlaget minus Återhållsaktierna resulterar i en utspädning om cirka 0,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Transaktionen genom en ökning av antalet utestående aktier med 404 040, från 76 630 359 till 77 034 399. Aktiekapitalet kommer att öka med 16 161,60 kronor från 3 065 214,36 kronor till 3 081 375,96 kronor.

EG7:s och Piranha Games finansiella rapportering kommer att konsolideras från och med 1 mars 2021.

För ytterligare information om förvärvet av Piranha Games, vänligen se tidigare pressmeddelanden publicerade den 25 november 2020.

RÅDGIVARE

Baker McKenzie (Stockholm och Toronto) agerar legal rådgivare till EG7 i Transaktionen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom, spelindustrin som utvecklar, marknadsför förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 400+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Game Company, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 600 anställda i 12 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 mars 2021 klockan 08:00.

 

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i EG7 i någon jurisdiktion, varken från EG7 eller från någon annan.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets och Koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och Koncernen är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

 

[1] Alla omvandlingar från CAD till SEK i detta pressmeddelande görs med växelkursen CAD/SEK 6,5879 som fastställd av Riksbanken.

Taggar:

EG7

Dokument & länkar