Enersize avtalar om energieffektiviseringsprojekt för Dürr Systems AG

Enersize Oyj (”Enersize”) har avtalat med Dürr Systems AG, en del av Dürr Group om utnyttjande av bolagets system för mätning, analys och effektiviseering av tryckluftssystemet i Dürr Groups fabrikscampus/huvudkontor i Bietigheim-Bissingen, Tyskland

Heinz Dürr Invest GmbH är delägare i Enersize och via bolag samt stiftelser även huvudägare i Dürr Group. Enersize har tidigare informerat om att bolaget har installerat en demoversion av bolagets mät-, analys- och optimeringssystem i Dürr Groups fabrik för utveckling, tillverkning och testning av industrimålningsrobotar. Målet med installationen var att kunna testköra nya algoritmer och automatiserad analys, men installationen genomfördes även för att på en geografiskt lämplig plats kunna visa upp en driftsatt installation av Enersizes system mot europeisk industri i allmänhet och den tyska bilindustrin i synnerhet.

Fabrikens tryckluftssystem har ansetts som välunderhållet med god energiprestanda och utan behov av förbättringsåtgärder. I samband med driftsättningen av Enersizes system påvisades dock redan vid initiala analyser potential till en väsentlig besparingspotential.

Med anledning av den med Enersizes systems påvisade optimeringspotentialen har Dürr Systems AG och Enersize nu ingått avtal om att utöka demonstrationsavtalet till ett fullständigt installations- och energieffektiviseringsprojekt. Avtalet är upplagt som ett ramavtal där Dürr Systems AG och Enersize kommer dela förtjänsten från uppnådda besparingar lika mellan parterna. Genomförande av enskilda besparingsåtgärder kommer beslutas om individuellt inom avtalets ramar. Projektet kommer påbörjas snarast.

Enersize anser att värdet för denna installation som referensanläggning kommer öka väsentligt när installationen även direkt kan kopplas till uppnådda besparingar samt att den då även kommer utgöra en viktigt grund för fortsatta diskussioner med Dürr Group om framtida möjliga marknadssamarbeten.

Dürr Group är en tysk industrikoncern med cirka 16 000 anställda och bolaget är noterat på både Frankfurt- och Stuttgartbörsen med en årlig omsättning på över 3,5 miljarder EUR. De är specialiserade på främst automatiserade målnings, applikations och montagesystem där de har en global marknadsandel om 50 procent och en årlig försäljning om cirka 12 000 målningsrobotar med fordonsindustrin som största kundgrupp. De erbjuder även mät- och processystem samt system för utsläppsrening och energieffektivitet mot både fordons- och övrig industri samt även maskiner och system för industriell träbearbetning där de har en global marknadsandel om cirka 30 procent. Dürr Groups industriprodukter är starkt förknippade med användning av tryckluft och integration mot befintliga industriella tryckluftssystem. Dürr Group har tillverkningsenheter i flera länder. För mer information, se www.durr.com.

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: 

”Med denna installation har vi nu två nya installationer i Europa, något som visar att vår teknik passar lika bra till den typ av tryckluftsinstallationer vi ser i europeiska fabriker såväl som i Kina. Under 2018 avser vi att kraftigt skala upp vårt säljfokus i Europa och jag är verkligen glad för dessa två installationer som kommer utgöra ypperliga referensobjekt för Enersize.   

Christian Merheim, Ordförande Enersize, kommenterar: 

”Att kunna komma till en fabrik som ansetts som mer eller mindre färdigoptimerad och sedan med hjälp av våra system tämligen omgående påvisa besparingar visar verkligen på potentialen i vår teknik. Jag kan dessutom inte tänka mig en bättre fabrik att få denna utveckling hos. Med Dürrs kontakter och förgreningar djupt in i tysk industri är detta verkligen en perfekt utgångspunkt för vidare bearbetning av den europeiska marknaden. Det har också varit ett väldigt positivt samarbete där Dürr har visat stort intresse, kunskap och engagemang kring användandet av Enersizes teknik 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only):

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 Februari 2017.

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com


Om oss

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan Enersize åstadkomma 10-50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. www.enersize.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar