Korrigering: Uppdatering av Endomines mineralreserver och mineraltillgångar

Report this content

Endomines AB, Pressmeddelande 23.4.2019 klo 07:30 CEST

Detta är en korrigering av Endomines AB:s pressmeddelande den 9.4.2019 kl. 13:00 gällande upddatering av Endomines mineralreserver och mineraltillgångar. Tabellen som visar Mineraltillgångar- Karelska guldlinjen för Pampalo Antagna Totalt och Karelska Guldlinjen Kända + Indikerade Totalt summerande rader innehöll fel siffror för guldhalt g/t och kg. Nedan det ursprunliga pressmeddelandet med korrigerade siffror.

Endomines offentliggör 2019 mineralreserver och mineraltillgångar för Pampalo-gruvan samt mineraltillgångar för övriga fyndigheter vid den Karelska guldlinjen per den 31 december 2018, och reservuppskattningar för guldprojekten i Idaho, USA.

Pampalo-gruvans guldreserver samt Karelska guldlinjens reserver

Pampalo-gruvans reserver bröts slut under 2018. Pampalos mineraltillgångar från 2017, som återpubliceras här, bestämdes enligt det 5040 meter omfattande borrningsprogrammet i Pampalomalmernas förlängning och identifierade mineraltillgångar uppskattas innehålla 16 611 uns guld och potentiella tillgångar 20 341 uns guld. Eftersom det nuvarande guldpriset inte stöder en investering i snedbanan, vilket skulle möjliggöra åtkomsten till tillgångarna, upphörde verksamheten vid Pampalo-gruvan i oktober 2018.

Vid de övriga fyndigheterna vid den Karelska guldlinjen har det inte skett några förändringar i mineraltillgångar, förutom vid Pamplo East, där resterande mineraltillgångar (32 000 ton) återställdes till mineralreserver. Kända och indikerade tillgångar vid den Karelska guldlinjen uppskattas till sammanlagt 56 204 uns och möjliga reserver till 70 453 uns.

Uppskattningarna vid Pampalo-gruvan och den Karelska guldlinjen har gjorts i enlighet med JORC-koden (“Joint Ore Reserve Committee Code”) vilken är den australiensiska koden från 2012 om rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar.

Guldreserver i Idaho, USA

Under det gångna året ökade Endomines förståelsen för guldprojekten i Idaho, som anskaffades i februari 2018. Endomines jobbar på att utveckla Friday-gruvan och ändra en del av de uppskattade 97 200 uns antagna och indikerade tillgångarna till malmreserver. Fridays antagna tillgångar är 46 700 uns guld. 

Under 2018 bekräftades och ändrades de historiskt kända och indikerade tillgångarna vid Buffalo Gulch-projketet vilka sammalagt är 114 700 uns guld. Samma ändring planeras för de historiska tillgångarna vid Deadwood. Utöver detta, jobbar företaget på att utveckla mineraltillgångs estimaten vid Kimberly och Rescue projekten genom prospekterings program, vilka är riktade till redan kända höghaltiga guld- och silver ådor områden.

Mineralreserverna gällande Deadwood, Rescue och Kimberly propsekteringsprojekt är klassificerade som historiska tillgångar, eftersom de är gjorda före nuvarande gällande standarder. Endomines påpekar, att fastän presenterade historiska tillgångar för Kimberly, Rescue och Deadwood verkar vara i linje med NI 43-101 kapitel 1.2 och 1.3 definitioner, så har den kvalificerade personen inte gjort tillräckligt med arbete för att klassificera de historiska uppskattningarna som nuvarande mineraltillgångar, och Endomines behandlar inte historiska uppskattningar varken som kuranta eller pålitliga.

Friday-gruvans och Buffalo Gulch-projektets rapporterade mineraltillgångar i Idaho, USA, är klassificerade enligt Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (“CIM”) –standarder för mineralreserver och mineraltillgångar, och är framställda enligt, CIM Standing Committee on Reserve Definitions and adopted by CIM Council on May 10, 2014. 

Tabell 1. Pampalo och Karelska guldlinjens mineraltillgångar

Mineraltillgångar – Karelska Guldlinjen (status Dec 31 2018)
Förekomst Ton Guldhalt g/t Oz kg Klassificering Upprättat av
Pampalo Reserver
Pampalo Deep 101 503 5,1 16 611 517 Indikerade Endomines (1)
Pampalo East 229 000 1,8 12 897 401 Indikerade Endomines (2)
Pampalo NW 29 000 2,5 2 284 71 Indikerade Endomines (3)
Pampalo Indikerade Totalt 359 503 2,8 31 792 989 indikerade Endomines
Pampalo Deep 118 125 5,4 20 341 633 Antagna Endomines (1)
Pampalo D-zone 164 110 1,9 9 912 308 Antagna Endomines (1)
Pampalo East 62 000 1,4 2 791 87 Antagna Endomines (2)
Pampalonlammit 103 000 1,8 5 961 185 Antagna Endomines (3)
Pampalo Antagna Totalt 447 235 2,7 39 005 1 213 Antagna Endomines
Karelska guldlinjen resurser
Hosko 35 000 4,1 4 557 142 Kända Geoconsulting Parkkinen (4)
Hosko 675 000 1,2 25 761 801 Indikerade Geoconsulting Parkkinen (4)
Muurinsuo 354 000 1,9 22 080 687 Indikerade Endomines (6)
Kuivisto East 37 000 3,2 3 807 118 Indikerade MAPTEK
Karelska Guldlinjen Kända + Indikerade Totalt 1 101 000 1,6 56 204 1 748 Kända+ Indikerade
Hosko 240 000 0,8 6 019 187 Antagna Geoconsulting Parkkinen (4)
Rämepuro 136 000 2,3 9 926 309 Antagna Geoconsulting Parkkinen (5)
Muurinsuo 231 000 1,4 10 398 323 Antagna Endomines (6)
Kuivisto East 145 000 1,0 4 662 145 Antagna MAPTEK
Kuittila 275 000 2,6 22 988 715 Antagna GSF, historical
Korvilansuo 256 000 2,0 16 461 512 Antagna Outotec (Finland) Oy (7)
Karelska Guldlinjen Antagna Totalt 1 283 000 1,7 70 453 2 191 Antagna
Alla mineraltillgångar ovan rapporteras i enlighet med JORC-koden (förutom Kuittila). Alla siffror är individuellt avrundade. Det finns inga rapporterade malmreserver för 2018.
(1) Cut-off 1,5 g/t; top cut 10-20 g/t guld
(2) Cut-off 0,5 g/t; top cut 7 g/t guld
(3) Cut-off 0,5 g/t; top cut 10 g/t guld
(4) Cut off 0,5 g/t; top cut 11g/t (låghaltig domän) eller 50 g/t guld (höghaltig domän)
(5) Cut-off 0,5 g/t, top cut 40 g/t guld
(6) Cut-off 0,5 g/t, top cut 10 g/t guld
(7) Cut-off 0,5 g/t gold; no top cut
Troy uns = 31,1035 g

Tabell 2. Idaho, USA, mineraltillgångar 

Mineraltillgångar – Idaho, USA (status Dec 31 2018)
Förekomst Ton Guldhalt g/t Oz kg Klassificering Upprättat av
Friday Resurser
Kända 245 000 6,88 54 200 1 686 Kända Hard Rock Consulting (1,2)
Indikerade 217 000 6,16 43 000 1 337 indikerade Hard Rock Consulting (1,2)
Kända + Indikerade 462 000 6,54 97 200 3 023 Kända+indikerade Hard Rock Consulting (1,2)
Antagna 296 000 4,91 46 700 1 453 Antagna Hard Rock Consulting
Buffalo Gulch Resurser
Measured 3 515 000 0,57 64 800 2 016 Kända Hard Rock Consulting (1,3,4)
Indicated 3 230 000 0,48 49 900 1 552 indikerade Hard Rock Consulting (1,3,4)
Measured + Indicated 6 745 000 0,53 114 700 3 568 Kända+indikerade Hard Rock Consulting (1,3,4)
Inferred 2 128 000 0,38 25 700 799 Antagna Hard Rock Consulting (1,3,4)
Historiska Resurser
Rescue 67 000 21,35 45 980 1 430 Historiska Kimberly Mines, (2004) (5)
Kimberly 261 000 19,18 160 930 5 005 Historiska Laczay, (2010) (5)
Deadwood 2 375 000 0,77 58 601 1 823 Historiska BEMA Gold Corporation (1989) (5)
Historiska Totalt 2 703 000 3,06 265 511 8 258 (5)


Noter:
(1) Kända, indikerade och antagna mineral klassifikationer tilldelas enligt CIM Definition Standards. Mineraltillgångar, som inte är mineralreserver, har inte ett bevisat ekonomiskt värde och det finns ingen garanti att mineraltillgångar kommer att konverteras till en mineral reserv. Mineraltillgångar tonnage och innehåll av metal har avrundats för att reflektera nogrannheten av estimatet, och summeringen av siffrorna stämmer nödvändigtvis inte på grund av avrundning.
(2) Mineralresurs estimatet har förberetts av HRC på basen av data och tillgänglig information från 1 mars 2016. Kända, indikerade och antagna mineraltillgångar är rapporterade enligt ett bas estimat som beaktar en cutoff halt på 3,4g/t Au baserat på estimerade operativa kostnader, återvinning och ett 1,300$/oz guldpris.
(3) Mineralresurs estimatet har förberetts av HRC på basen av data och tillgänglig information från 10 december 2017. Kända, indikerade och antagna mineraltillgångar är rapporterade enligt ett bas estimat som beaktar en cutoff halt på 0,14g/t Au baserat på estimerade operativa kostnader, återvinning och ett 1,300$/oz guldpris.
(4) Vid gropen tillvaratagna mineraltillgångar uppnår testet för rimligt prospekt för ekonomiskt tillvaratagande och kan deklareras som en mineraltillgång. Optimeringen av gropen baseras på ett guldpris av 1,300$/oz och gruv, process samt G&A kostnader uppgående till 15,20$ per ton processerade metallurgiska återvinningar av guld är 90%.
(5) Endomines uppmärksammar att fast de historiska tillgångarna presenterade generellt verkar vara i enlighet med de som meddelas enligt NI 43-101 sektion 1.2 och 1.3, har en kvalificerad person inte utfört tillräckligt med arbete för att klassificera de historiska estimaten av nuvarande mineraltillgångar, och Endomines behandlar ej de historiska estimaten som kuranta eller pålitliga.
Troy uns = 31,1035 g

    
Detta uttalande har kontrollerats av Eurogeolog Jani Rautio MSc (Geol) i egenskap av ”kvalificerad person” enligt Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals (FAMMP) standarder. Jani Rautio är anställd på heltid av Endomines.

Zachary Black, SME-RM från Hard Rock Consulting har som självständig “kvalificerad person” gjort estimaten för Friday underjords och Buffalo Gulch projekten. De tekniska rapporterna för Friday underjordsprojekt och Orogrande dagbrottsprojekt färdigställdes 12 december 2017.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019 kl. 07:30 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen.
Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar