Norrbotten: Ny statistik över elavbrotten i Sverige

Antalet elavbrott har varit relativt oförändrat, men avbrottstiderna på landsbygden har sjunkit. Det är en av slutsatserna i Energimarknadsinspektionens granskning av leveranssäkerheten i Sverige 2005-2010. Rapporten visar även vilka elnätsföretag som 2010 hade flest och längst elavbrott i Norrbotten.

Alla elnätsföretag är skyldiga att varje år rapportera avbrottsdata till EI. Uppgifterna används för att bedöma kvalitén i näten och ligger bland annat till grund för myndighetens kommande beslut om hur höga avgifter företagen får ta ut av sina kunder. Företag med försämrad leveranskvalitet kan få sänka sina avgifter.

Den rapport som nu publiceras beskriver leverensäkerheten under 2010 och utvecklingen under åren dessförinnan. Rapporten berör inte 2011 då flera stormar orsakade omfattande elavbrott på andra håll i landet än tidigare. Dessa avbrott granskas just nu av EI och resultatet av den tillsynen presenteras längre fram under 2012.

Svenska hushåll drabbades under 2010 av i genomsnitt 1,3 avbrott och hade en genomsnittlig sammanlagd avbrottstid på 92 minuter. Sett över en längre period (2005-2010) har avbrottstiderna varit oförändrat låga i tätorterna samtidigt som de sjunkit kraftigt på landsbygden. Den positiva trenden på landsbygden beror sannolikt på skärpta regler kring avbrottslängd och avbrottsersättning.

I rapporten konstaterar EI att de svenska elnäten överlag hade en god leveranssäkerhet under 2010. Hälften av alla hushåll hade inga avbrott alls. Samtidigt fanns stora variationer, både mellan olika elnätsföretag och inom enskilda nätområden.

-          Även om leveranssäkerheten blivit bättre sedan stormen Gudrun finns fortfarande utsatta kunder som drabbas av alltför många och alltför långa avbrott, säger avdelningschef Remy Kolessar. Vi har inte fått in alla uppgifter för 2011, men kan redan nu konstatera att många företag inte lever upp till kraven i ellagen.

Under 2010 hade 130 000 hushåll fler än 8 avbrott och en sammanlagd avbrottstid på över 12 timmar. 13 000 kunder hade fler än 20 avbrott.

De elnätsföretag som har nät i Norrbottens län (lokalnät) hade under 2010 följande leveranskvalitet:

Genomsnittlig
sammanlagd Genomsnittligt Andel kunder Andel kunder
avbrottstid antal avbrott med 10 eller med 20 eller
Företag per kund (min) per kund fler avbrott fler avbrott
Jukkasjärvi Sockens Belysningsför. 259 4,9 25,3% 5,3%
Vattenfall Eldistribution AB* 203 3,1 15,6% 2,1%
LKAB Nät AB 111 1,3 4,1% 0,5%
Luleå Energi Elnät AB 60 0,7 1,5% 0,0%
AB PiteEnergi 46 0,7 0,0% 0,0%
Bodens Energi Nät AB 10 0,1 0,0% 0,0%
Töre Energi ek för 2 0,0 0,0% 0,0%
Hela landet 92 1,3 2,0% 0,2%

* Företagets nätområde kan sträcka sig över flera län och värdet är därför ett medelvärde för hela nätområdet.

Ladda ner rapporten ”Leveranssäkerhet i elnäten 2010 - Redovisning av elavbrotten i Sverige” via följande länk http://goo.gl/2uVRv

För mer information kontakta:
Rémy Kolessar, avdelningschef, 016-16 27 80
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Du vet väl att du kan e-prenumerera på våra nyheter via vår webbsida ei.se eller följa oss på twitter.com/ei_sverige

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.