Endomines beslutar om flytt av datumet för verkställandet av fusionen

Report this content

Endomines AB (publ), pressmeddelande, 15.10.2021 kl 15:00 CEST

Endomines beslutar om flytt av datumet för verkställandet av fusionen

Endomines AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 3 juni 2021 att bolaget beslutat om en gränsöverskridande motströmsfusion (”Fusionen”) och flytt av Bolagets säte från Sverige till Finland.

 

Den 21 september 2021 meddelade bolaget att verkställandet av fusionen skjuts upp med två veckor och att det sker 18 oktober 2021.

 

På grund av praktiska skäl samt detaljer gällande registreringen av fusionen, har Bolaget bestämt att framflytta verkställandet av fusionen. Det nya datumet för verkställandet av fusionen kommer att meddelas genast då det har bekräftats.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Seppo Tuovinen, ställföreträdande VD, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143

Ingmar Haga, styrelseordförande, ingmar.haga@endomines.com, +358 40 700 3518

 

 

Om Endomines

 

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Ifall det föreligger skillnader i de finsk-, svensk-, och engelskspråkiga versionerna av detta meddelande, skall den svenskspråkiga versionen ges företräde.