Kallelse till årsstämma i Endomines AB (publ)

Report this content

Endomines AB, pressmeddelande 20.3.2018 kl 08:30 svensk tid

Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2018 kl. 16.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, 113 56 Stockholm.

Deltagande

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 april 2018, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 13 april 2018, före kl. 12:00. Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Endomines AB (publ), Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm, per telefon +358 50 544 68 14 eller per e-post anmalan@endomines.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att underlätta inpasseringen vid stämman, vara Endomines tillhanda senast fredagen den 13 april 2018. Eventuell fullmakt ska insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på www.endomines.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 13 april 2018, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear Finland Oy måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, dels begära att tillfälligt vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprättas av Euroclear Finland Oy, dels till bolaget anmäla sitt deltagande till stämman i enlighet med avsnittet ”Deltagande” ovan. Anteckning i den tillfälliga aktieägarförteckningen måste vara verkställd senast fredagen den 13 april 2018 kl. 10:00 (finsk tid), vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 10. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av styrelse och styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Christoffer Saidac ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017 och att bolagets medel disponeras så att i ny räkning överförs -88 106 747 kronor, bestående av överkursfond 324 791 076 om kronor, balanserad förlust om 360 369 697 kronor och årets förlust om 52 528 126 kronor.

Punkt 10 – Förslag till beslut om beslut om ändring av bolagsordningen 

Styrelsen anser det mer ändamålsenligt att välja bolagets revisor för ett år i taget, och inte fyra år som nu anges i bolagsordningen. Styrelsen föreslår i enlighet därmed att § 7 i bolagsordningen ändras och får följande lydelse:

”Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst motsvarande antal suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.”

Punkt 12 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 350 000 kronor per år (325 000) och för övriga styrelseledamöter med 200 000 kronor per styrelseledamot och år (175 000), dock att inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget, att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommittén ska utgå med ett oförändrat belopp om 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i, att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med ett oförändrat belopp om 50 000 kronor per år, samt att ett mötesarvode ska utgå med 3 000 kronor per fysiskt styrelsemöte och deltagande styrelseledamot. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13-14 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken utan styrelsesuppleanter och att omval sker av styrelseledamöterna Michael Mattson, Rauno Pitkänen och Staffan Simberg samt att nyval sker av Thomas Hoyer och Ingmar Haga. Valberedningen föreslår vidare att Ingmar Haga väljs till styrelsens ordförande. Ann Zetterberg Littorin har meddelat valberedningen att hon ej står till förfogande för omval.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.endomines.se.

Punkt 15 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2019.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och de övriga personerna i koncernledningen (”Ledningen”), samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. Endomines ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna ska motivera Ledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättning till Ledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, eventuella prestations- och aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt baseras på kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga ersättningen ska vara utformad med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande och utgår baserat på utfall i förhållande till tydligt uppställda mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lön som fastställts. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 40 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och för övriga i Ledningen inte överstiga 30 procent av den fasta lönen.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag samt fast lön för en person i Ledningen ska sammantaget normalt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för tolv månader vid uppsägning från bolagets sida. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Aktierelaterade incitamentsprogram inom bolaget ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och bolagets aktieägare och ska implementeras på marknadsmässiga villkor.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningskommitté tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt under 2017 har följts. Utvärderingen och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att Endomines under 2017 har följt de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut om.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, mot kontant betalning genom kvittning eller genom betalning genom apport, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission enligt sådant bemyndigande får inte medföra att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning. Avseende aktier ska grunden för emissionskursen vara aktiens marknadsvärde med eventuell sedvanlig rabatt. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner huvudsakligen för att möjliggöra strukturaffärer, för att bredda det långsiktiga ägandet i Endomines, och för att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för tillkommande investeringar för att utveckla det fortsatta prospekteringsarbetet, och därmed främja Endomines möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

Övrig information

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag enligt punkterna 10 och 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Antal aktier och röster i bolaget

I Endomines finns per dagen för denna kallelse totalt 31 458 825 aktier med en röst vardera, således totalt 31 458 825 röster.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 12-15, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9 b, 10, 16 och 17 liksom Endomines årsredovisning, styrelsens redogörelse för resultatet av ersättningskommitténs utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.endomines.se senast från och med torsdagen den 29 mars 2018. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets webbplats. Handlingarna sänds per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
  

Stockholm i mars 2018
Endomines AB (publ)
Styrelsen
 

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars kl. 08:30 svensk tid.

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östra Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen.
Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår. 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar