Enersize Oyj: Offentliggörande av halvårsrapport för det första halvåret 2018

Enersize Oyj (”Enersize”) avlägger härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2018. Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com) samt som bifogad fil.

Första halvåret 2018 (2018-01-01 till 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 183 932 (183 594) EUR.
 • Resultatet efter extraordinära poster uppgick till -502 819 (-930 313) EUR.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,017 (-0,037) EUR.
 • Soliditeten** uppgick till 56,3 (69,5) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Antal aktier i Enersize per den 30 juni 2018: 29 229 680 aktier (29 229 680). Genomsnittligt antal aktier för första halvåret 2018: 29 229 680 (25 120 960) aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första halvåret 2018

Första kvartalet

 • Enersize avtalar om energieffektiviseringsprojekt tillsammans med Dürr Systems AG. Avtalet är upplagt som ett ramavtal där Dürr Systems AG och Enersize delar förtjänsten från uppnådda besparingar lika mellan parterna. Genomförande av enskilda besparingsåtgärder kommer beslutas om individuellt inom avtalets ramar.
 • Enersize rekryterar Sami Kyllönen som operativt ansvarig för den kinesiska verksamheten. Kyllönen blir även del av Enersizes ledningsgrupp. Vidare rekryterar Enersize även Yawei Rex Zhu som huvudprojektledare för den kinesiska verksamheten.
 • Enersize lämnar i slutet av mars in två patentansökningar som av styrelsen bedöms ha strategisk betydelse för Bolaget. Ansökningarna avser dels en metod för simulering och utvärdering av kompressorsystem samt dels en metod för analys av energieffektivitet och orsakssamband i kompressorsystem. Båda patentansökningarna har lämnats in parallellt i Sverige och Kina.
 • Enersize meddelar att Bolaget till följd av de strategiska patentansökningarna vidareutvecklar affärsmodellen och affärsstrategin. Enersize kommer även att erbjuda den autonoma tekniken till nya och befintliga kunder på licensbasis samt utnyttja den i pågående besparingsprojekt.
 • Enersize presenterar en översikt över hur pågående kundprojekt har utvecklats. Enersize presenterar även en uppdaterad översikt över nuvarande försäljningspipeline för den kinesiska marknaden.

Andra kvartalet

 • Enersize ingår ett fyraårigt vinstdelningsavtal med Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd. (”Beijing Foton Cummins”). Beijing Foton Cummins är ett Joint Venture mellan Beiqi Foton Motor, som är en kund till Enersize sedan tidigare och Cummins, som är ett US Fortune 500-företag och en ledande tillverkare av dieselmotorer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Enersize ingår i samarbete med Venergy ett installationsavtal med Hankook Tire (Jiaxing) Co., Ltd, (“Hankook Tire”).
 • Enersize Oyj (”Enersize”) har i samarbete med Venergy tecknat ett sexårigt avtal om vinstdelningsavtal med Pangang Group Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. (“Pangang Titanium”). Kontraktet har vunnits via budgivning i öppen konkurrens med andra energieffektiviseringsbolag. Fabriken använder cirka 12 000 MWh/år, besparingarna beräknas kunna uppgå till 20%, eventuellt mer, varav Enersizes del av de totala besparingarna uppskattas till cirka 45%.

För fullständig halvårsrapport, se: www.enersize.com/rapporter/ alternativt ladda ner bifogad PDF-fil.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Tel: +46(0)708-182 853

E-mail: christian.merheim@enersize.com  

Or (English only)

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-mail: sami.mykkanen@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018.

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50 % energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90 % av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5 % av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

Om oss

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan Enersize åstadkomma 10-50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. www.enersize.com