Endomines delårsrapport för perioden januari- juni 2018

Positivt EBITDA under kvartal 2 2018 tack vare bra guldproduktion. Projekten i Idaho framskrider enligt planerna

Endomines AB, pressmeddelande 16.8.2018 kl. 07:30 svensk tid
 
Kvartal 2 2018 (kontra kvartal 2 2017)
Operativ översikt
 

 • Guldproduktionen uppgick till 129,6 kg (107,4) 
 • Anrikad malm uppgick till 44 453 ton (47 621) med guldhalt 3,6 g/ton (2,7)
 • Cash Cost uppgick till 819 USD/oz (1 124) 

Finansiell översikt 

 • Nettoomsättningen uppgick till 42,2 MSEK (34,6) 
 • Justerad EBITDA, exklusive transaktionskostnader för förvärvet av TVL Gold var 11.4MSEK (0.5)
 • EBITDA var 8,5 MSEK (0,5) 
 • Summa kassaflöde uppgick till −15,5 MSEK (−5,6)
 • Resultat per aktie var −0,15 SEK (−0,64)

Första halvåret 2018 (kontra första halvåret 2017)
Operativ översikt
 

 • Guldproduktionen uppgick till 221,8 kg (205,3) 
 • Anrikad malm uppgick till 82 021 ton (88 425) med guldhalt 3,3 g/ton (2,8)
 • Cash Cost uppgick till 1 064 USD/oz (1 162) 

Finansiell översikt 

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,6 MSEK (63,1) 
 • Justerad EBITDA, exklusive transaktionskostnader för förvärvet av TVL Gold var 7,8 MSEK (-0.8)
 • EBITDA var 0,0 MSEK (−0,8) 
 • Summa kassaflöde uppgick till 71,6 MSEK (−17,1)
 • Resultat per aktie var −0,10 SEK (−1,44)

Strategisk översikt 

 • Endomines slutförde samarbetsförhandlingar med hela personalstyrkan i Pampalo-gruvan i Ilomantsi, Finland, den 5 juni 2018, vilket ledde till permittering av 26 anställda i över 90 dagar och uppsägning av 4 anställningsavtal främst efter kvartal 3 2018. 
 • Beslut fattades att skjuta upp investeringen som krävs för att fördjupa gruvan i Pampalo. Följaktligen kommer guldkoncentratproduktionen i Pampalo att tillfälligt stoppas efter september 2018.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Produktionsprognosen för 2018 har ändrats:
Nytt mål: Endomines förväntas producera 270–300 kg guld i Pampalo under januari–september 2018.

Tidigare mål: Endomines förväntas producera 250–300 kg guld i Pampalo under januari–september 2018.

Nyckeltal (Koncern) Apr-Jun Jan-Jun
MSEK om ej annat anges 2018 2017 +/- 2018 2017 +/-
Intäkter 42,1 33,9 8,2 71,5 67,4 4,1
Kostnader -33,6 -33,4 -0,2 -71,5 -68,2 -3,3
Av- och nedskrivningar -11,7 -9,8 -1,9 -23,1 -19,4 -3,7
Justerat EBITDA 11,4 0,5 10,9 7,8 -0,8 8,6
EBITDA 8,5 0,5 8,0 0,0 -0,8     0,8
Rörelseresultat -3,2 -9,3 6,1 -23,1 -20,2 -2,9
Periodens resultat -5,3 -9,8 4,5 -3,5 -22,0 18,5
Resultat per aktie (SEK) -0,15 -0,64 0,49 -0,10 -1,44 1,34
KF från den löpande verksamheten -3,0 -2,4    -0,6 -16,0 -5,4 -10,6
Investeringar -13,1 -2,8 -10,3 -73,7 -10,6 -63,1
Finansiering 0,7 -0,5 1,3 161,3 -1,1 162,4
Summa kassaflöde 90,1 12,4 77,7 90,1 12,4 77,7
Personnel at the end of the period 42 42 0 42 42 0

Saila Miettinen-Lähde, vd: ”Efter att ha slutfört våra finansieringstransaktioner och förvärvet av TVL Gold i USA under det första kvartalet återgick vi till vår vanliga verksamhet under det andra kvartalet, med fokus på framgångsrik guldproduktion och prospektering i Pampalo, Finland, och på att utveckla våra nyförvärvade guldtillgångar i Idaho, USA.

Verksamheten vid gruvan i Pampalo framskred väl under det andra kvartalet trots rådande, relativt svåra, bergförhållanden. Guldproduktionen uppgick till 129,6 kg, vilket innebär en ökning på cirka 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I slutet av juni hade totalproduktionen under året nått 221,8 kg, vilket ledde till att vi ändrade produktionsprognosen för januari–september 2018 från 250–300 kg till 270–300 kg.

I juni slutförde Endomines samarbetsförhandlingar med hela personalstyrkan i Pampalo-gruvan, vilket ledde till 26 permitteringar och 4 uppsägningar som huvudsakligen kommer att genomföras efter det tredje kvartalet. Efter förhandlingarna fattade vi det svåra beslutet att skjuta upp investeringen som skulle krävas för att fördjupa Pampalo-gruvan, eftersom vi bedömde att det rådande marknadspriset på guld inte kan motivera investeringen. Följaktligen kommer guldkoncentratproduktionen i Pampalo att tillfälligt upphöra efter september 2018.

Vårt finansiella resultat speglade det goda produktionsresultatet, där intäkterna uppgick till 42,1 MSEK under det andra kvartalet och 71,5 MSEK under det första halvåret 2018. Justerad EBITDA, exklusive transaktionskostnader för förvärvet av TVL Gold, var tydligt positivt på 11,4 MSEK under det andra kvartalet och   7,8 MSEK under det första halvåret 2018.

Vårt omfattande prospekteringsprojekt längs Karelska guldlinjen inleddes i maj och åtföljdes i juni av lanseringen av ”Kultakisa Kakkonen”, en guldletartävling för amatörer. Genom den ökade prospekteringsverksamheten strävar vi efter att möjliggöra lönsam guldproduktion i regionen på lång sikt.

Projektutvecklingen vid Friday-gruvan i Idaho framskred enligt planerna under det andra kvartalet. Vårt tillkännagivna mål om att inleda produktionen i den första av de fem gruvorna i Idaho inom ett år från förvärvet, dvs. senast i slutet av februari 2019, är fortsättningsvis realistiskt och vårt projektteam arbetar hårt med att minimera fördröjningen mellan verksamhetens upphörande i Pampalo och produktionsstarten i Friday.”

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 07:30 svensk tid.

Endomines AB
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen.
Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).  

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.