Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2002 Verkställande direktören avger på uppdrag av styrelsen för ENEA DATA AB delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2002. · Nettoomsättning Enea-koncernen 368 MSEK (-27%) · Resultat Enea-koncernen efter finansnetto -68 (-110) MSEK · Nettoomsättning OSE Systems 104 MSEK (-12%), resultat efter finansnetto -62 (-135) MSEK · Nettoomsättning konsultverksamheten 276 MSEK (-35%), rörelseresultat -42 (20) MSEK inklusive omstruktureringskostnader 26 MSEK Vi bedömer att OSE Systems fortsatt har en stark position hos tillverkare av telekom- och datakomutrustning med sitt realtidsoperativsystem, detta trots att OSE Systems uppvisar en försäljningsminskning jämfört med första halvåret ifjol på 12 procent, vilket vi relaterar till rådande konjunkturläge. Den svenska konsultmarknaden har varit fortsatt svag, och i Stockholmsområdet har marknaden försämrats under det första halvåret. Det råder alltjämt en överkapacitet på marknaden vilket leder till prispress. Kunderna efterfrågar i allt högre grad mer kompletta åtaganden vilket bedöms gynna Enea långsiktigt. Den amerikanska konsultmarknaden har försvagats ytterligare under första halvåret. Enea TekSci har i stor utsträckning kompenserat en minskad volym på verksamheten med minskade fasta kostnader. För varken konsultmarknaderna eller den globala marknaden för realtidsoperativsystem kan vi bedöma när en positiv utveckling kan komma att ske. Enea-koncernen Vid periodens utgång var antalet anställda 694. Antalet anställda kommer att reduceras ytterligare till följd av pågående personalminskningar. Januari - juni Nettoomsättning Rörelseres. Rörelseres. Res. efter exkl gw inkl gw finansnetto (MSEK) utfa utfall utfal utfall utfall utfall utfall utfall ll 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 Enea Realtime 167, 210,1 -29,1 14,6 -33,7 10,0 -35,6 7,7 7 Enea Business 52,1 113,9 -9,2 3,0 -10,3 1,7 -11,2 0,7 Software Enea TekSci 59,7 102,3 1,6 8,3 1,6 8,3 1,7 8,6 Konsulteliminer -3,6 -3,6 ingar Konsultrörelsen 275, 422,7 -36,7 25,9 -42,4 20,0 -45,1 17,0 9 OSE Systems * 104, 119,0 -50,3 -125,7 -57,5 -128,6 -61,8 -134,8 5 Mb, övr - -37,2 -8,9 2,5 -62,4 -7,1 39,1 8,1 företag, elim, 12,6 gw Enea-koncernen 367, 504,5 -95,9 -97,2 -162,3 -115,7 -67,8 -109,7 8 Enea-konc. rull 915, 571,9 -32,3 51,9 0,0 0,1 -21,4 55,0 12 mån 8 Januari - juni Rörmarg. exkl gw Rörmarg. inkl Nettomarginal gw % utfa utfall utfall utfall utfall utfall ll 2002 2001 2002 2001 2002 2001 Enea Realtime -17% 7% -20% 5% -21% 4% Enea Business -18% 3% -20% 1% -22% 1% Software Enea TekSci 3% 8% 3% 8% 3% 8% Konsultrörelsen -13% 6% -15% 5% -16% 4% OSE Systems * -48% -106% -55% -108% -59% -113% Enea-koncernen -26% -19% -44% -23% -18% -22% April - juni Nettoomsättning Rörelseres. Rörelseres. Res. efter exkl gw inkl gw finansnetto (MSEK) utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 Enea Realtime 79,4 98,6 -14,1 -3,9 -16,4 -6,2 -17,1 -7,4 Enea Business 24,3 70,7 -9,2 0,3 -9,6 -0,3 -10,0 -0,8 Software Enea TekSci 28,7 51,2 -0,1 3,7 -0,1 3,7 -0,1 4,0 Konsulteliminer -1,4 0,1 ingar Konsultrörelsen 131,0 220,6 -23,4 0,1 -26,1 -2,8 -27,2 -4,2 OSE Systems * 64,6 67,7 -12,2 -66,5 -15,8 -69,4 -19,0 -75,4 Mb, övr -4,7 -19,2 -5,4 1,8 -8,4 -2,1 -2,7 6,3 företag, elim, gw Enea-koncernen 190,9 269,1 -41,0 -64,6 -50,3 -74,3 -48,9 -73,3 Enea-konc. rull 915,8 571,9 -32,3 51,9 0,0 0,1 -21,4 55,0 12 mån April - juni Rörmarg. exkl gw Rörmarg. inkl Nettomarginal gw % utfall utfall utfall utfall utfall utfall 2002 2001 2002 2001 2002 2001 Enea Realtime -18% -4% -21% -6% -22% -8% Enea Business -38% 0% -40% 0% -41% -1% Software Enea TekSci 0% 7% 0% 7% 0% 8% Konsultrörelsen -18% 0% -20% -1% -21% -2% OSE Systems * -19% -98% -24% -102% -29% -111% Enea-koncernen -21% -24% -26% -28% -26% -27% Eventuella summeringsproblem beror på avrundning. * OSE Group inkl Polyhedra fr o m 2001-05-01 Investeringar Koncernens investeringar under perioden uppgick till 7,1 (123,6) MSEK. Likvida medel och finansiell ställning Likviditeten är god och likvida medel uppgick till 144,6 (171,7) MSEK vid periodens slut. Resultat per aktie Resultat per aktie för perioden uppgick till -0:43 (-0:56) kr. Ingen utspädning föreligger. Moderbolaget Enea Data AB Moderbolagets nettoomsättningen under perioden var 0,0 (0,0) MSEK och resultatet efter finansnetto var 63,2 (16,5) MSEK. Resultatet är sedan första kvartalet belastat med en nedskrivning av aktierna i dotterbolaget TekSci Inc. med 45 MSEK. Finansnettot var 72,0 (15,3 MSEK). Likvida medel uppgick till 83,0 (102,7) MSEK. Moderbolagets investeringar uppgick till 1,9 (2,8) MSEK. Under andra kvartalet har 15 000 aktier av tidigare kvarvarande återköpta aktier reglerats mot anställda i Enea TekSci Inc. enligt utfästelse vid företagsförvärvet. Kvar att reglera återstår 59 880 aktier. Antalet anställda per 2002-06-30 var 26 personer. Dotterbolagskoncernen Enea Realtime För nettoomsättning och resultat under perioden hänvisas till separat uppställning. Trettio personer kommer att lämna Enea Realtime till följd av det varsel som lades i juni. Detta innebär en anpassning till en mindre marknad för konsulter i Stockholmsområdet. Marknaden har upplevts som svagare under andra kvartalet än under första kvartalet. Andelen helhetsåtaganden har som förväntat ökat överlag på bekostnad av andelen enskilda uppdrag. Detta gäller de flesta av våra kunder. Ramavtal har under andra kvartalet tecknats med Ericsson vilket bekräftar det nära samarbete Enea Realtime haft med Ericsson i många år. Samarbetsavtal har också tecknats med Tetra Pak. Sammantaget har nya uppdrag under andra kvartalet erhållits från bland andra Ericsson, Telia, Hotsip, Siemens Elema, Volvo, Inmotion och Micronic. Antalet anställda per 2002-06-30 var 331 personer. Antalet anställda kommer att sjunka närmaste kvartalet i samband med att uppsagd personal lämnar verksamheten. Dotterbolagskoncernen Enea Business Software För nettoomsättning och resultat under perioden hänvisas till separat uppställning. Resultatet har under perioden påverkats av en större förlust i ett fastprisprojekt samt allmänt av en svag marknad i Stockholmsområdet. Marknaden i Uppsalaregionen har uppvisat större stabilitet, liksom marknaden för vår verksamhet inom Hälso- och Sjukvårdsområdet. Under andra kvartalet har viktiga uppdrag erhållits från bland andra Vattenfall, Rikspolisstyrelsen, Ericsson, Läkemedelsverket och Stockholms Läns Landsting. Antalet anställda per 2002-06-30 var 124 personer. Dotterbolaget Enea TekSci Inc. För nettoomsättning och resultat under perioden hänvisas till separat uppställning. Volymen inom Enea TekSci har minskat ytterligare under andra kvartalet. Detta är helt hänförbart till den svaga amerikanska marknaden för konsulttjänster, där många tidigare konkurrenter utan spetskompetens har försvunnit. Enea