Enersize har lämnat in en patentansökan för en ny metod för att mäta uppnådda besparingar oberoende av produktionsförändringar

Enersize Oyj (”Enersize”) har idag den 2018-09-03 lämnat in en patentansökan som en del av bolagets arbete med att skapa en stark patentportfölj. Ansökan är Enersize tredje patentansökan av strategisk betydelse. Ansökan avser en nyutvecklad metod för mätning och kvantifiering av energieffektivitet och besparingsgrad som ej påverkas av variationer över tid i en fabriks tryckluftskonsumtion. Patentansökan har lämnats in i Sverige och ansökan i Kina planeras att göras senare med hjälp av prioritetsförfarande. Bolaget samt bolagets patentombud har bedömt sannolikheten för att patentansökningarna kommer att godkännas som mycket god och att patenten kommer ge ett starkt skydd för uppfinningen. Ett beviljat patent medför en ensamrätt om 20 år från ansökningstidpunkten.

Uppfinningen innebär att man kan mäta upp och kvantifiera ett systems energieffektivitet oberoende av vilken luftmängd en fabrik konsumerar. Eftersom tillverkningstakten ofta varierar i en fabrik både dagligen och över längre tid innebär det att fabrikers tryckluftskonsumtion också varierar starkt.

Att entydigt och verifierbart kunna fastställa vilken besparingsnivå som uppnåtts oavsett om produktionsnivåerna har ändrats är väldigt viktigt, speciellt i det fall vinstdelningskontrakt är tillämpliga.

Effektiviteten för industriella tryckluftssystem är starkt beroende av volymen tryckluft som produceras genom flera komplexa samband. Detta gör att energianvändningen inte följer produktionsnivån i fabriken på ett enkelt förutsägbart sätt utan en liten ändring av produktionsnivån kan till exempel uppvisa stora svängningar i effektivitet, såväl uppåt som neråt.  

Eftersom stora variationer i produktionsnivå kan uppstå beroende på hur fabriken utnyttjas, exempelvis antalet produktionslinor som körs, hur många skift som arbetar, tillfälliga stillestånd, ombyggnation av produktionslinor eller byte av produktionsmetoder utgör detta en stor utmaning för att på ett rättvisande sätt mäta energieffektivitet och kunna fastställa gjorda besparingar. Även naturliga säsongsvariationer i utomhustemperatur och luftfuktighet påverkar systemets energieffektivitet.

Enligt styrelsens bedömning finns det idag inga mätsystem eller kända metoder som ger en rättvisande mätning av besparingsgrad i de fall där det skett ändringar av produktionsvolymen av tryckluft under antingen en referensmätperiod eller mellan referensmätperiod och perioden efter besparingsåtgärder genomförts. Den standardmässigt använda metoden har utgjorts av genomsnitsmätning av antingen total energianvändning (kWh/månad) eller energieffektivitet (kWh/m3 producerad tryckluft). Enersize erfarenhet är att kunderna ser stora osäkerheter och utmaningar med att använda en genomsnittsmetod för uppmätning av besparingar. Styrelsen bedömning är att genomsnittsmetoder i många fall ger en helt felaktig skattning av gjorda besparingar.

Att som enda bolag på marknaden kunna erbjuda denna typ av rättvisande och verifierbar mätmetod för gjorda besparingar utgör en stark kundnytta. Den nu inlämnade patentansökan möjliggör nu för Enersize att öppet kunna delge kunderna beräkningsmetodiken och även erbjuda oberoende verifiering av tredje part. Den möjliga transparensen bedöms framöver påverka försäljning samt projekt positivt. Med en verifierbar och vetenskapligt förankrad mätmetod kan även feltoleransen i mätningarna minskas vilket gynnar Enersize i de fall vinstdelningsavtal är tillämpliga.

