Kommuniké från extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) den 4 januari 2021

Report this content

Endomines AB, Pressmeddelande 4 januari 2021 kl. 15:00 CET

Endomines AB ("Bolaget" eller "Endomines") har idag, måndagen den 4 januari 2021, hållit en extra bolagsstämma.

Företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 30 november 2020 om företrädesemission om ca 281 MSEK. För att möjliggöra genomförandet av företrädesemissionen beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, även om minskningar av aktiekapitalet och fondemission.

Enligt villkoren för företrädesemissionen ska rätt att teckna aktier med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 7 januari 2021 är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid sådana aktieägare har rätt att erhålla en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier. Teckningskursen är 2,50 kronor per aktie, vilket vid fullteckning kommer att inbringa en emissionslikvid om ca 281 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 11 januari 2021 till och med den 25 januari 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen är den 4 januari 2021 på Nasdaq Stockholm och den 5 januari 2021 på Nasdaq Helsinki.

Ett antal befintliga aktieägare i Bolaget, Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Mariatorp Oy, Wipunen varainhallinta Oy, K22 Finance Oy, Kari Heikki Ilmari Kakkonen och Ingmar Haga, har ingått teckningsförbindelser att teckna aktier i företrädesemissionen till ett belopp om totalt 58 MSEK, motsvarande 21 procent av företrädesemissionen. Därutöver har Endomines erhållit emissionsgarantier från vissa externa garanter, under ledning av Formue Nord A/S ("Garanterna"), till ett belopp om totalt 110 MSEK, motsvarande 39 procent av företrädesemissionen. Garantiåtagandena kan utnyttjas upp till en högsta nivå av teckning i företrädesemissionen om motsvarande 168 MSEK. Som ersättning för sina garantiåtaganden har Garanterna rätt att erhålla ett belopp motsvarande antingen 10 procent av det belopp som omfattas av deras respektive garantiåtaganden i kontant ersättning, eller 12 procent av det belopp som omfattas av deras respektive garantiåtaganden genom nyemitterade aktier i Bolaget. Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings- och garantiförbindelser upp till 168 MSEK, motsvarande 60 procent av den totala emissionslikviden.

För ytterligare information avseende företrädesemissionen, vänligen se pressmeddelandet som publicerades den 30 november 2020. Ytterligare information avseende företrädesemissionen kommer även att finnas i prospektet som förväntas publiceras omkring den 7 januari 2021.

Bemyndiganden för styrelsen att besluta om riktade emissioner

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att besluta om:

- riktad emission av upp till totalt 5 280 000 aktier, motsvarande totalt 13,2 MSEK, mot betalning genom kvittning av fordringar, till Garanterna som ersättning för deras garantiåtaganden, för det fall garantiersättningen ska betalas genom nyemitterade aktier;

- riktad emission av upp till totalt 20 000 000 aktier, motsvarande totalt 50 MSEK, till vissa långivare, däribland Formue Nord A/S, som har tillhandahållit Bolaget bryggfinansiering, mot kvittning av deras fordringar på Bolaget; samt

- riktad emission av upp till totalt 4 483 409 aktier, motsvarande totalt cirka 11,2 MSEK, till Mariatorp Oy och Wipunen varainhallinta Oy mot kvittning av deras fordringar på Bolaget.

Vardera bemyndigande kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till den 26 februari 2021. Teckningskursen ska vara 2,50 kronor per aktie vid emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandena.

Kontaktperson
Marcus Ahlström, vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2021 kl. 15:00 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar