Ei föreslår nya regler för hur elnätsavgifter ska utformas

Reglerna för hur elnätsföretagen utformar sina avgifter bör ändras så att de underlättar för kunderna att påverka sina kostnader och bidrar till att elnäten utnyttjas effektivare. Det föreslår Energimarknadsinspektionen (Ei) i en rapport till regeringen.

Eftersom elnäten drivs som monopol finns särskilda regler för hur avgifterna ska utformas. Ei är tillsynsmyndighet och ska se till att dessa regler följs. Under 2012 har myndigheten haft regeringens uppdrag att utreda om reglerna kan ändras för att underlätta introduktion av förnybar elproduktion, elektrifiering av transportsektorn och energieffektivisering hos slutkonsumenterna.

Nuvarande regelverk innebär från att elnätsavgifterna ska vara kostnadsriktiga och icke-diskriminerande. Ei föreslår nu att reglerna ska utformas så att de även bidrar till ett effektivt utnyttjande av kapaciteten i elnätet. Det innebär en komplettering av nuvarande regler och kommer att vara till fördel för de tre målen i uppdraget.

-          Ei konstaterar att om avgifterna tar hänsyn till elanvändarnas efterfrågan på överföringskapacitet, så kommer det att bidra till ett effektivare utnyttjande av den installerade kapaciteten och en effektiv utveckling av elnäten. Med elnätsavgifter som har olika nivå beroende på belastningen i elnätet får kunderna incitament att hushålla med både effekt och med energi. Det gör att elnätsföretagens kostnader mot överliggande nät (region- och stamnät) kan minskas och på längre sikt att samhället kan undvika nätutbyggnad som annars hade varit nödvändig, säger avdelningschef Caroline Törnqvist.

Fakta: För att uppnå klimatpolitiska mål inom energiområdet, förväntas att elanvändarna ska vara mer aktiva som elkonsumenter. Den 1 oktober 2012 infördes krav på att alla kunder som har ett elavtal med timpris på el inte behöver betala för den extrakostnad som timmätning medför. Med timmätning får också elnätsföretagen möjligheter att utforma tariffer som ger incitament till både energieffektiviseringar och mer effektivt utnyttjande av elnäten.

Läs rapporten i sin helhet via denna länk http://goo.gl/BtzLp

För mer information kontakta:
Caroline Törnqvist, avdelningschef, 016-16 27 70
Göran Ek, analytiker, 016-16 27 67
Willy Hallgren, analytiker, 016-16 25 16
Ing-Marie Olofsdotter, kommunikationschef, 016-16 27 10

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.