Slutligt utfall av Endomines företrädesemission – Tillförs ca 214 miljoner kronor

Report this content

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

 Endomines AB, pressmeddelande 28.1.2021 kl 12:30 CET

Det slutliga resultatet av Endomines AB:s (publ) (“Endomines”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden löpte ut den 25 januari 2021, visar att 85 590 860 aktier, motsvarande 76,0 procent av företrädesemissionen, har tecknats.

68 122 752 aktier, motsvarande cirka 60,5 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar om att teckna 17 468 108 aktier utan stöd av teckningsrätter mottagits, vilket motsvarar cirka 15,5 procent av företrädesemissionen. Dessa aktier har tilldelats i enlighet med de principer som anges i prospektet avseende företrädesemissionen. I Sverige kommer meddelande om tilldelning av aktier att sändas till de som erhållit tilldelning av aktier. I Finland kommer investerare att få information om tilldelning från sina kontoförande institut. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares villkor och rutiner.

Eftersom den sammanlagda teckningen i företrädesemissionen överstiger 168 miljoner SEK kommer företrädesemissionens garanter inte att teckna några aktier under sina respektive garantiåtaganden, i enlighet med villkoren för dessa garantiåtaganden.

Genom företrädesemissionen kommer Endomines att tillföras cirka 214 miljoner SEK före emissionskostnader. Hela emissionslikviden har betalats kontant, och ingen kvittning av skuld har gjorts genom företrädesemissionen.

Genom företrädesemissionen kommer det totala antalet aktier, efter registrering av företrädesemissionen, att öka med 85 590 860 från 131 305 175 till 216 896 035 och aktiekapitalet att öka med 171 181 720 SEK, från 262 610 350 SEK till 433 792 070 SEK.

Indikativ tidtabell 
9.2   Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket (på eller omkring)
10.2  Handel i BTA/Interimsaktier avslutas på Nasdaq Stockholm (på eller omkring)
12.2    BTA/Interimsaktier konverteras till existerande aktieserie hos Euroclear Sweden (på eller omkring)
15.2 Handel i BTA/Interimsaktier avslutas på Nasdaq Helsinki och de konverteras till existerande aktieserie hos Euroclear Finland (på eller omkring)
16.2 Handel i nya aktier kombinerat med existerande aktieserie inleds på Nasdaq Stockholm och på Nasdaq Helsinki (på eller omkring)

"Jag är nöjd med resultatet av emissionen som visar starkt stöd från våra nuvarande aktieägare samt ett stort antal nya investerare för våra fortsatta utvecklingsplaner. Emissionslikviden möjliggör fortsatt upptrappning av guldproduktionen vid Friday-gruvan i Idaho, USA samt vidare prospektering i området. Likviden kommer också användas för fördjupning och återstart av den finska Pampalogruvan under året samt fortsatt prospektering längs med den Karelska Guldlinjen. Därutöver kommer vi att kunna utveckla och driva våra nyförvärvade projekt US Grant och Kearsarge mot produktion år 2022. Sammantaget är företrädesemissionen ett viktigt steg framåt i bolagets utveckling till ett nytt Endomines med en långsiktig plattform för tillväxt. Jag vill verkligen tacka våra befintliga och nya aktieägare för att ni har gett Endomines denna möjlighet och ser fram emot det fortsatta utvecklingsarbetet med stor förväntan och engagemang.”
Tf. VD, Rauno Pitkänen

"Vi vill varmt tacka våra nuvarande aktieägare för deras lojalitet och starka tro på Endomines samt välkomna våra nya investerare och aktieägare till bolaget. Vissa av våra större aktieägare hade inte de finansiella resurserna för att delta i den här emissionen. Som följd av vissa andra aktieägares överteckning, kommer däremot den nordiska ägarstrukturen att stärkas avsevärt, och bolaget har medlen att fortsätta utvecklingen av sina gruvutvecklings- och prospekteringstillgångar i USA och Finland."
Styrelseordförande, Ingmar Haga

Finansiell och legal rådgivare

Evli Bank är finansiell rådgivare och Cederquist är legal rådgivare till Endomines i samband med företrädesemissionen.

Kontaktperson

Marcus Ahlström, CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 12:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Endomines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Endomines kommer endast att ske genom det prospekt som Endomines offentliggjort den 7 januari 2021.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Endomines har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Endomines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 

Taggar:

Dokument & länkar