Ei lämnar yttranden till Förvaltningsdomstolen

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnat merparten av sina yttranden i de rättsprocesser som pågår om elnätsföretagens intäktsramar för 2012-2015. Ei bestrider elnätsföretagens yrkanden om intäktshöjningar och högre kalkylränta. Samtidigt medges vissa metodjusteringar.

Ei beslutade i oktober 2011 om elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015. Orsaken var övergången från granskning av elnätsföretagens intäkter i efterhand till beslut om intäktsramar i förväg. Förändringen var en anpassning av det svenska regelverket till gällande EU-regler.

96 av 171 elnätföretag valde att överklaga Ei:s beslut om intäktsram till Förvaltningsdomstolen. Ei har nu lämnat merparten av sina yttranden i målet. I yttrandena bestrider Ei elnätföretagens yrkanden om höjningar av intäktsramarna från den beslutade nivån till den nivå som företagen hade äskat från början. Ei bestrider också företagens äskande om en högre kalkylränta vid beräkning av ersättning för kapitalet.

– Vi upplever företagens krav som orimliga, säger Ei:s generaldirektör Yvonne Fredriksson. Samtidigt medger vi vissa metodjusteringar, som främjar en fortsatt utveckling av elnäten vilket är till gagn för kunderna.

Ei medger justeringar i den metod som använts för prövning av intäktsramarna. Detta innebär att elnätsföretagens opåverkbara kostnader, exempelvis kostnader för överliggande nät, ska ersättas fullt ut. Mot bakgrund av att elnätsföretagen enligt ellagen ska få ersättning för skäliga kostnader i sin intäktsram bedömer Ei att besluten inte blivit rimliga i denna del.

Ei medger även att företagen får viss ökad kapitalersättning för investeringar i nya anläggningar när ett elnätsföretag utökar verksamheten med nya kunder. Denna ytterligare ersättning ska däremot inte utgå för gamla anläggningar som byts ut mot nya (så kallade ersättningsinvesteringar). Motivet bakom Ei:s ändrade ställningstagande är bedömningen att nuvarande intäktsramar annars kommer att utgöra ett hinder mot exempelvis anslutning av vindkraft och småskalig elproduktion. Eftersom elnätsföretagen samtidigt kommer att få in ökade intäkter från nya kunder bedöms inte metodjusteringen innebära ökade elnätsavgifter för befintliga kunder.

I överklagandena har ett flertal elnätsföretag kommit med nya detaljuppgifter till domstolen, som inte fanns med i deras ursprungliga ansökan om intäktsram. Om Ei hade haft tillgång till dessa uppgifter vid beslutet 2011 skulle de haft betydelse. I dessa delar har Ei meddelat Förvaltningsdomstolen att uppgifterna i vissa fall kan ligga till grund för beslut om intäktsram.

Mer information hittar du på www.ei.se via denna länk http://www.ei.se/sv/el/Elnat-och-natprisreglering/forhandsreglering-av-elnatstariffer/intaktsramar-elnatsforetag-2012-2015/

För mer information kontakta:
Ing-Marie Olofsdotter, kommunikationschef, 016-16 27 10
Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör, 016-16 27 40

Du vet väl att du kan e-prenumerera på våra nyheter via vår webbsida ei.se eller följa oss på twitter.com/ei_sverige

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.