Enersize offentliggör halvårsrapport för det första halvåret 2019

Report this content

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) avlägger härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2019.

 • Enersize utvecklar och säljer molntjänsterna LEAQS och Q+ för förbättring och energieffektivisering av industriella tryckuftssystem för den globala tillverkningsindustrin.
 • Enersize har genomfört genomgripande förändringar i bolaget och har nu påbörjat en expansion med en ny affärsmodell som har bekräftats av en rad nya avtal, senast med en av Hankooks fabriker i Kina.
 • Enersizes omsättning under H1 2019 är större än helårsomsättningen 2018. Majoriteten av omsättningen kommer från den nya affärsmodellen.

Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com) samt som bifogad fil.

Första halvåret (2019-01-01 till 2019-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 216 793 (183 932*) EUR.
 • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -961 411 (-502 819) EUR.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,027 (-0,017) EUR.

Soliditeten uppgick till -7,6% (56,3) %.

Väsentliga händelser under första halvåret 2019

 • Enersize erhåller en order från Stora Enso Paper AB (”Stora Enso”). Ordern avser systematisk läckagesökning med mjukvarusystemet LEAQS med eventuellt påföljande reparation av tryckluftssystemet på Stora Ensos fabrik på Nymölla Bruk. Ordern har avtalats genom försäljning genomförd av Enersizes och LEAQS försäljningspartner på den svenska marknaden, Momentum Industrial AB (”Momentum”). 
 • Enersize beslutar att, i enlighet med ingått avtal den 6 november 2018, förvärva samtliga aktier i Airdev AB (”Airdev”) som innehar rättigheterna till mjukvaran LEAQS. I syfte att fullfölja förvärvet av Airdev har Enersizes styrelse beslutat att genomföra en riktad emission av aktier om totalt cirka 2 MSEK till kursen 3,50 SEK, vilken har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 november 2018.
 • Enersize ingår samarbete med Bo Kuraa, internationellt erkänd expert inom tryckluftsoptimering, samt omformar ledningsgruppen. Den nya ledningsgruppen består av VD Anders Sjögren, marknads- och försäljningschef Daniel Winkler och Mekanikingenjör Bo Kuraa.
 • Enersize erhåller projektfinansiering om EUR 250 000 från huvudägaren Loudspring Oyj (”Loudspring”), som en del i deras tillväxtfinansieringsprogram från NEFCO (Nordic Environmental Finance Corporation). Projektfinansieringen är avsedd att ge utrymme för fortsatt utveckling av Enersizes kinesiska projekt i förbindelse med den större satsning på Europamarknaden som Enersize påbörjade i samband med förvärvet av LEAQS under Q4 2018.
 • Enersize beslutar, som en del av sin finansieringslösning med Formue Nord Fokus A/S (”Formue Nord”), att emittera totalt 44 229 680 teckningsoptioner dels till Formue Nord och dels till Enersizes befintliga aktieägare. Handel i teckningsoptionerna inleds den 14 mars 2019.
 • Enersize erhåller ett slutföreläggande från Patent- och registreringsverket (”PRV”), vilket innebär att PRV avser att godkänna den svenska patentansökan som inlämnades 2018-09-03 och som täcker en nyutvecklad metod för mätning och kvantifiering av energieffektivitet och besparingsgrad som ej påverkas av variationer över tid i en fabriks tryckluftskonsumtion. Beslutet innebär att endast ett antal administrativa steg återstår innan ett slutligt godkännande kan utfärdas.
 • Enersize ingår ett avtal med Hankook Tire Jianxing Co., Ltd. (”Hankook”). Avtalet är det första avtalet som skrivits avseende LEAQS i Kina och det första som har tecknats direkt med en kund i Kina, utan samarbetspartner som mellanhand. Avtalet avser ett pilotprojekt av Enersizes läckagesökning med hjälp av LEAQS på en begränsad del av Hankooks fabrik i syfte att visa vilken nivå på energibesparingarna som uppnås.
 • Enersize erhåller ytterligare en order genom Momentum. Denna gång avseende Stora Ensos fabrik i Skutskär. Ordern infattar läckagesökning med hjälp av Enersizes molntjänst LEAQS och kan därefter utökas till att även inkludera reparation av identifierade läckage.
 • Enersize och dess kinesiska samarbetspartner Beijing Jointeam International Energy Tech.Co.,Ltd (”JoinTeam”) ingår ett Letter of Intent (LOI) avseende utökat samarbete parterna emellan. Avsikten är att JoinTeam framgent skall agera som fullskalig partner till Enersize på den kinesiska marknaden genom självständig distribution och försäljning av Enersizes fullskaliga produktportfölj.
 • Enersize ingår ett avtal med Aktiebolaget SKF (”SKF”) avseende ett licensavtal gällande mjukvaran Enersize Q+ Advanced. Avtalet är det första i sitt slag och bygger på Enersizes nya affärsmodell och produktportfölj.
 • Enersize offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen, som finns tillgänglig på svenska och finska, finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.enersize.com).
 • Enersize håller årsstämma. Kommuniké med sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com).
 • Enersize påkallar och erhåller utbetalning om totalt 2,5 MSEK inom ramen för det finansieringsavtal som har ingåtts med Formue Nord.
 • Enersize ingår ett tvåårigt samarbetsavtal med Caverion Sverige AB (”Caverion”) avseende försäljning, distribution och installation av Enersizes helhetserbjudande av effektiviserings- och övervakningsmjukvaror för industriella tryckluftssystem. Avtalet är ett viktigt genombrott för Enersizes nya licensbaserade affärsmodell och det första heltäckande avtalet med ett större, s.k. facility managementbolag.
 • Enersize får en order via Quant Service Sweden AB (”Quant”) som är en del av Quant AB och som arbetar med industriellt underhåll. Ordern avser läckagesökning i SCA:s fabrik i Obbola, Sverige.
 • Enersize avtalar om ett fullskaligt projekt med Hankook Tire Jiaxing Co., Ltd. (”Hankook”) som ett resultat av framgångsrikt genomfört pilotprojekt. Avtalet avser läckagereducering med hjälp av LEAQS, SaaS-licens, samt utbildning av Hankooks servicetekniker. Uppdraget avser Hankooks fabrik i Jiaxing, där Enersize i maj genomförde pilotprojektet på en avgränsad del av fabriken.
 • Enersize meddelar om byte av Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Enersize meddelar att Bolaget har tecknat ett Letter of Intent om strategiskt samarbete med energieffektiviseringsbolaget Adenergy, som är ett helägt dotterbolag till Aden Services, ett av de större ”facility management”-bolagen i Kina. Avsiktsförklaringen avser försäljning av Enersizes helhetserbjudande av effektiviserings- och övervakningsmjukvaror för industriella tryckluftssystem på den kinesiska marknaden.    
 • Enersize meddelar att Bolaget beslutat om att avsluta Bolagets konvertibelfinansiering med Formue Nord Fokus A/S (”Formue Fokus”). Enersize har upptagit ett kortfristigt lån om 12 MSEK (”Brygglånet”) för återbetalning av återstående konvertibelfinansiering samt för att säkerställa finansiering av Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalsbehov under tiden som Bolaget utvärderar en långsiktig finansieringslösning. 
 • Enersize meddelar att det fullskaliga Hankook-projektet som Bolaget rapporterade om under juni 2019 genomförts med stor framgång. Projektet har hittills inneburit en sänkning av förbrukningen av tryckluft på omkring 25% efter reparation av över 1500 läckor med hjälp av LEAQS vilket innebär en årlig besparing på över 7MSEK och 6000 ton CO2 per år för fabriken med en återbetalningstid på under 2 månader. 

* På grund av omförhandlingar mellan kund och säljpartner blev intäkterna ca 72 000 EUR lägre än vad som redovisas här och tidigare. Omsättningen som redovisas i denna rapport för H1 2018 ska därför minskas med omkring 72 000 EUR för att jämförelsen ska vara rättvis. 

Certified Adviser 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019.

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara Enersize Q+ för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50 % energibesparing i industriella tryckluftssystem. Med Enersize Enterprise får kunderna möjlighet att mäta och monitorera flera fabriker centralt. Genom det nyligen förvärvade Enersize LEAQS för läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9 000 läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder globalt. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de genererar direkta projekt-och licensintäkter. 90 % av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 2 % av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com