Enersize Oyj presenterar förtydligande om teckningsoptioner av serie 1/2019

Report this content

Enersize Oyj:s (”Enersize”) offentliggör härmed ett förtydligande angående villkoren för de teckningsoptioner av serie 1/2019 som emitterades i mars 2019 och är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm First North. Förtydligande avser dels nyttjandeperioder och dels nyttjandekurs i EUR.   

Teckningsoptionerna har en löptid om tre år från utställande med nyttjandeperiod två gånger per år, dels under perioden 1 april – 30 april och dels under perioden 1 oktober – 31 oktober. Sista nyttjandeperiod är 30 dagar innan optionerna förfaller, således den 6 februari – 8 mars 2022. Enersize förtydligar härmed att i det fall en nyttjandeperiod avslutas under en helgdag skall närmaste veckodag vara sista dag för nyttjande i respektive nyttjandeperiod.

Fyra (4) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en lösenkurs om 4 SEK per aktie eller motsvarande belopp i EUR. Enersize förtydligar härmed att inlösenpriset är reglerat i svenska kronor (SEK) och att respektive optionsinnehavare själva får kontakta sin bank för att göra omvandling från SEK till EUR i det fall detta behövs.

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. Genom det nyligen förvärvade LEAQS systemet för läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9000 läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder worldwide. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de generar direkta projekt-och licensintäkter. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

Dokument & länkar