TekSci's styrka är utveckling och processkunnande inom High Reliability och Safety Critical software. Merparten av kunderna är verksamma inom flygindustrin. Bland vikigare kunder i kvartalet kan nämnas - Boeing - British Aerospace - Honeywell - NEC - Freeflight - Compressor Controls - AllOptical Antalet anställda per 2002-06-30 var 63 personer. Koncernens konsultverksamhet sammantaget Periodens nettoomsättning för koncernens totala konsultverksamhet uppgick till 276 MSEK (-35%), och rörelseresultatet var -42,4 (20,0) MSEK inkluderande omstruktureringskostnader för Enea Realtime om 26 MSEK. Dotterbolagskoncernen OSE Systems Marknadsutveckling Avmattningen på den globala telekom-marknaden kvarstår och ännu syns inga tydliga tecken på en vändning. Kunderna uppvisar en fortsatt återhållsamhet i sina inköp vilket påverkar vår försäljning. Vår bedömning är att vår konkurrensförmåga är fortsatt god. Tillverkare av telekom- och datakom-utrustning såväl som halvledartillverkare och andra verksamma inom marknaden för inbyggda system visar stort intresse för våra produkter. Design Wins under perioden Under andra kvartalet har ett flertal nya design-wins erhållits, från bl.a.: - Motorola (US, England) - Texas Instruments (US) - Digital Access (US) - Mercury (US) - Alaris Medical Systems (US) - Pannaway Technologies (US) - BAE Systems (England) - Thales Communications (England) - EADS Aerospace (Tyskland) - Crypto AG (Tyskland) - Thrane & Thrane (Denmark) - Volvo Trucks (Sverige) Ovanstående exempel på design wins visar på OSE-produkternas fortsatt mycket goda konkurrensförmåga. Produktutveckling Utvecklingen av OSE för tredje generationens mobiltelefoner har löpt helt enligt plan och är ett viktigt tillskott i vår produktportfölj. Övrigt Antalet anställda per 2002-06-30 var 150 personer, varav 73 utanför Sverige. Combitech Systems Enea sålde under första kvartalet sitt innehav i Combitech Systems AB (35%) till Saab AB. Reavinsten uppgår till 91,5 MSEK. Utsikter för helåret Styrelsen står fast vid tidigare beslut att inte lämna någon prognos för helåret 2002. Överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendationer Denna bokslutskommuniké har upprättats i överensstämmelse med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation nr 20, delårsrapportering. Som en följd av de rekommendationer som trädde i kraft 1 januari 2002 har redovisningsprinciperna ändrats sedan vår senaste årsredovisning. Följande svenska redovisningsrekommendationer tillämpas nu: RR 1:00 Koncernredovisning RR 15 Immateriella tillgångar RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar RR 17 Nedskrivningar RR 21 Lånekostnader RR 23 Upplysningar om närstående De enda väsentliga effekterna av de nya rekommendationerna gäller RR 17 Nedskrivningar. Någon omräkning enligt RR 1:00 är inte aktuell. RR15 Immateriella tillgångar har inte föranlett någon aktivering av utvecklingskostnader. Kommande informationstillfällen Rapport för tredje kvartalet: 2002-11-08 Bokslutskommuniké för 2002:2003-02-07 Ola Berglund VD Frågor besvaras av Ola Berglund, tel 08 - 507 140 00 Jag har översiktligt granskat denna halvårsrapport för perioden 2002-01- 01 - 2002-06-30 enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Per Bergman Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00120/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00120/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar