• news.cision.com/
  • Eniro/
  • Borgenärsbrev med bilagor skickade till fordringsägarna i moderbolaget Eniro AB (publ)

Borgenärsbrev med bilagor skickade till fordringsägarna i moderbolaget Eniro AB (publ)

Report this content

Som en del i rekonstruktionsprocessen för moderbolaget Eniro AB (publ), holdingbolag i Enirokoncernen, har rekonstruktören Lars Eric Gustafsson tillställt bolagets fordringsägare ett borgenärsbrev i enlighet med 2 kap. 13 § lag (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Till borgenärsbrevet bifogas sammandrag av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2019, tillsammans med en preliminär balans- och resultatrapport för koncernen och moderbolaget för perioden 1 januari 2020 till 29 februari 2020. Dessa presenteras som ett led i den reglerade processen för rekonstruktionen. Borgenärsbrevet med dess bilagor finns även presenterade på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

Eniro AB (publ) meddelade via pressmeddelande den 30 mars 2020 att moderbolaget Eniro AB inträtt i rekonstruktion.

Preliminär balans- och resultatrapport för koncernen och moderbolaget för perioden 1 januari 2020 till 29 februari 2020

Koncernens resultaträkning
Resultaträkning Jan-feb Jan-feb
MSEK Not 2020 2019
Rörelseintäkter 152 180
Produktionskostnader -65 -65
Försäljningskostnader -44 -59
Marknadsföringskostnader -16 -15
Administrationskostnader -32 -37
Produktutvecklingskostnader -13 -20
Övriga intäkter/kostnader 3 1
Rörelseresultat -15 -15
Finansiella poster, netto -19 -7
Resultat före skatt -34 -22
Inkomstskatt 3 5
Periodens resultat -31 -17
Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -31 -17
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Periodens resultat -31 -17
Koncernens balansräkning
Feb.29 Feb.28
MSEK Not 2020 2019
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgångar 85 117
Övriga materiella anläggningstillgångar 6 13
Immateriella anläggningstillgångar 1 408 1 972
Uppskjutna skattefordringar 10 166
Finansiella anläggningstillgångar 237 240
Summa anläggningstillgångar 1 746 2 508
Omsättningstillgångar
Avtalstillgångar 32 35
Kundfordringar 46 82
Aktuella skattefordringar 6 10
Övriga kortfristiga fordringar 72 54
Likvida medel 193 163
Summa omsättningstillgångar 349 344
SUMMA TILLGÅNGAR 2 095 2 852
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 53 1 198
Övrigt tillskjutet eget kapital -1 812 -1 810
Reserver 3 787 3 976
Balanserat resultat -2 365 -3 003
Eget kapital moderbolagets aktieägare -337 361
Innehav utan bestämmande inflytande 37 40
Summa eget kapital -300 401
Långfristiga skulder
Upplåning 1 063 1 004
Leasingskuld 52 90
Konvertibellån - 28
Uppskjutna skatteskulder 92 132
Pensionsförpliktelser 657 572
Övriga långfristiga skulder 2 12
Summa långfristiga skulder 1 866 1 838
Kortfristiga skulder
Konvertibellån 29 -
Leverantörsskulder 60 59
Aktuella skatteskulder 3 3
Avtalsskulder 233 323
Övriga kortfristiga skulder 155 188
Avsättningar 13 5
Leasingskuld 36 35
Summa kortfristiga skulder 529 613
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 095 2 852

Värderingen av immateriella anläggningstillgångar baserades i februari på antagandet att en rekapitalisering, i syfte att göra koncernen fri från långsiktiga skulder, kunde genomföras. Det framlagda rekapitaliseringsförslaget har inte vunnit erforderlig acceptans. Därtill kommer en betydande osäkerhet om utvecklingen av koncernens verksamheter i anledning av åtgärder på grund av spridningen av Coronaviruset.  Värdet på immateriella anläggningstillgångar kommer därför att vara väsentligt lägre än vad som angavs i koncernbalansräkningen för februari 2020. Styrelsen gör bedömningen att eget kapital för koncernen  är negativt och har därför beslutat att upprätta kontrollbalansräkning. Värdet kommer att bestämmas efter genomfört impairment test.

Moderbolagets resultaträkning
Jan-feb Jan-feb
MSEK 2020 2019
Rörelseintäkter 4 4
Administrationskostnader -7 -8
Övriga intäkter/kostnader -1 0
Rörelseresultat -4 -4
Finansiella poster, netto -12 -13
Resultat före skatt -16 -17
Inkomstskatt 0 4
Periodens resultat -16 -13
Moderbolagets balansräkning
Feb.29 Feb.28
MSEK 2020 2019
Tillgångar
Aktier i dotterbolag 1 086 1 462
Uppskjutna skattefordringar 0 57
Finansiella anläggningstillgångar 217 217
Summa anläggningstillgångar 1 303 1 736
Fordringar på koncernföretag 18 499
Övriga fordringar 9 15
Likvida medel 6 9
Summa omsättningstillgångar 33 523
SUMMA TILLGÅNGAR 1 336 2 259
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 53 1 198
Bundet eget kapital 53 1 198
Överkursfond 704 690
Balanserad vinst -630 -1 246
Periodens resultat -16 -13
Fritt eget kapital 58 -569
Summa eget kapital 111 629
Obligationslån 1 071 1 016
Konvertibellån - 28
Pensionsförpliktelser 72 73
Summa långfristiga skulder 1 143 1 117
Konvertibellån 29 0
Leverantörsskulder 1 2
Skulder till koncernföretag 45 505
Övriga kortfristiga skulder 7 6
Summa kortfristiga skulder 82 513
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 336 2 259

Värderingen av aktier i dotterbolag (Eniro Treasury AB) baserades i februari på antagandet att en rekapitalisering, i syfte att göra bolaget fri från långsiktiga skulder, kunde genomföras. Det framlagda rekapitaliseringsförslaget har inte vunnit erforderlig acceptans. Därtill kommer en betydande osäkerhet om utvecklingen av koncernens verksamheter i anledning av åtgärder på grund av spridningen av Coronaviruset.  Värdet på aktierna i dotterbolag kommer därför att vara väsentligt lägre än vad som angavs i balansräkningen för februari 2020. Styrelsen gör bedömningen att bolagets eget kapital är negativt och har därför beslutat att upprätta kontrollbalansräkning. Värdet kommer att bestämmas efter genomfört impairment test.

 

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, anne.langbraaten@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 April 2020 kl. 16.00 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,8 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Dokument & länkar