• news.cision.com/
  • Endomines AB/
  • Endomines får tilläggsstöd till företrädesemissionen – Bolag kontrollerade av Kyösti Kakkonen och närstående till honom har åtagit att teckna aktier för ytterligare 10 MSEK

Endomines får tilläggsstöd till företrädesemissionen – Bolag kontrollerade av Kyösti Kakkonen och närstående till honom har åtagit att teckna aktier för ytterligare 10 MSEK

Report this content

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Endomines AB, pressmeddelande 19.1.2021 kl. 17:30 CET

Den 30 november 2020 beslutade Endomines AB (publ) (”Endomines” eller ”Bolaget”) styrelse om en företrädesemisson upp till 281 MSEK (”Företrädesemissionen”). Den extra bolagsstämman beslutade 4 januari 2021 att godkänna styrelsens beslut. Idag har Endomines blivit informerad att Kyösti Kakkonen, via bolag kontrollerade av honom, samt närstående till honom, har, i tillägg till de aktier de tecknat med stöd av teckningsrätter enligt tidigare teckningsåtaganden, åtagit att teckna aktier för ytterligare 10 MSEK utan stöd av teckningsrätter (”Tilläggsåtagandet”). Därmed har Kyösti kakkonen och närstående till honom sammanlagt åtagit att teckna 14 913 864 aktier för cirka 37 MSEK i Företrädesemissionen (motsvarande 13% av Företrädesemissionen vid fullteckning), varav cirka 27 MSEK med stöd av teckningsrätter.

Eventuell tilldelning av aktier till Kyösti Kakkonen på basen av Tilläggsåtagandet sker med samma principer som för övriga aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, enligt tilldelningsprinciperna för Företrädesemissionen. Därmed tilldelas aktier endast om inte alla aktier tecknas med stöd av teckningsrätter.

Som Endomines har tidigare kommunicerat, har ett antal befintliga aktieägare i Bolaget i tillägg till Kyösti Kakkonen via bolag han kontrollerar samt närstående till honom, nämligen Mariatorp Oy, Wipunen varainhallinta Oy och Ingmar Haga, på basen av existerande aktieägo ingått teckningsförbindelser att teckna aktier i Företrädesemissionen till ett belopp om totalt 58 MSEK (medräknat Kyösti Kakkonen), motsvarande 21 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Endomines erhållit emissionsgarantier från vissa externa garanter, under ledning av Formue Nord A/S, till ett belopp om totalt 110 MSEK, motsvarande 39 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena kan utnyttjas upp till en högsta nivå av teckning i Företrädesemissionen om motsvarande 168 MSEK.

Kontaktperson
Marcus Ahlström, CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2021 kl. 17:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).
 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Endomines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Endomines kommer endast att ske genom det prospekt som Endomines offentliggjort den 7 januari 2021.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Endomines har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Endomines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar