Endomines beslutar om riktad nyemission till LDA Capital Limited

Report this content
Endomines AB (publ), pressmeddelande 6.10.2021 kl: 15:30 CEST

Styrelsen för Endomines AB (publ) ("Endomines" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission av 2 000 000 aktier till LDA Capital Limited ("LDA") till ett pris om 0,248 EUR (motsvarande 2,51 SEK[1]) per aktie (den ”Riktade Emissionen”), innebärande en total emissionslikvid om 496 000 EUR (motsvarande 5 029 490 SEK1). Likviden från den Riktade Emissionen avses användas till finansiering av uppstarten av Bolagets gruvprojekt vid Friday-gruvan i USA och Pampalo-gruvan i Finland.

 

Den Riktade Emissionen genomförs som en del av det finansieringspaket som Endomines ingått med LDA, vilket kommunicerats genom pressmeddelande den 8 maj 2021. Finansieringspaketet består bland annat av ett säljoptionsavtal (”Avtalet”) under vilket Bolaget har rätt att begära att LDA, vid ett eller flera tillfällen under Avtalets löptid, tecknar aktier i Bolaget för ett totalt belopp uppgående till högst 8 miljoner EUR till ett pris som motsvarar 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Nasdaq Helsinki under en period om 30 handelsdagar. Vid årsstämman 2021 bemyndigade aktieägarna i Endomines styrelsen att besluta om riktade emissioner, inklusive till LDA i enlighet med Avtalet. Styrelsen har nu konstaterat att ett finansieringsbehov finns relaterat till uppstarten av Bolagets gruvprojekt vid Friday- och Pampalogruvorna och har bedömt att den Riktade Emissionen är det mest lämpliga sättet för Bolaget att anskaffa detta kapital; både från ett kostnadsperspektiv som från ett tidsperspektiv. Styrelsen har utvärderat olika finansieringsmöjligheter, och anser att en emission till LDA på marknadsmässiga villkor i enlighet med Avtalet är den bästa lösningen för Bolaget och dess aktieägare i förhållande till andra möjliga finansieringslösningar. Mot bakgrund av emissionsbeloppets begränsade storlek, att Bolaget snabbt får tillgång till kapital, anslutningsgrad i tidigare företrädesemissioner och efter avstämning med Bolagets större aktieägare, anser styrelsen att en företrädesemission inte är ett lämpligt alternativ.

 

Teckningskursen för aktierna i den Riktade Emissionen har, i enlighet med Avtalet, satts till 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Nasdaq Helsinki under perioden den 26 juli-3 september 2021, vilket enligt styrelsens bedömning är överensstämmande med marknadsvärdet, med beaktande av sedvanlig rabatt. Den totala emissionslikviden från den Riktade Emissionen uppgår till 496 000 EUR. I enlighet med Avtalet ska Endomines, som tidigare offentliggjorts, betala en avgift om totalt 160 000 EUR till LDA för dess åtagande. Betalningen av avgiften ska göras genom två delbetalningar om 80 000 EUR vardera. Den första delbetalningen erläggs av Endomines i samband med den Riktade Emissionen, varför nettolikviden från den Riktade Emissionen uppgår till 416 000 EUR (motsvarande 4 218 282 SEK1).

 

Den Riktade Emissionen förväntas registreras av Bolagsverket omkring den 7 oktober 2021, och de nya aktiernas första handelsdag på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki förväntas vara omkring den 12 oktober 2021. Aktiekapitalet i Endomines kommer efter registrering av den Riktade Emissionen att öka med 4 000 000 SEK till 446 240 070 SEK, och det totala antalet utestående aktier och röster i Endomines kommer att öka med 2 000 000 aktier och röster till 223 120 035 aktier och röster. Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 0,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på det totala antalet aktier och röster i Endomines efter den Riktade Emissionen.

 

 

Kontaktperson

Marcus Ahlström, ställföreträdande VD och CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 15:30 CEST den 6 oktober 2021.

 

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 

[1] Baserat på Sveriges Riksbanks officiella valutakurs EUR/SEK den 5 oktober 2021 om 10,1401.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar