• news.cision.com/
  • Enersize/
  • Emissionsutfall i Enersize Oyj – tillförs 42,5 MSEK genom företrädesemission samt riktad emission

Emissionsutfall i Enersize Oyj – tillförs 42,5 MSEK genom företrädesemission samt riktad emission

Report this content

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har slutfört en företrädesemission och en riktad emission som totalt tillfört bolaget cirka 42,5 MSEK. Teckning i företrädesemissionen tillsammans med den riktade emissionen uppgår sammanlagt till 90,4 procent av det tidigare publicerade teckningsutrymmet i företrädesemissionen.

Den företrädesemission av aktier med vidhängande teckningsoptioner som offentliggjordes den 24 september 2019 (”Företrädesemissionen”) har tecknats till totalt 81,25 procent där cirka 47,6 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 33,6 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 38,2 MSEK före emissionskostnader. Härutöver tillförs Bolaget cirka 4,3 MSEK i en riktad emission i enlighet med styrelsens bemyndigande för kvittning av projektlån och fordringar (”Riktade emissionen”).

Genom emissionerna tillförs Enersize kapital för att kunna stärka organisationens försäljnings-, marknadsförings- och produktionsorganisation samt återbetala Bolagets kortfristiga lån. Genom emissionerna stärks Bolagets balansräkning avsevärt.

”Det känns fantastiskt att vi nu står med ett riktigt bra emissionsresultat där bolaget tillförs 42,5 MSEK i kapital och kan konstatera att vi nu kan starta den expansion vi har förberett för och aggressivt börja bearbeta vår försäljningspipeline. Vi avser därför att fortsätta förstärka säljorganisationen och därmed öka vårt fokus på försäljningen, initialt i Norden och Europa, men även fortsatt i Kina och globalt. Emissionen har tillfört bolaget nödvändig likviditet och avsevärt stärkt vår balansräkning.”, säger Anders Sjögren, VD på Enersize.

Antal aktier

Den nu genomförda företrädesmissionen omfattade 58 825 944 aktier till en teckningskurs om 0,65 SEK eller 0,06 EUR per aktie. Av totala antalet teckningsanmälningar var 34 489 567 aktier (cirka 48 procent) med stöd av teckningsrätter och 24 336 377 aktier (cirka 34 procent) utan stöd av teckningsrätter.  

Härutöver har 6 613 800 aktier tillkommit genom den nu genomförda Riktade emissionen vilket innebär att Bolaget totalt tillförs 65 439 744 nya aktier. Efter genomförda emissioner ökar antalet aktier i Bolaget från 36 201 508 till totalt 101 641 252, vilket resulterar till en utspädningseffekt om cirka 64 procent.

Efter båda emissionerna har styrelse och ledning ökat sitt aktieägande till 6 047 743 aktier vilket motsvarar cirka 6,0 procent av Bolaget. Vidare har befintliga storägare Loudspring Oyj, Formue Nord Fokus A/S, Thorkel Investments Oy och Kivla Oy ökat sitt innehav till 26 833 507 aktier, vilket sammanlagt motsvarar 26,4 procent av Bolaget.

Teckningsoptioner

De vidhängande teckningsoptionerna av serie 2-2019 (TO2) har lösenperiod från och med 31 augusti 2020 till och med 11 september 2020. Lösenpriset är motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 13 augusti 2020 till och med den 27 augusti 2020, dock aldrig högre än 1,30 SEK (0,12 EUR) eller lägre än 0,65 SEK (0,06 EUR). Villkoren är att det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en (1) aktie, vilket innebär att Bolaget kan erhålla som lägst cirka 19 MSEK och som högst cirka 38 MSEK vid full teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

Tilldelning av aktier i Företrädesemissionen

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Riktad nyemission

I enlighet med bemyndigandet på extra bolagsstämma den 24 september så har styrelsen beslutat om en riktad kvittningsemission i syfte att konvertera två återstående projektlån till fordringsägarna GLD Holding AB och till BietBi Holdings samt att konvertera delar av lön och fordringar till personal och rådgivande bolag till aktier.

Den Riktade emissionen har skett till samma kurs som teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs 0,65 SEK, men har inte berättigat till teckningsoptioner (TO2). Den Riktade emissionen har genomförts i syfte att stärka Bolagets balansräkning och har då teckningsoptioner (TO2) ej utgetts, genomförts till sämre villkor än det som erbjudits övriga aktieägare i Företrädesemissionen.

Sammantaget så har projektlån och fordringar för 4 298 970 SEK kvittats till totalt 6 613 800 aktier, varav 4 056 922 aktier till fordringsägare och 2 556 878 till personal och rådgivande bolag.

Omräkning av lösenpris för teckningsoptioner av serie TO1

Med anledning av Företrädesemission har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för teckningsoptionsprogrammet 1/2019 avseende teckningskurs och/eller antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.

För TO1/2019 är den nya teckningskursen 3,22 SEK (tidigare 4,00 SEK). Tidigare gav fyra (4) teckningsoptioner rätt till teckning av en (1) ny aktie, nytt antal teckningsoptioner som berättigar till teckning av en (1) ny aktie är tre (3).

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enersize i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Smartius Oy och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget.

Certified Adviser 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019 kl 8.30.

Enersize i korthet 

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan Enersize åstadkomma 10-50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. www.enersize.com

 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Enersize och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enersize kommer endast att ske genom det prospekt som Enersize offentliggjorde den 24 september 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA, nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt finsk och svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Enersize aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Enersize lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Det känns fantastiskt att vi nu står med ett riktigt bra emissionsresultat där bolaget tillförs 42,5 MSEK i kapital och kan konstatera att vi nu kan starta den expansion vi har förberett för och aggressivt börja bearbeta vår försäljningspipeline. Vi avser därför att fortsätta förstärka säljorganisationen och därmed öka vårt fokus på försäljningen, initialt i Norden och Europa, men även fortsatt i Kina och globalt. Emissionen har tillfört bolaget nödvändig likviditet och avsevärt stärkt vår balansräkning.
Anders Sjögren, VD för Enersize