Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2002 · Nettoomsättningen för Enea-koncernen i tredje kvartalet minskade med 14% till 152 MSEK. Niomånadersomsättningen minskade med 24% till 520 MSEK. · Rörelsekostnaderna i kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster, minskade med 30%, eller 78 MSEK, till 181 MSEK, jämfört med förra året. Nedskrivning av aktieinnehavet i Polyhedra belastar härutöver resultatet med 43 MSEK. · Resultatet efter finansnetto i tredje kvartalet blev -67 (-87) MSEK. Niomånadersresultatet blev -135 (-197) MSEK. · Nettoomsättning OSE Systems i tredje kvartalet ökade med 5% till 53 MSEK, resultat efter finansnetto -68 (-81) MSEK, inklusive nedskrivning av aktieinnehavet i Polyhedra. · Nettoomsättning konsultverksamheten i tredje kvartalet minskade med 21% till 106 MSEK, rörelseresultat -4,3 (-8,9) MSEK. · Det pågående programmet för att radikalt förbättra koncernens effektivitet och lönsamhet fortsätter. Målet med programmet är att uppnå ett positivt resultat under 2003. Marknaden Den globala marknaden för investeringar i realtidsoperativsystem har kännetecknats av återhållsamhet hos såväl befintliga som potentiella kunder. Vi bedömer att denna marknad kommer att vända upp först när den allmänna konjunkturen för industriinvesteringar förbättras. Eneas OSE-produkter har en fortsatt stark marknadsposition, manifesterat av att i en vikande marknad så ökar OSE-försäljningen i tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. Den svenska konsultmarknaden uppvisar stora regionala skillnader. I Öresundsregionen har Enea en god efterfrågan medan Stockholmsområdet visar en svagare utveckling. Inom våra övriga regioner är marknadsutvecklingen stabil med en viss avmattning i den tidigare så heta Linköpingsregionen. Tack vare ett differentierat utbud och gott samarbete med våra viktigaste kunder har vi inom de flesta områdena en stark position på marknaden. Omstrukturering och kostnadsminskning Eneas ledning bedömer att marknaden för koncernens produkter och tjänster kommer att vara fortsatt svag under resten av 2002 och hela 2003. Med anledning härav har ledningen och styrelsen utformat ett radikalt omstruktureringsprogram för att förstärka affärskoncepten, sänka kostnaderna och förstärka kassaflödet i hela koncernen. Soliditeten är fortsatt god, vid periodens slut 64% (68%), och kassaflödet i niomånadersperioden var 1,5 MSEK (-106 MSEK) Koncernen kommer att organiseras i två verksamhetsgrenar, den ena som en global leverantör av realtidsoperativsystem med tillhörande tjänster inom realtidsområdet, den andra som en svensk konsultverksamhet med stark lokal profilering på valda nischer. Koncernens kostnader sänks för att anpassa företaget till marknadsutvecklingen och affärskoncepten ses över för att bättre kunna uppfylla kundernas ökande behov av helhetslösningar. Målet är att sänka kostnaderna med cirka 190 MSEK på helårsbasis, med full effekt från och med årsskiftet. Omstruktureringskostnaderna bedöms uppgå till cirka 50 MSEK, vilket kommer att belasta resultatet i fjärde kvartalet. Omstruktureringen innebär också en anpassning av organisationen till rådande marknadsförutsättningar. Detta betyder att OSE-organisationen utanför Sverige minskas med ett drygt tjugotal personer. I den svenska verksamheten varslas 75 personer om uppsägning, varav 35 inom Enea Realtime i Stockholm, 25 inom Enea Business Software i Stockholm och 15 inom OSE Systems. Resultatet av omstruktureringen tillsammans med pågående, tidigare beslutade personalminskningar innebär att Enea-koncernen kommer att ha knappt 600 medarbetare när nu beslutade åtgärder är genomförda. Antalet anställda i koncernen per 2002-09-30 var 683 (899). På grund av den kraftiga nedgången på världens telekommarknad har Enea reviderat uppfattningen om marknadens behov av mer integrerade lösningar för hög tillgänglighet, "High Availability". Enea bedömer därför att förvärvet av Polyhedra som genomfördes under våren 2001 inte kommer att ge en framtida resultatförbättring motsvarande den gjorda investeringen. Under perioden har därför en nedskrivning av OSE Systems' innehav i Polyhedra Plc gjorts motsvarande 43 MSEK. Verksamheten inom Polyhedra Plc koncentreras på befintliga kunder. Analys av det tredje kvartalet Omsättning Nettoomsättningen i OSE-verksamheten ökade med 5 procent till 53,1 MSEK. Kvartalet var något svagare än väntat i USA, och något starkare än väntat i Asien. Europa var ungefär som förväntat. Nettoomsättningen för konsultverksamheten sammantaget minskade med 21 procent till 106 MSEK. Minskningen förklaras i huvudsak av mindre volymer genom redan genomförda personal-neddragningar, där den mest påtagliga volymförändringen gäller Enea TekSci. Resultat Resultatet före skatt och jämförelsestörande poster förbättrades starkt, eller med 40,8 MSEK till -34,9 MSEK. Resultatförbättringen uppnåddes genom att de operativa kostnaderna har minskats med 78,5 MSEK, varav minskning av personalkostnader står för 51,6 MSEK. Koncernens rörelseresultat i kvartalet exklusive jämförelsestörande poster förbättrades starkt, eller med 42,1 MSEK till -35,8 MSEK. Rörelseresultatet för OSE-verksamheten exklusive jämförelsestörande poster blev -22,6 MSEK, jämfört med -67,7 MSEK under samma period förra året. Rörelseresultatet i konsultrörelsen sammantaget blev -4,3 MSEK under kvartalet, jämfört med -8,9 MSEK under samma period förra året. Goodwillavskrivningar ingår med 2,9 MSEK. Enea Realtime och Enea TekSci visar positivt resultat medan Enea Business Software visar en förlust för kvartalet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar