Endomines genomför företrädes- och riktade emissioner om totalt 417 MSEK för att finansiera planerat förvärv av TVL Gold 1 samt eliminera bankskuld

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Endomines AB (publ) (”Endomines” eller ”Bolaget”) har i dag den 22 november 2017 beslutat om en företrädesemission av aktier om totalt cirka 189 MSEK (”Företrädesemissionen”), förutsatt godkännande på en extra bolagstämma den 8 januari 2018. Ett flertal existerande ägare och andra investerare har ställt sig positiva till att teckna ca 60 MSEK i Företrädesemissionen. En separat kallelse till den extra bolagstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag.

Endomines har vidare undertecknat en avsiktsförklaring om att förvärva fem guldprojekt i Idaho, USA, genom att förvärva det amerikanska gruvbolaget TVL Gold 1 (”TVL Gold”) för en köpeskilling om 34 MUSD (288 MSEK)[1].

En tredjedel av TVL Gold-förvärvet betalas kontant. Den första kontantbetalningen erläggs vid tillträdet, vilket beräknas ske i mars 2018, och uppgår till cirka 67 MSEK, dvs en tredjedel av emissionslikviden i Företrädesemissionen. För att fullgöra kontantbetalningen kommer en skuldförbindelse med en löptid på 18 månader att utfärdas till säljaren av TVL Gold. Resterande del av köpeskillingen kommer att erläggas genom ett konvertibelt lån som kommer att konverteras inom löptiden om 3 år.

Endomines har dessutom ingått en överenskommelse med sina långivare om att av Bolagets totala utestående lån på 7,6 MEUR (76 MSEK) kommer 2 MEUR (20 MSEK) att skrivas av förutsatt att 2 MEUR (20 MSEK) amorteras omedelbart efter att Företrädesemissionen genomförts och Joensuun Kauppa ja Kone Oy (”JKK”) i anslutning därtill tar över resterande skuld från långivarna. Resterande del av skulden, 3,6 MEUR, kommer därmed att överlåtas från långivarna till JKK med huvudägaren Kyösti Kakkonen, bland annat grundare till Tokmanni Oy. JKK har därefter åtagit sig att kvitta hela beloppet mot nyemitterade aktier i Endomines i en riktad nyemission till en teckningskurs om 9,90 kronor per aktie, villkorat av att Företrädesemissionen blir fulltecknad och förvärvet av TVL Gold genomförs. Avtalet med JKK, och därmed även med långivarna, är villkorat av att ett slutligt aktieöverlåtelseavtal relaterat till TVL Gold ingås mellan Endomines och säljaren av TVL Gold. Bolaget kommer efter lyckat genomförande av transaktionen därmed inte att ha någon utestående bankskuld.

Utöver ovan beskrivna betalningar beräknas cirka 30 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen, dvs. cirka 55 MSEK, användas till uppstart av en av TVL Golds tillgångar, Friday-fyndigheten, så snart som möjligt och helt inom 12 månader efter tillträdet. Resterande belopp av emissionslikviden, dvs. cirka 39 MSEK, kommer att användas till prospektering längs den Karelska guldlinjen samt övriga kostnader för Bolaget.

Såväl förvärvet av TVL Gold som överenskommelsen avseende Bolagets bankskuld är villkorade av att aktieägarna vid den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädeträdesemissionen och förvärvet av TVL Gold och bemyndigar styrelsen att besluta om den riktade konvertibelemissionen till säljaren av TVL Gold och den riktade emissionen av aktier till JKK.

Vidare är transaktionen med JKK villkorad av att företrädesemissionen blir fulltecknad om inget annat överenskommes med JKK.

Sammanfattning – Företrädesemissionen

  • Aktieägare i Endomines har för en (1) befintlig aktie företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier
  • Teckningskursen är 9.00 SEK per aktie
  • Emissionslikviden uppgår till cirka 189 MSEK före emissionskostnader vid full teckning i Företrädesemissionen
  • Prospektet för Företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 9 januari 2018
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 8 januari 2018
  • Teckning i Företrädesemissionen ska ske under perioden 10 till 24 januari 2018
  • Ett flertal existerade ägare samt andra investerare har ställt sig positiva till att teckna ca 60 MSEK i Företrädesemissionen. 
      

Bakgrund och motiv

Förvärv av TVL Gold, USA 

Endomines har idag ingått en avsiktsförklaring (s.k. Letter of Intent) att förvärva fem guldprojekt i Idaho, USA. Endomines avser att förvärva det amerikanska bolaget TVL Gold, som innehar tillgångarna som beskrivs nedan, från Gregory Smith som varit aktiv inom energi-, bank- och råvarubranschen i mer än 20 år (”Säljaren”). Endomines har exklusivitet till och med 31 mars 2018 att förhandla ett slutligt aktieöverlåtelseavtal och slutföra transaktionen baserat på villkoren i avsiktsförklaringen. Enligt avsiktsförklaringen ska aktieöverlåtelseavtalet innehålla standardmässiga villkor för den här typen av transaktion och avses ingås före årsskiftet. Genomförande av transaktionen är bland annat villkorat av en för köparen tillfredsställande due diligence samt att aktieägarna godkänner transaktionen på den extra bolagsstämman.

TVL Gold består av fem guldprojekt i Orogrands gruvdistrikt, Idaho, USA. I området har guld utvunnits i över 140 år, prospekteringspotentialen i området är fortsatt god.

Ett starkt argument för förvärvet har varit möjligheten att starta produktionen relativt omgående och med begränsade investeringar. Endomines bedömning är att man kan starta produktionen vid den första gruvan, Friday, inom ett år efter tillträdet. Uppstartskostnaden beräknas till cirka 55 MSEK.

Produktionen vid Friday-gruvan beräknas uppgå till cirka 9 000 oz (ca 290 kg) guld per år i cirka sju år. Dessutom bedöms prospekteringspotentialen utöver de idag kända tillgångarna vara betydande. Den genomsnittliga guldhalten enligt nuvarande gruvplan uppgår till över 8 g/t.

Planerna för de övriga fyra gruvtillgångarna kommer att förädlas under de kommande månaderna, och förväntas slutföras inom de kommande 1–2 åren. Gruvproduktion vid de övriga projekten förväntas påbörjas inom 3 till 5 år. En av tillgångarna, Rescue, har även en installerad kvarn, vilken kommer att flyttas till Friday-gruvan för att möjliggöra uppstarten av gruvproduktion där.

Totalt uppgår de kända tillgångarna vid de fem projekten enligt Säljaren till över 500 000 oz guld. En del av tillgångarna är baserade på historiska tillgångsberäkningar, som inte följer gällande klassificeringskrav. Bolaget avser att uppgradera tillgångarna till det kanadensiska 43-101 National Instrument för klassificering av mineraltillgångar i samband med förberedelserna för produktionsstart för de olika projekten.

Förvärvspris TVL Gold och villkor för riktad emission av konvertibelt lån

Den totala köpeskillingen för TVL Gold är 34 MUSD (288 MSEK). Priset är till stora delar baserat på information som tillhandahållits av och antaganden som gjorts av Säljaren och som, tillsammans med utestående information, kommer att vidare verifieras av Endomines.

Inom två veckor från undertecknandet av avsiktsförklaringen ska Bolaget erlägga en dellikvid av köpeskillingen om 250 000 USD (2,1 MSEK), vilket ger exklusivitet till och med 31 mars 2018. Den totala köpeskillingen, inklusive dellikviden, om 34 MUSD (286 MSEK) betalas till en tredjedel, motsvarande 11,33 MUSD (96 MSEK), kontant och till två tredjedelar, motsvarande 22,67 MUSD (192 MSEK) genom ett konvertibelt lån. Den kontanta köpeskillingen består av kontanta medel om 8 MUSD (67 MSEK) som erläggs vid tillträde samt 3,33 MUSD (28 MSEK) via en skuldförbindelse med 18 månaders löptid och en årlig ränta om 3,0 procent. Dellikviden på 250 000 USD kommer inte att återbetalas till Endomines om transaktionen avbryts efter att betalning av dellikviden har gjorts.

Konvertibellånet har en löptid på tre år och en årlig ränta om 6,0 procent som kan betalas kontant eller i aktier. Konverteringsvillkoren är baserade på det teoretiska ex-rights-priset (TERP-priset) i Företrädesemissionen, beräknat med hjälp av det volymvägda genomsnittspriset på aktien 30 dagar före offentliggörandet och teckningskursen i Företrädesemissionen ("Baskonverteringspris"). Per den 21 november 2017 är Baskonverteringspriset för konvertering 11,60 SEK per aktie.

Halva konvertibellånet kan konverteras 12 månader efter att konvertibelemissionen har registrerats till Baskonverteringspriset plus 10 procent och resterande del av konvertibellånet kan konverteras 24 månader efter att konvertibelemissionen har registrerats till Baskonverteringspris plus 20 procent. Konvertering vid konverteringslånets förfall sker till Baskonverteringspris plus 30 procent. Konvertering till aktier av det konvertibla lånet är tvingande.

Om konvertering sker efter 12 respektive 24 månader enligt beskrivningen ovan kommer Säljaren att erhålla totalt 14 441 936 aktier i Endomines, motsvarande 29,2 procent av det totala antalet aktier i bolaget baserat på en fulltecknad Företrädesemissionen och den riktade emissionen till JKK. Som en följd av konvertering får Säljarens totala aktieinnehav i Endomines inte överstiga 29,9%.

Avtal med Bolagets långivare och Joensuun Kauppa Kone Oy

Bolaget har träffat avtal med Bolagets långivare där 2 MEUR (20 MSEK) av Bolagets totala nuvarande utestående skuld om 7,6 MEUR (76 MSEK) kommer att skrivas av, förutsatt att Bolaget gör en engångsamortering om 2 MEUR 20 MSEK) till långivarna omedelbart efter att Företrädesemissionen har genomförts och JKK i anslutning därtill tar över resterande skuld från långivarna.

Den resterande skulden, 3,6 MEUR (36 MSEK) kommer efter Företrädesemissionen att överföras från långivarna till JKK, vars huvudägare är Kyösti Kakkonen. Villkorat av att Företrädesemissionen fulltecknats och förvärvet av TVL Gold slutförs senast den 31 mars 2018, har JKK åtagit sig att kvitta hela beloppet mot nyemitterade aktier i Endomines i en riktad nyemission till en teckningskurs om 9,90 kronor per aktie. JKK skulle därmed erhålla 3 571 959 aktier i Endomines, motsvarande 10,2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission. För det fall Företrädesemissionen skulle vara fulltecknad, men förvärvet av TVL Gold inte skulle slutföras, har JKK möjlighet att begära återbetalning i kontanter istället för Endomines-aktier. Bolaget skulle då använda en del av likviden från Företrädesemissionen för att återbetala skulden.

Avtalet med JKK, och därmed även avtalet med långivarna, är villkorat av att ett slutligt aktieöverlåtelseavtal ingås mellan Endomines och Säljaren av TVL Gold.

Öka mineralresurser och mineraltillgångar längs den Karelska guldlinjen  

För att skapa förutsättningar för långsiktig lönsam guldbrytning planerar Bolaget att väsentligt öka prospekteringsarbetet längs Karelska Guldlinjen. Endomines undersökningstillstånd ligger vid det mineraliserade arkeiska grönstensbältet i Karelen med stratigrafi liknande den som hittades i Kalgoorlie grönstensbältet i Australien. Mineraliseringstyper och strukturer som kontrollerar guldmineraliseringen är redan kända och denna kunskap kan utnyttjas effektivt vid framtida prospekteringsprojekt. I tillägg till det finns det en intressant strukturkorridor nära Pampalo, vilket har stor potential att bli en betydande guldtillgång.

Företrädesemission - emissionsvillkor

Aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för Företrädesemissionen kommer att för varje innehavd aktie i Bolaget erhålla två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en ny (1) aktie för 9,0 SEK. Totalt omfattar Emissionen högst 20 972 550 aktier. Teckningskursen kommer att omräknas till Euro för handel på Nasdaq Helsinki. Teckningskursen i Euro kommer att meddelas i emissionsprospektet som beräknas offentliggöras den 8 januari 2018.

Teckning av aktier beräknas ske under perioden 10 – 24 januari 2018, eller det senare datum som beslutas av Bolagets styrelse.

Antalet aktier i Endomines ökar med 20 972 550 till 31 458 825 aktier vid full teckning i Emissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 67 procent, beräknat efter full anslutning i Emissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Som beskrivs ovan förväntas cirka en tredjedel av emissionslikviden att användas som förvärvslikvid i samband med förvärvet av TVL Gold, cirka 30 procent för att starta Friday-gruvan i USA och resterande belopp kommer att användas för prospektering, amortering av skuld och övriga kostnader.

Om förvärvet av TVL Gold ej genomförs av någon anledning, avser Endomines att istället undersöka och genomföra förvärv av andra, redan identifierade, gruvtillgångar. Företrädesemissionen om 189 MSEK avses således genomföras oavsett.

I det fall transaktionen med Bolagets långivare och JKK avseende bankskulden av någon anledning inte skulle fullföljas, kommer Endomines istället att omförhandla bolagets framtida finansiering med sina nuvarande långivare.

Som en förutsättning för Emissionen föreslår styrelsen att den extra bolagstämman beslutar att sänka aktiernas befintliga kvotvärde från 25,0 SEK till 8,0 SEK genom minskningar av aktiekapitalet, vilket även förutsätter ändringar av bolagsordningen. För närmare detaljer avseende detta, se kallelsen till extra bolagstämma som offentliggjorts genom separat pressmeddelande idag.

Det totala emissionsbeloppet uppgår till cirka 189 MSEK vid full teckning före emissionskostnader. De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 8 MSEK.

Övrig information

Företrädesemissionen och de riktade emissionerna förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma i Endomines. Extra bolagsstämma kommer att hållas den 8 januari 2018 kl. 16:00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, i Stockholm. Kallelse offentliggörs genom ett separat pressmeddelande idag och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.endomines.com. Formell kallelse till stämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar måndag den 27 november 2017 och annons om att kallelse har skett kommer samma dag att publiceras i Svenska Dagbladet.

Avsiktsförklaringar från aktieägare och andra investerare

Ett flertal existerande ägare och andra investerare har ställt sig positiva till att teckna aktier i Företrädesemissionen till ett totalt belopp om ca 60 MSEK, motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen.
      

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

8 januari 2018  Extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen 
4 januari 2018  Sista handelsdag inklusive teckningsrätt 
5 januari 2018  Första handelsdag exklusive teckningsrätt 
8 januari 2018  Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, d.v.s. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen 
9 januari 2018  Beräknad dag för offentliggörande av prospektet 
10 – 24 januari 2018  Teckningstid med och utan stöd av teckningsrätter 
10 – 22 januari 2018  Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki 
Omkring 29 januari 2018  Offentliggörande av Företrädesemissionens preliminära utfall 

   
Finansiell och legal rådgivare

Evli Bank är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Endomines i samband med Företrädesemissionen och de riktade emissionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saila Miettinen-Lähde
Verkställande direktör i Endomines
Tel. +358-40 548 3695

eller besök Bolagets hemsida: www.endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017 kl. 08:30 CET
   

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).
 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Endomines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Endomines kommer endast att ske genom det prospekt som Endomines beräknar kunna offentliggöra omkring den 9 januari 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Endomines har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Endomines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

  
[1] SEK/USD 8,48 och SEK/EUR 9,95 används genomgående i dokumentet

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar