Endomines offentliggör prospekt, Independent Expert’s Report samt viss finansiell information per 31 oktober 2017

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Endomines AB (publ) (”Endomines” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av beslutad företrädesemission av aktier, vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har också passporterats till Finland.

Företrädesemissionen i korthet

  • Aktieägare i Endomines har för en (1) befintlig aktie företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier
  • Teckningskursen i Sverige är 9,00 SEK per aktie
  • Teckningskursen i Finland är 0,92 EUR per aktie
  • Emissionslikviden uppgår till cirka 189 MSEK före emissionskostnader vid full teckning i Företrädesemissionen
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper 12-26 januari 2018
  • Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm respektive Nasdaq Helsinki sker under perioden 12-22 januari 2018

Likvida medel och skulder per 31 oktober 2017

Likvida medel per 31 oktober 2017 uppgick till 14 164 KSEK, kortfristiga räntebärande skulder till 6 741 KSEK och långfristiga räntebärande skulder till 76 092 KSEK. För mer information se prospektet.

Independent Expert’s Report

Den rapport gällande TVL Gold som AMC Consulting har upprättat på uppdrag av Endomines och som är sammanfattad i prospektet hålls tillgänglig i sin helhet på Bolagets hemsida.

Övrigt

Bolaget kommer att distribuera en informationsbroschyr till samtliga aktieägareägare med närmare instruktioner för teckning av aktier i Sverige respektive Finland. Sammanfattningar på svenska, finska och engelska kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida: www.endomines.se.

Prospekt, informationsbroschyrer och anmälningssedlar finns tillgängliga på Endomines hemsida, www.endomines.se samt på Evlis hemsida, www.evli.com. Det tryckta prospektet kommer under teckningsperioden att kunna erhållas kostnadsfritt från Endomines, telefon +46 (0) 8 611 66 45, e-mail: info@endomines.com eller Evli, telefon +46 (0)8 417 80 14, veckodagar 9-16. Frågor om teckning och betalning i Sverige besvaras av Evli per email: operations@evli.com. Frågor om teckning och betalning i Sverige besvaras av emissionsinstitutet Evli, telefon +46 (0)8 4 147 80 14. Frågor om teckning och betalning i Finland besvaras av emissionsinstitutet Evli, telefon: +358 9 4766 9646, veckodagar 9-16.

Kontaktperson och för mer information:

Saila Miettinen-Lähde

Verkställande direktör, Endomines AB, telefon + 358 40 548 3695

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2018 kl. 17:00 CET

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Endomines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Endomines kommer endast att ske genom det prospekt som Endomines offentliggjort idag den 11 januari 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Endomines har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Endomines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information

.

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.