Q4 2017 OCH BOKSLUTSKOMMUNIKE- BREDARE BAS FÖR FRAMTIDEN

FJÄRDE KVARTALET Q4 2017 (Q4 2016)
Operativt

 • Guldproduktionen uppgick till 98,7 kg (109,8)
 • Anrikad malm uppgick till 39 692 ton (42 193) med guldhalt 3,0 g/t (3,1)
 • Cash Cost uppgick till 1 264 USD/oz (1 060)
 • En uppdatering av uppskattade mineralresurser offentliggjordes

Finansiellt

 • Nettoomsättningen uppgick till 30,3 MSEK (37,2)
 • EBITDA var -5,9 MSEK (1,5)
 • Summa kassaflöde uppgick till 1,8 (-16,9)
 • Nedskrivningar om 23,0 MSEK (56,5) av Pampalotillgångar
 • Resultat per aktie var -3,71 SEK (-8,05)

HELÅRET 2017 (HELÅR 2016)
Operativt

 • Guldproduktionen ökade med 22 procent och uppgick till 398,1 kg (325,0), som var ett resultat av högre ingående guldhalt, en förbättrad produktionseffektivitet och ökat tonnage
 • Anrikad malm uppgick till 165 539 ton (150 917) med guldhalt 2,9 g/t (2,6)
 • Cash Cost uppgick till 1 165 USD/oz (1 194)
 • Olycksfallsfrekvensen (LTIFR) var 16 (8)

Finansiellt

 • Nettoomsättningen uppgick till 121,0 MSEK (101,1), en ökning med 20 procent
 • EBITDA var -5,7 MSEK (-9,2)
 • Summa kassaflöde uppgick till -13,7 MSEK (9,0)
 • Nedskrivningar om 23,0 MSEK (56,5) av Pampalo-tillgångar redovisades under Q4
 • Resultat efter skatt uppgick till -69,3 MSEK (-125,0)
 • Resultat per aktie var -6,60 SEK (-12,49)

   
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

 • Vid den extra bolagsstämman den 8 januari 2018 beslutades bland annat att godkänna en företrädesemission i Endomines, rikta en emission till Joensuun Kauppa ja Kone Oy (”JKK”) med anledning av en omstrukturering av Bolagets banklån samt ett planerat förvärv av TVL Gold
 • Företrädesemissionen slutfördes med framgång och de slutliga resultaten meddelades den 1 februari 2018. Emissionen inbringade totalt 188 752 950 kronor före emissionskostnader
 • Omstruktureringen av Endomines utestående banklån om ca 76 MSEK (7,6 MEUR) ägde rum den 14 februari 2018 genom en återbetalning om 20 MSEK (2,0 MEUR), av långivaren och garanten beviljad nedskrivning om 20 MSEK (2,0 MEUR) och ett övertagande av resterande banklån om 36 MSEK (3,6 MEUR) av JKK. JKK ska konvertera sin fordran till aktier i Endomines, efter att förvärvet av TVL Gold genomförts
 • Aktieöverlåtelseavtal avseende förvärvet av samtliga aktier i TVL Gold undertecknades den 10 januari 2018 och den totala köpeskillingen uppgick 31,25 MUSD, varav en tredjedel betalas kontant och två tredjedelar att erläggas genom ett konvertibelt lån; förvärvet slutfördes den 27 februari 2018.

PRODUKTIONSMÅL FÖR ÅR 2018
Endomines produktion förväntas under januari-september 2018 uppgå till mellan 250-300 kg guld. Produktionen under Q4 2018 förutsätter investering i snedbana som leder till Pampalomalmernas förlängningar mot djupet. Ett möjligt investeringsbeslut förväntas att fattas under det andra kvartalet 2018.

Bolagets strategi
Endomines AB är ett gruv- och prospekteringsbolag med primärt fokus på guld. Bolaget investerar i prospektering längs Karelska Guldlinjen i östra Finland med sikte på att möjliggöra en långsiktigt lönsam guldproduktion i området genom att nyttja befintlig produktionsinfrastruktur vid Pampaloanläggningen.

Endomines siktar också på att förbättra sina tillväxtutsikter genom fusioner och företagsförvärv. Bolaget har för avsikt att bredda tillgångsbasen genom att förvärva tillgångar i stabila jurisdiktioner, företrädesvis sådana som har en relativt kort tid till produktionsstart och med begränsat investeringsbehov. Som ett första steg har Endomines förvärvat TVL Gold, som äger rättigheterna till fem guldfyndigheter i Idaho, USA.

Finansiella nyckeltal för koncernen

okt-dec Helår
MSEK om ej annat anges 2017 2016 +/- 2017 2016 +/-
Intäkter 28,5 34,9 -6,4 122,6 101,1 21,5
Kostnader -34,5 -33,4 -1,1 -128,3 -110,3 -18,0
EBITDA -5,9 1,5 -7,4 -5,7 -9,2 3,5
Av- och nedskrivningar -32,0 -64,2 32,2 -59,1 -95,4 36,3
Rörelseresultat -37,9 -62,6 24,7 -64,8 -103,1 38,3
Periodens resultat -38,9 -84,5 45,6 -69,3 -125,0 55,7
Resultat per aktie (SEK) -3,71 -8,05 4,34 -6,60 -12,49 5,89
         
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,4 -4,4 7,8 1,0 -13,6 14,6
Investeringar -0,6 -11,6 11,0 -12,3 -40,3 28,0
Finansiering -1,0 -0,9 -0,1 -2,4 62,8 -65,2
Summa kassaflöde 1,8 -16,9 18,7 -13,7 9,0 -22,7
Likvida medel vid slutet av perioden 15,8 29,4 -13,6 15,8 29,4 -13,6
Personalantal, vid slutet av perioden 40 44 -4 40 44 -4

VD Saila Miettinen-Lähde kommenterar
”I november 2017 meddelade vi att Endomines tar ett steg mot en ny riktning genom att aktivt eftersträva förvärv och fusioner och koncentrera på regional prospektering längs Karelska Guldlinjen. I samband med denna strategiska övergång, meddelade vi också våra emissionsplaner och en omstrukturering av Bolagets banklån genom att involvera en ny investerare. Vi offentliggjorde också vår avsikt att förvärva guldfyndigheter i USA.

Nu, tre månader senare i februari 2018, är jag glad över att konstatera att vi redan rört oss i önskad riktning och idag uppnått alla våra fastställda delmål: vi har med framgång slutfört vår företrädesemission om 189 miljoner kronor, eliminerat samtliga banklån och Kyösti Kakkonens bolag Joensuun Kauppa ja Kone Oy har blivit en betydande ny investerare i Bolaget samt att vi har fullbordat förvärvet av TVL Gold, som äger rättigheterna till fem guldfyndigheter i den amerikanska delstaten Idaho. Därutöver har nya prospekteringsplaner för Karelska Guldlinjen börjat ta form och ska börja genomföras under den kommande våren.

Vårt verksamhetsresultat vid Pampalogruvan under det fjärde kvartalet var enbart tillfredställande med en guldproduktion om 98,7 kg men resultaten överträffade våra förväntningar för helåret 2017 med en guldproduktion om 398,1 kg. Helårsproduktionen motsvarar en förbättring med 22 procent jämfört med föregående år och förklaras av dels en högre in-situ guldhalt men även av förbättrade produktionsprocesser.

Ekonomiskt var det fjärde kvartalet svagare än året innan med en nettoomsättning om 30,3 miljoner kronor och EBITDA om -5,9 miljoner kronor. Nettoomsättningen för helåret förbättrades dock med 20 procent till 121 miljoner kronor. EBITDA har också förbättrats men förblev dock negativt med -5,7 miljoner kronor.

Om man ser framåt räknar jag med att Endomines kommer att dra fördel av sin stärkta balansräkning genom att exploatera de nya gruvtillångarna i USA och även de i Karelen. Ungefär om ett år från nu bör vi inleda produktionen vid den första av våra guldgruvor i Idaho och kan förhoppningsvis också se positiva resultat från vår prospektering längs Karelska Guldlinjen. Sammanfattningsvis tror jag att vi under 2017 lade en bra grund för tillväxt för Bolaget – vi skapade på många sätt ett nytt Endomines. Under 2018 kommer vi genom hårt arbete visa vår förmåga att bygga vidare på den nya grunden.

  
Fullständig
delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten finns fogas till detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.endomines.com

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari kl. 08:45 svensk tid.

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östra Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår. 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.