AVTAL OM FÖRVÄRVET AV TVL GOLD INGÅNGET

Endomines har nu, i enlighet med tidigare offentliggjord avsiktsförklaring, ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärvet av samtliga aktier i TVL Gold, det amerikanska gruvbolaget som innehar de fem guldprojekten i Idaho, USA som Endomines avser utveckla och starta gruvproduktion vid i enlighet med vad som tidigare offentliggjorts.

Den totala köpeskillingen för TVL Gold är nu avtalad till 31,25 MUSD. Som tidigare kommunicerats kommer en tredjedel av köpeskillingen att erläggas kontant och två tredjedelar kommer att erläggas genom ett konvertibelt lån. Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2018.

Fullföljande av förvärvet är enligt aktieöverlåtelseavtalet villkorat bland annat av att tillräcklig finansiering erhålls genom den företrädesemission som Endomines kommer att genomföra i januari 2018 och att sedvanliga tillträdesvillkor är uppfyllda, innefattande bland annat att inget brott skett mot garantierna i aktieöverlåtelseavtalet före tillträdet.

För mer information om TVL Gold och förvärvet och sammanhängande transaktioner, se tidigare pressmeddelanden och även det prospekt som Endomines beräknar offentliggöra senare idag, den 11 januari 2018, avseende företrädesemissionen.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saila Miettinen-Lähde

Verkställande direktör i Endomines

Tel. +358-40 548 3695
 

eller besök Bolagets hemsida: www.endomines.com
 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2018 kl. 07:45 CET
 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar