Första perioden med elområden analyserad av EI

Indelningen av Sverige i fyra elområden den 1 november 2011 har inneburit att det uppstått tydliga strukturella prisskillnader mellan norra och södra Sverige. Skillnaderna bedöms dock minska när Sydvästlänken tas i drift. Indelningen har också lett till en bättre fungerande handel på elbörsen. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen (EI) som på regeringens uppdrag analyserat hur priser, konkurrens och marknadens funktion påverkats.

Syftet med reformen var att uppfylla EU:s regelverk samt att stimulera till investeringar i kraftproduktion och förstärkningar i elnätet där det idag finns begränsningar.

Reformen har skapat helt nya förutsättningar på den svenska elmarknaden. Tidigare när stamnätet inte räckte till för att överföra el från norra till södra Sverige begränsade Svenska Kraftnät exporten av el. Med elområden kan Svenska Kraftnät driva systemet effektivare. Brist på el i ett elområde leder till högre pris, lägre efterfrågan och därmed även ett minskat behov av överföringskapacitet.

EI:s analys visar att det under de första månaderna med elområden uppstått tydliga prisskillnader mellan norra och södra Sverige. Antalet timmar med olika priser har varit få, men prisskillnaderna under dessa timmar har varit relativt stora och kan därför ha fått stora konsekvenser för kunderna i SE4 (Malmö) som fått högre elpriser. Skillnaderna har främst inträffat under kalla perioder då driftkapacitet i de svenska kärnkraftverken varit begränsad.

I rapporten konstaterar EI att konkurrensen på grossistmarknaden förbättrats. Möjligheten till mer flexibla områdeskonstellationer, det vill säga då två eller flera nordiska elområden har samma spotpris, har bidragit till bättre konkurrensförutsättningar.

EI bedömer vidare att konkurrensen på slutkundsmarknaden är god. Det är idag fler elhandlare än tidigare som erbjuder avtal i samtliga områden och de största elhandlarna är representerade över hela landet. Antalet elhandlare som erbjuder fasta avtal har halverats i SE4, men de bedöms ändå vara tillräckligt många för att det ska råda en god konkurrenssituation.

På den finansiella marknaden har EI sett att det finns ett underskott på prissäkringsinstrument i SE4. Elhandlare och större industrikunder har länge använt sig av prissäkringskontrakt för att minska sina risker. Med elområden har handeln med dessa kontrakt blivit dyrare och mer komplex, vilket i sin tur lett till att priserna på fasta avtal i SE4 varit högre än den underliggande risken motiverar.

EI gör bedömningen att de planerade förstärkningarna av stamnätet, bland annat Sydvästlänken, inom ett antal år kommer att lindra de negativa priseffekterna för kunderna i södra Sverige.

Läs hela rapporten ” Elområden i Sverige - analys av utvecklingen och konsekvenserna på marknaden” via denna länk http://goo.gl/iWNfo

För mer information kontakta:
Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör, 016-16 27 40
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Du vet väl att du kan e-prenumerera på våra nyheter via vår webbsida ei.se eller följa oss på twitter.com/ei_sverige

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.