Om Patentansökningen

Uppfinningen som nu patentansökts har utvecklats av Enersize forskningsavdelning i Lund. Som tidigare meddelats pågår ett kontinuerligt arbete med forskning och utveckling i Enersize med målet att bygga en stark immaterialrättslig portfölj inom datorbaserad analys av tryckluftssystem. Denna patentansökan är den tredje i ordningen som lämnats in.

Patentansökningarna och nyhetsgranskning har genomförts av Awapatent, ett av de ledande IP-konsultföretagen med verksamhet i Europa och Kina med 165 IP-konsulter, rådgivare och patentombud. Awapatent har sitt huvudkontor i Malmö, grundades redan 1897 och har flera Fortune 500-företag som kunder.

Patentansökningen har lämnats in i Sverige och avsikten är att med hjälp av internationella PCT-ansökningar utöka skyddet internationellt samt i Kina. Patentansökningen avser ett så kallat metodpatent. Ett beviljat patent medför en ensamrätt om 20 år från ansökningstidpunkten. I och med att ansökningen är inlämnad aktiveras prioritet för uppfinningsskyddet, vilket innebär att vid ett senare godkännande av patenten täcker skyddet från och med inlämningsdatumen. Detta innebär att Enersize redan nu kan utnyttja ett kommande, förväntat godkännande genom exempelvis licensiering av tekniken utan att behöva invänta ett godkännande, Så kallat Patent Pending. Patentansökningarnas innehåll är sekretessbelagda under ansökningsprocessen under de kommande 18 månaderna. Godkännande av patentansökningarna kan väntas tidigast efter 18 månader för grundansökningarna i Sverige. Awapatents uppfattning baserad på nyhetsgranskning av existerande teknik och patent samt utformningen och skyddsomfånget av patentansökningarna är att Enersize kommer att erhålla ett starkt internationellt uppfinningsskydd.

Patentansökan har registrerats under ansökningsnummer 1851039-6 av PRV.

Risker och osäkerheter avseende patent och patentansökningar

Granskningsprocessen för patentansökan är beroende på många faktorer såsom tidigare publicerade eller opublicerade patent, patentansökningar eller teknik, krav på inbetalning av olika patentavgifter, utökning till andra länder med egna granskningsprocesser med mera. Detta innebär att det finns ett antal generella risker i samband med både ansöknings- och granskningsprocessen som kan innebära att patentskyddet för uppfinningarna begränsas i omfattning eller ej uppnås. Även godkända patent kan bestridas i domstol vilket kan innebära en senare risk för att skyddet för uppfinningarna begränsas eller försvinner.

Christian Merheim, Ordförande Enersize, kommenterar: ”Det kan låta som en enkel sak att på ett rättvisande sätt mäta och jämföra energiförbrukningen i en fabriks tryckluftssystem över tid, men sanningen är en helt annan. I dagens fabriker sker produktionsomläggningar snabbt och tillverkningen anpassas just-in-time efter försäljning och marknadsutsikter. Att kunna vara ensamma i världen om att erbjuda rättvisande mätningar som hanterar detta är ett starkt försäljningsargument till fördel för Enersize.”

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: ”Att på ett tydligt, transparent och vetenskapligt verifierbart sätt kunna mäta gjorda besparingar är en av de saker som våra kunder ställer högst krav på. Tack vare att vi nu har lämnat in patentansökan kan vi vara helt öppna med kunderna kring vår unika mätmetodik, det är ett stort steg framåt för vår del och jag hoppas detta kan ge gensvar i projektförsäljningen”

Anders Sjögren, Head of Research, Enersize, kommenterar: ”Det är glädjande att nu kunna tillföra ännu en strategiskt viktig uppfinning till Enersize immaterialrättsliga portfölj. Extra roligt är att varje ansökan lyft nivån jämfört med existerande teknik med jättekliv. ” 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only): 

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com 

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 September 2018.

  

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 

Om oss

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan Enersize åstadkomma 10-50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. www.enersize.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar